Ny patientlag ska stärka patienters integritet

Proposition 2013/14:106

I propositionen föreslås att en ny lag, patientlagen, införs. Syftet med
lagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja
patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.
Den nuvarande informationsplikten gentemot patienten utvidgas och
förtydligas. Det klargörs även att hälso- och sjukvård som huvudregel
inte får ges utan patientens samtycke. Patienten ska dock få den vård som
behövs för att avvärja fara som akut och allvarligt hotar patientens liv
eller hälsa, även om hans eller hennes vilja inte kan utredas.
Möjligheten för en patient att få en ny medicinsk bedömning ska
utvidgas och det innebär att möjligheten enbart villkoras av att han eller
hon har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom.
Patienten ska ges möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad
primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Landstingens
skyldighet att erbjuda öppen vård utvidgas således till att även gälla
patienter som omfattas av ett annat landstings ansvar för hälso- och
sjukvård. Hemlandstinget ska bekosta vård som en patient får i ett annat
landsting, under förutsättning att det förstnämnda landstingets
remissregler följs.
Utöver detta införs bestämmelser om barns inflytande över sin vård i
den nya lagen.
I övrigt innehåller den nya lagen motsvarigheter till nuvarande
bestämmelser om exempelvis vårdgaranti, fast vårdkontakt, fast läkarkontakt,
individuell planering samt val av behandlingsalternativ och
hjälpmedel.
Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

 

Kommentarer inaktiverade.