Motsägelsefullt skall-krav om relevant utbildning

Kammarrätten i Göteborg målnummer 3941-13

Karlstad kommuns upphandling av tekniska konsulter måste rättas sedan ett bolag felaktigt uteslutits från utvärderingen av flera anbudsområden. Bolagets anbud hade uteslutits eftersom kommunen ansåg att offererad personal helt saknade relevant utbildning enligt skall-kraven. Kammarrätten anser dock att aktuellt skall-krav är motsägelsefullt och inte innehåller något om att någon form av relevant utbildning krävs för att anbudet alls ska utvärderas. Tvärtom anger ordalydelsen i skall-kravet endast att uppräkning av offererat timpris kan komma att ske beroende på graden av erfarenhet.

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Ramen för överprövningen
Kammarrätten konstaterar att Structors ansökan örn överprövning endast avser fackområdena 2.7 Byggprojektledning, 5.1 Bygg och 5.5 Mark/VA i mark/anläggning. Förvaltningsrätten har därför gått utanför processramen genom att förordna att upphandlingen i dess helhet ska göras om. Redan av denna anledning finns anledning att upphäva förvaltningsrättens dom såvitt avser upphandlingen i andra delar än nämnda fackområden. Det saknas däremot skäl att återförvisa målet till förvaltningsrätten, Ingripande mot berörda delar av upphandlingen Av punkt 2,5 i de administrativa föreskrifterna for upphandlingen framgår att anbudsutvärdering ska göras per fackområde. Till grund for utvärderingen beaktas offererade timpriser för uppdragsansvarig/ombud, handläggare respektive biträdande handläggare/tekniker, med viss viktning. Vidare beaktas förekomsten av mervärde på följande sätt. Inget mervärde: – Har relevant utbildning/kunskap men saknar eller har liten erfarenhet av fackområdet < 3 år. Uppräkning 30% Visst mervärde; – Har relevant utbildning/kunskap samt minst 3 års erfarenhet av specifikt fackområde. Uppräkning 15 % Stort mervärde: – Har relevant utbildning/kunskap samt minst 5 års erfarenhet av specifikt fackområde. Uppräkning O % Utöver denna bestämmelse om hur mervärde beaktas anges under punkt 2.5 blå. att vid bedömning av utvärderingskriterierna kommer prispåslag att göras då inte efterfrågad kvalitet eller nivå av annat slag anses uppnås. Annat framgår inte av handlingarna än att det prispåslag som därvid avses är uppräkningen enligt bestämmelsen om mervärde.

Kammarrätten gör följande bedömning.
Bestämmelsen om hur mervärde ska beaktas innehåller ett utvärderingskriterium på det sättet att konsultens erfarenhet kommer att bedömas och resultera i en uppräkning om 0,15 eller 30 procent av offererat timpris. Ordvalet “har relevant utbildning/kunskap”, som anges för samtliga uppräkningsalternativ, kan visserligen i sig synas ge uttryck för ett obligatoriskt krav i den meningen att i anbudet angiven person måste ha relevant utbildning/ kunskap for att anbudet alls ska utvärderas. Någon sådan konsekvens har emellertid inte uttryckligen angetts i bestämmelsen. Tvärtom anger ordalydelsen endast att uppräkning kan komma att ske, beroende på graden av erfarenhet. Att brister i förhållande till “relevant utbildning/kunskap” skulle medföra att ett anbud inte beaktas framstår vidare som motsägelsefullt i förhållande till formuleringen att prispåslag kommer att göras då inte efterfrågad kvalitet eller nivå av annat slag anses uppnås. Mot denna bakgrund anser kammarrätten att Karlstads kommun saknat stöd i förfrågningsunderlaget för att bortse från Structors anbud på angiven grund. Kommunens förfarande strider därför mot l kap. 9 § LOU. Såvitt framkommit i målet skulle Stractor ha tilldelats ramavtal om kommunen hade utvärderat anbudet. Därmed får Structor anses ha lidit skada genom det felaktiga förfarandet. Några sådana oklarheter i förfrågningsunderlaget som bör föranleda att upphandlingen görs om i aktuella delar har inte gjorts gällande av Structor. Vidare är rättelse en tillräcklig åtgärd för att komma till rätta med den konstaterade bristen. Ingripande ska därför beslutas i form av sådan åtgärd.

Kommentarer inaktiverade.