Lag (RFS1975:6) med reglemente för riksbanken (Bankoreglementet)

SFS nr
RFS1975:6
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1975-01-23
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1385
Upphävd
1989-01-01

2 § 2 mom. Fullmäktige får medge inlösen av bristfälliga och förslitna
sedlar samt ersättning för helt förstörda sedlar.

Om särskilda skäl föreligger, får fullmäktige medge inlösen av sedlar,
som ej längre är lagligt betalningsmedel. Lag (1982:1162).

3 § Riksbanken skall, på orter som fullmäktige bestämmer, ha åtta
regionkontor och under dessa högst fjorton kassakontor. Lag (1983:180).

5 § har upphört att gälla genom lag (1983:180).

6 § För utlåningsrörelsen i dess helhet gäller följande särskilda
bestämmelser.

Diskontering, lån eller kredit i checkräkning får ej beviljas:

a) fullmäktig i riksbanken, utom såvitt gäller lån och kredit i
checkräkning mot säkerhet av statens, allmänna hypoteksbankens eller
Konungariket Sveriges stadshypotekskassas obligationer;

b) tjänsteman i riksbanken, utom såvitt gäller lån och kredit i
checkräkning mot säkerhet av obligationer som utfärdats av staten,
allmänna hypoteksbanken, Konungariket Sveriges stadshypotekskassa eller
kommun eller som av fullmäktige i belåningshänseende likställs med
sådana obligationer.

Till styrelseledamot vid regionkontor får lån eller kredit i
checkräkning beviljas endast mot pant som prövas i och för sig innebära
fullgod säkerhet. Växel, på vilken annan styrelseledamot än direktör är
acceptant, trassent eller endossent, får diskonteras i riksbanken endast
om växeln är grundad på verklig handelsaffär eller siste endossenten är
av regeringen oktrojerad bankinrättning eller fullmäktige lämnat
tillstånd till diskonteringen.

Lån eller kredit i checkräkning får ej beviljas med borgen av
fullmäktig, styrelseledamot vid regionkontor eller tjänsteman eller mot
säkerhet av fordringsbevis, för vilket sådan person svarar. Växel, på
vilken fullmäktig eller tjänsteman är acceptant, trassent eller
endossent, får ej diskonteras i riksbanken.

Vad i denna paragraf stadgas om fullmäktig gäller även suppleant för
fullmäktig samt direktionsledamot som ej är fullmäktig. För suppleant
för styrelseledamot gäller vad i denna paragraf stadgas om
styrelseledamot.

Angående bolag eller förening, vari person som omtalas i denna paragraf
äger ett väsentligt ekonomiskt intresse såsom delägare eller medlem,
gäller vad som stadgas om sådan person. Lag (1983:180).

10 § 1 mom. Fullmäktige utser inom sig riksbankschef samt inom eller
utom sig en suppleant som med fullmäktiges rätt och ansvar träder i hans
ställe vid förfall (vice riksbankschef).

Därjämte utser fullmäktige inom sig en deputerad för tiden intill nästa
fullmäktigeval. Är deputeraden under längre tid förhindrad att
tjänstgöra, får fullmäktige utse annan fullmäktig att under tiden vara
deputerad.

Instruktion för deputeraden fastställs av fullmäktige.

2 mom. Vid förfall för fullmäktiges ordförande inkallas den av
regeringen förordnade suppleanten.

Vid förfall för annan fullmäktig inkallas, med iakttagande av 8 kap. 6 §
andra stycket riksdagsordningen, av riksdagen utsedd suppleant.

Suppleant får inkallas även i annat fall, om ärende av vikt förekommer.

3 mom. Om vid förfall för riksbankschefen vice riksbankschefen är
förhindrad att träda i hans ställe får fullmäktige förordna annan av
riksdagen vald fullmäktig eller riksbanksdirektör att uppehålla
befattningen såsom riksbankschef. Till sådan vikarie utgår ersättning
med belopp som fullmäktige bestämmer.

4 mom. När fullmäktig på grund av bestämmelserna i 30 och 31 §§ lagen
för Sveriges riksbank icke får utöva sin befattning, skall han genast
frånträda den och suppleant inkallas att inträda i hans ställe.

5 mom. Beträffande arvoden till fullmäktige är särskilt föreskrivet.

6 mom. För fullmäktig gäller allmänna resereglementet och
utlandsresereglementet, dock att såsom tjänsteställe får anses varje ort
inom landet där fullmäktig befinner sig vid anträdande av tjänsteresa.
Fullmäktig hänförs därvid till reseklass A.

För bevistande av sammanträde eller annan förrättning i Stockholm för
riksbankens räkning under tid då riksmöte pågår utgår inte traktamente
till fullmäktig eller suppleant som är ledamot av riksdagen. Lag
(1984:667).

12 § har upphört att gälla genom förordning (1983:180).

13 § */k/ 1 mom. */-k/ Till ledamöter i den i 6 a § valutalagen
(1939:350) nämnda valutastyrelsen skall fullmäktige utse dels från
riksbanken vice riksbankschefen, en fullmäktig eller suppleant för
fullmäktig och en riksbanksdirektör, dels utanför banken fyra ledamöter,
av vilka två skall representera bankväsendet och näringslivet i övrigt
och två arbetstagarna. Fullmäktige skall också utse högst två
suppleanter för varje ledamot.

Vice riksbankschefen är valutastyrelsens ordförande. Fullmäktige
förordnar en av de övriga inom riksbanken utsedda ledamöterna att vara
vice ordförande.

Valutastyrelsen är beslutför när minst fem ledamöter är närvarande.

*/k/ 2 mom. */-k/ Ärende som valutastyrelsen skall ta befattning med
avgörs i valutastyrelsen, i valutastyrelsens direktion
(valutadirektionen) eller av enskilda tjänstemän, en eller två i
förening.

Valutastyrelsen avgör ärenden rörande tillämpningsföreskrifter enligt 6
§ första stycket valutalagen (1939:350) samt övriga ärenden som
innefattar väsentliga principfrågor eller på annat sätt är av större
betydelse.

Valutadirektionen skall förbereda ärenden som skall avgöras av
valutastyrelsen och under styrelsen leda valutaregleringen. I
valutadirektionen avgörs ärenden som utan att kräva valutastyrelsens
avgörande bedöms betydelsefulla.

Enskilda tjänstemän, en eller två i förening, vilka därtill erhållit
valutastyrelsens bemyndigande, avgör de ärenden som inte ankommer på
valutastyrelsen eller valutadirektionen.

*/k/ 3 mom. */-k/ Valutadirektionen består av vice riksbankschefen och
den riksbanksdirektör som ingår i valutastyrelsen, två av deras
suppleanter i styrelsen samt den gruppchef eller motsvarande tjänsteman,
till vars verksamhetsområde ärendet hör. Har för vice riksbankschefen
eller riksbanksdirektören utsetts mer än en suppleant bestämmer
valutastyrelsen vilken av de två som skall ingå i valutadirektionen.
Valutastyrelsen skall utse två tjänstemän i riksbanken såsom suppleanter
för valutadirektionens ständiga ledamöter. Vice riksbankschefen är
ordförande och riksbanksdirektören vice ordförande i valutadirektionen.
Beslutförhet kräver att tre ledamöter är närvarande.

*/k/ 4 mom. */-k/ Har på sätt som föreskrivs i 6 a § tredje stycket
valutalagen (1939:350) yrkande framställts om att ett beslut som
valutastyrelsen fattat skall underställas fullmäktiges prövning, skall
sökanden i ärendet underrättas om detta snarast möjligt och senast i
samband med att han får meddelande om innehållet i styrelsens beslut.

Fullmäktig eller suppleant för fullmäktig får inte delta i fullmäktiges
handläggning av ett ärende som han tagit befattning med i
valutastyrelsen.

*/k/ 5 mom. */-k/ Beträffande arvoden till valutastyrelsen finns
föreskrifter i lagen (1984:665) om arvoden m. m. för uppdrag inom
riksdagen, dess myndigheter och organ. Vid resa, som föranleds av
uppdraget, har ledamot och suppleant rätt till resekostnadsersättning
och traktamente enligt vad som gäller för riksbanksdirektör. Lag
(1987:389).

22 § har upphävts genom lag (1985:240).

23 § har upphävts genom lag (1985:240).

24 § har upphävts genom lag (1985:240).

Övergångsbestämmelser

1983:180

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Riksbanksfullmäktige får, om särskilda skäl därtill finns, besluta att
avdelningskontor som inrättats enligt 3 § i dess äldre lydelse får
finnas kvar till den 1 januari 1986.

För lån från riksbankens avbetalningslånefond, vilka utlämnats före
ikraftträdandet, gäller fortfarande den upphävda 5 §.