Matte tvingas sluta rasta prisad hund okopplad

Polismyndighetens föreläggande vilket nu har fastställts av högsta förvaltningsdomstolen innebär att hunden Nike som är en svensk utställningschampion och är av rasen Grand Danois, alltid ska vara kopplad när den vistas utomhus inom detaljplanelagt område. Vidare skall kopplet vara fast och högst två meter långt. Kopplet ska vara så utformat att ägaren eller den person som har tillsyn över hunden på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt kan hindra att hunden orsakar skador eller avsevärda olägenheter för andra djur eller människor. Föreläggandet riktas mot såväl ägaren som andra personer som rastar eller på annat sätt har hand om hunden. Orsaken till föreläggandet var att i anmälningar till Polisen anges att hunden Nike vid ett tillfälle kring kl. 09.00 den 20 februari 2012 i Näsbydal, har attackerat en annan hund (en Lagotto). Vidare anges i mars 2012 att hunden löper lös dagligen, att boende är rädda för den och att den har attackerat andra hundar. Hundägaren har i sin överklagan bemött anmälningarna med att, Nike är en mycket klok tik med ett gott omdöme. Hon har aldrig tidigare vare sig bitit någon hund eller människa eller på annat sätt betett sig aggressivt. Vid händelsen i februari 2012 var Nike i slutet av en löpperiod då hon kan vara “bitchig” mot hanhundar. Nike skulle inte bita ihjäl den andra hunden utan reagerade på vad hon uppfattade som en kränkning av hennes revir. I huset där de bor betraktar Nike våningsplan 14 och entréplanet som sitt revir och där reagerar hon med att skälla om någon tränger in i reviret. Vid händelsen på entréplanet for Nike iväg så att kopplet åkte ur hennes hand på ett sätt som hon var oförberedd på. Det var en olyckshändelse som hon djupt beklagar och som inte kunde ha förhindrats av ett koppeltvång, eftersom hunden ju var kopplad. Hon har i efterhand sett att Nikes bett i halsskinnet har förorsakat fyra bitmärken efter huggtänderna på den andra hunden. Betten har sytts och dränerats. Hon har försökt att kommunicera med anmälarna, men har bemötts på ett avogt sätt. Hon anser att föreläggandet är överdrivet och att det räcker med en varning. Polismyndighetens motivering vilken förvaltningsrätten, kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolen instämmer i, var att det genom utredningen i ärendet är klarlagt att hunden Nike trots att den har varit kopplad vid händelsen den 20 februari 2012 har hållits av hundägaren på ett sådant sätt att den ändå har kunnat attackera och bita en annan hund. Skadorna på den andra hunden har inte varit bagatellartade, utan har krävt veterinärvård. Bostadsrättsföreningens förvaltare har berättat att föreningen tidigare har förmanat  hundägaren att hålla hunden kopplad. Utredningen i ärendet ger alltså stöd för att hundägaren har brustit i tillsynen över hunden. Hon har vidare uttryckt sig ha begränsad förståelse för att en del andra människor i bostadsområdet kan känna rädsla och otrygghet inför hunden i vissa situationer. Polismyndigheten anser att det behövs ett föreläggande om en inte alltför obetydlig åtgärd för att skärpa in vikten av att hundägaren eller den som annars har hand om hunden Nike förbättrar tillsynen över hunden för att förebygga framtida skador och olägenheter. Som hundägaren säger så var hunden kopplad vid händelsen i februari 2012. Eftersom ett koppel således ändå inte kunde hindra att den andra hunden attackerades på ett sätt som gav skador har polismyndigheten övervägt en ännu mer ingripande åtgärd än koppeltvång. Tillämpliga lagbestämmelser Enligt 1 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (tillsynslagen), ska hundar hållas under tillsyn på ett sådant sätt som med hänsyn till dess natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. I lagens 8 § första stycket står det att polismyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att förebygga skador eller avsevärda olägenheter. Om inte mindre ingripanden är tillräckliga får polismyndigheten omhänderta hunden (11 §). Mot bakgrund av att hundägare skall hålla tillsyn över hunden på ett sådant sätt att inga andra djur eller människor skadas eller vållas olägenheter har det varit påkallat med ingripande. På grund av att det redan framkommit att det inträffat minst en allvarlig händelse. Det är inte nödvändigt att en allvarlig händelse ska ha inträffat för att det skall vara påkallat med ett föreläggande, utan det kan göras i förebyggande syfte. .

En reaktion på “Matte tvingas sluta rasta prisad hund okopplad

  1. Hundar är och förblir djur (oavsett hur kloka människan tycker att de är). Det innebär att de alltid kommer att agera efter sina instinkter och det i sin tur innebär att en människa aldrig kan säga sig helt lita på sin hund i oväntade situationer.
    Den bristande förståelse hundägare kan ha, för allergiker, rädslor och beskyddande över andra djur och barn, är ibland skrämmande!