Lag (RFS1968:8) om revision av riksdagsförvaltningen

SFS nr
RFS1968:8
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1968-06-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:46
Upphävd
1988-01-01

3 § I bankoreglementet (RFS 1975:6) och lagen (1982:1158) om
riksgäldskontoret finns bestämmelser om det ansvar för revisionen av
riksbankens och riksgäldskontorets förvaltning som fullmäktige i dessa
verk har.

För den revision av andra organ än riksgäldskontoret som skall
verkställas av kontorets revisionsavdelning svarar avdelningens chef.
Fullmäktige i riksgäldskontoret får dock meddela allmänna administrativa
riktlinjer för denna del av avdelningens verksamhet. Föranleder
revisionen anmärkningar eller påpekanden beträffande en myndighet skall
chefen för revisionsavdelningen underrätta myndigheten direkt om dessa.
Det ankommer inte på fullmäktige i riksgäldskontoret att ta ställning
till anmärkningar och påpekanden som inte avser riksgäldskontoret. Lag
(1982:1160).

4 § Chefen för en intern revisionsavdelning som avses i 1 § skall, när
anledning därtill förekommer, omedelbart till riksdagens revisorer
anmäla förhållande som framkommit vid eller har samband med revisionen.
Han skall årligen, samtidigt med att verkets fullmäktige avger
föreskriven berättelse till riksdagen, till riksdagens revisorer avlämna
rapport om den av honom ledda revisionsverksamheten. Lag (1982:1160).

5 § Utöver den kontroll som riksdagens revisorer skall utöva enligt
lagen (1974:1036) med instruktion för riksdagens revisorer skall
revisorerna för varje avslutat räkenskapsår granska riksbankens och
riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning. Revisorerna
skall därvid särskilt tillse att verkens organisation av och kontroll
över bokföringen samt medels- och värdeförvaltningen är
tillfredsställande.

Revisorerna skall avge en särskild berättelse till riksdagen senast den
1 mars över revisionen av riksbanken och senast den 15 november över
revisionen av riksgäldskontoret. Berättelsen skall innehålla uppgift
angående omfattningen av den av revisorerna verkställda granskningen och
uttalande huruvida revisorerna anser att ansvarsfrihet bör beviljas
vederbörande fullmäktige. Lag (1982:1160).