Missnöjd kund förlorar mot Com Hem

HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Målnummer FT 1380-13

Oavsett om mannen slängde på luren eller inte så avslutade han samtalen med kundtjänst. Det är inget godtagbart sätt att ge Com Hem möjlighet att avhjälpa felen med tv och internet. Företaget får därför av både tingsrätten och hovrätten rätt till ersättning för levererade tjänster.

DOMSKÄL
Com Hem AB och Ulf P har åberopat skriftlig bevisning. Ulf P har åberopat vittnesförhör med Kristoffer P samt förhör under sanningsförsäkran med sig själv. Ulf P har i förhöret bekräftat de uppgifter han lämnat sakframställningsvis. Kristoffer P har berättat att han är son till Ulf P och att han bodde hos denne både på heltid och deltid under perioden 1997-2009. Det fungerade dåligt med internetuppkopplingen när han spelade dataspel. Han skulle bedöma att det fungerade GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM FT 1131-12 ungefär till femtio procent. Även TVn och den fasta telefonin fungerade dåligt. Detta var under 2007 och 2008.

I målet är ostridigt att Ulf P ingått avtal med Com Hem AB avseende bredband, TV och telefoni och att för avtalen gäller Com Hem AB s allmänna villkor. Det är också ostridigt att de i målet omstämda fakturorna kvarstår obetalda. Av fakturorna framgår att de avser abonnemangsavgift för perioderna mars, maj och juni 2008 samt en kostnad för resterande bindningstid. Tvist råder inte heller om beloppens storlek i sig eller att Com Hem AB i och för sig ägt rätt att ta ut en avgift för återstående bidningstid när avtalet sagts upp. Fråga i målet är om Ulf P erhållit betalningskraven innan preskription av fordran ägt rum och om han, till följd av fel i den levererade tjänsten, har haft rätt att innehålla betalningen eller om Com Hem AB saknar rätt att ta ut avgifterna eftersom parternas avtal upphört. Tingsrätten börjar med att ta ställning till när parternas avtal upphörde. Ulf P har påstått att han sade upp avtalet muntligen i januari 2008. Något som styrker detta påstående har inte presenterats i målet. Ostridigt är dock att avtalet för TV sades upp muntligen i februari 2008. Av det av Ulf P åberopade materialet framgår att han i telefonsamtal den 21 februari 2008 till Com Hem ABs kundtjänst uppgett att han ville säga upp alla abonnemang. Detta kan enligt tingsrättens mening inte tolkas på annat sätt än som en uppsägning. Av p A 10 i de allmänna villkoren framgår att det för abonnemangen gällde att de upphör att gälla vid utgången av den tredje kalendermånaden som följer efter den månad uppsägningen görs. Avtalen har således, till följd av Ulf Ps uppsägning, upphört att gälla den 31 maj 2008. Han ska därför inte betala någon abonnemangkostnad för tiden efter den 31 maj 2008. Yrkandet som avser abonnemangskostnad för juni 2008, dvs det yrkande som omfattas av faktura 4974211502, ska på grund härav ogillas. GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM FT 1131-12 När det sedan gäller frågan om preskription av fordringarna skett konstateras inledningsvis att det för den här typen av fordringar gäller en preskriptionsfrist om tre år. Det är Com Hem AB som har att styrka att preskriptionsavbrytande åtgärder vidtagits. Av 5 § preskriptionlagen (1981:130) framgår att preskription avbryts bland annat genom att gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig påminnelse om fordringen från borgenären. Vidare avbryts preskription genom att borgenären väcker talan mot gäldenären. Tiden räknas från den dag ansökan kommer in till domstol eller Kronofogdemyndighet. De i målet aktuella fakturorna har skickats till Borgaregatan 11 i Göteborg, vilket varit den fakturaadress som Ulf P uppgivit och som också varit den adress Ulf P då var folkbokförd på och som han, enligt vad hans son uppgett i förhör, också bodde på fram till 2009. Det får därmed anses visat att Ulf P erhållit fakturorna i vart fall under 2008. Av den av Com Hem AB åberopade skriftliga bevisningen framgår att inkassokrav och påminnelser skickats till Ulf Ps folkbokföringsadress i mars 2008 och den 21 oktober 2008. Det får enligt tingsrätten anses visat att Ulf P erhållit del av kravet i slutet av oktober 2008. Därefter har en påminnelse skickats till Ulf Ps vid den tidpunkten gällande folkbokföringsadressen i november 2010. Något bevis om att Ulf P erhållit påminnelsen har emellertid inte åberopats. Ansökan om betalningsföreläggande kom emellertid in till Kronofogdemyndigheten den 10 oktober 2011 vilket innebär att preskriptionsavbrott skett inom tre år. Com Hem AB s fordran är således inte preskriberad. Nästa fråga att ta ställning till är om Ulf P till följd av fel i den levererade tjänsten ska vara befriad från att betala för tjänsten. Mot bakgrund av vad Ulf P och Kristoffer P uppgett får det anses visat att Ulf P bredband inte fungerade som det skulle. Någon utredning om vad felet berodde på har inte förebringats. Mot Com Hem ABs bestridande är det därmed inte visat att felet berott på omständigheter hänförliga till dem. Även om parterna är oense om huruvida Ulf GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM FT 1131-12 P lagt på luren eller inte har det framkommit att han, genom att avsluta samtalen, inte medverkade till att felet utreddes och till att Com Hem fick möjlighet att avhjälpa felet. Skäl till prisavdrag under uppsägningstiden har därmed inte framkommit. Käromålet ska sammanfattningsvis därför bifallas avseende övriga fakturor. Vid denna utgång är Ulf P skyldig att ersätta Com Hem AB för rättegångskostnader med yrkat belopp.

Kommentarer inaktiverade.