Leverantörs begäran om ogiltigförklaring avvisades

Kammarrätten i Göteborg målnummer 903-14

Kammarrätten har avvisat ett yrkande om ogiltigförklaring av ett avtal om kommunikationstjänster som ingåtts av Invest Skåne. Kammarrätten har också avskrivit målet i övrigt. Avtalsspärren löpte ut den 3 februari och avtalet tecknades den 12 februari. Bolaget som ansökt om överprövning har inte gjort gällande att det funnits sådant hinder mot att ingå avtal som avses i 16 kap. 7 § LOU varför kammarrätten, då avtal har slutits, är förhindrad att överpröva den aktuella upphandlingen i den delen. Dessutom avser de skäl som bolaget anfört för ogiltighetsförklaring av avtalet inte någon av de ogiltighetsgrunder som rätten kan pröva i målet varför yrkandet om ogiltigförklaring avvisas.

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Av 16 kap. 10 § LOU framgår att när en förlängd avtalsspärr gäller enligt 8 § får den upphandlande myndigheten inte ingå avtal förrän tio dagar har gått från det att förvaltningsrätten har avgjort målet.
Enligt 16 kap. 6 § andra stycket LOU får överprövning av en upphandling inte ske efter det att avtal har slutits mellan den upphandlande myndigheten och en leverantör.
Avtalsspärren löpte ut den 3 februari 2014. Bolaget har inte gjort gällande att det funnits sådant hinder mot att ingå avtal som avses i 16 kap. 7 § LOU. Med anledning av att avtal har slutits är kammarrätten förhindrad att överpröva den aktuella upphandlingen. Målet ska följaktligen avskrivas i den delen.
Yrkandet om ogiltighetsförklaring ska därför avvisas. Vid sådant förhållande föranleder yrkandet om interimistiskt förordnande ingen åtgärd.

 

Kommentarer inaktiverade.