Finansinspektionens tillkännagivande (2016:5) om ändring av vissa skadelivräntor

SFS nr
2016:5
Departement/myndighet
Finansinspektionen
Utfärdad
2016-01-26

Finansinspektionen beslutar, med stöd av 2 § kungörelsen
(1967:667) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1967:663)
om tillägg till vissa trafiklivräntor och 2 § förordningen
(2003:832) om värdesäkring av vissa skadeståndslivräntor, om
ändring av vissa skadelivräntor enligt följande.

1. Livränta föranledd av en händelse som inträffat före
utgången av år 1973:

a) Trafiklivränta lämnas oförändrad (jfr SFS 1967:663).

b) Skadelivränta som betalas med statsmedel lämnas oförändrad
(jfr SFS 1971:14).

c) Annan ansvarslivränta än sådan som dels anges 1 a och 1 b,
dels har fastställts före den 1 januari 2004, lämnas
oförändrad (jfr SFS 1973:214). Sådan livränta som har
fastställts den 1 januari 2004 eller senare lämnas
oförändrad.

2. Livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat
efter utgången av år 1973, dels har fastställts före den 1
januari 2004:

a) Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av
skadeståndslivräntor lämnas oförändrad. Detsamma gäller
livränta enligt samma lag som har fastställts genom dom den 1
januari 2004 eller senare, om dom i målet i första instans
har meddelats före den 1 januari 2004.

b) Det som anges i 2 a ska enligt 9 § trafikskadelagen
(1975:1410) tillämpas även när det gäller
trafikskadeersättning.

3. Livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat
efter utgången av år 1973, dels har fastställts den 1 januari
2004 eller senare:

a) Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av
skadeståndslivräntor sänks med 0,45 procent.

b) Det som anges i 3 a ska enligt 9 § trafikskadelagen
(1975:1410) tillämpas även när det gäller
trafikskadeersättning.

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2016.

Lämna ett svar