Förordning (2015:72) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet

SFS nr
2015:72
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2015-02-19

1 § Denna förordning gäller vid sådant utbyte av upplysningar
som avses i lagen (2015:63) om utbyte av upplysningar med
anledning av FATCA-avtalet.

2 § Uppgifterna som avses i 2 § lagen (2015:63) om utbyte av
upplysningar med anledning av FATCA-avtalet ska överföras
snarast möjligt, men senast den 30 september kalenderåret
efter det kalenderår som uppgifterna avser.

3 § Skatteverket ska ingå överenskommelse med den behöriga
myndigheten i USA om hur det automatiska utbytet av
upplysningar ska genomföras och om formerna för annan
kommunikation mellan Skatteverket och den behöriga
myndigheten i USA.

Övergångsbestämmelser

2015:72

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015.

2. Uppgifter avseende kalenderåret 2014 som gäller sådana
konton som identifieras som rapporteringspliktiga konton
enligt lagen (2015:62) om identifiering av
rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet
efter den 30 juni 2015 men före den 1 oktober 2015, ska i
stället för vad som sägs i 2 § överföras senast 90 dagar
efter att kontot identifieras som ett rapporteringspliktigt
konto.