Oläslig p-bot måste betalas

Hovrätten för västra Sverige målnummer FT 5151-12

Texten på p-böterna var i och för sig åtminstone delvis oläsliga men det framgår klart och tydligt vad det gäller. Påminnelsen som skickats ut innehåller dessutom ytterligare information. En bot med oläslig text måste därför också betalas.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL
Hovrätten anser att en huvudförhandling i målet är uppenbart obehövlig (50 kap. 13 § rättegångsbalken). Det finns inte skäl att hålla omförhör med Jarri R. Beträffande sakfrågan instämmer hovrätten i tingsrättens bedömningar. Tingsrättens dom ska därför fastställas.

Tingsrättens bedömning
I målet är ostridigt Johannes A är registrerad ägare till den aktuella bilen . Av utredningen i målet, och då främst de fotografier samt kontrollavgiftsfakturorna Parkeringsbolaget åberopat, vilka ska tillmätas ett starkt bevisvärde (se NJA 2001 s. 889), är det vidare visat att fordonet stått uppställt på den aktuella platsen de aktuella tiderna utan att giltig parkeringsbiljett placerats väl synlig framtill i fordonet. Det är ostridigt att Johannes A tillställts påminnelser om obetalade kontrollavgifter. Den fråga tingsrätten har att bedöma är om kontrollavgiftsfakturorna varit korrekt utställda. Av 8 § lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering följer att om en markägare vill ta ut en kontrollavgift ska han utställa en betalningsuppmaning som överlämnas till fordonets förare eller ägare eller fästs på fordonet. I målet är ostridigt att de två kontrollavgiftsfakturorna fästs på fordonet. Johannes A har dock gjort gällande att texten som ifyllts av parkeringsvakten på de båda kontrollavgifts- fakturorna varit oläslig. Parkeringsbolaget har motsatt sig detta och, får som det förstås, invänt att kontrollavgiftsfakturorna kan ha manipulerats i efterhand eller utsatts för väderlek så att texten blekts. Vid syn av de båda utfärdade kontrollavgiftsfakturorna i original konstaterar tingsrätten att texten på fakturan med nummer 300120 som utfärdats den 26 maj 2011 är läsbar, om än något utsuddad, medan fakturan med nummer 299943 som utfärdats den 30 maj 2011 till stora delar saknar text. Mot bakgrund av Jarri Rs uppgifter att han alltid går till väga på samma sätt vid utfärdandet av kontrollavgiftsfakturor och att han aldrig skulle fästa en oläslig faktura på ett fordon samt utdraget från SMHI finner tingsrätten inte det uteslutet att kontrollavgiftsfakturan kan ha utsatts för sådana väderförhållanden att texten kan ha blekts sedan det fästs på fordonet. Även om kontrollavgiftsfakturan hade saknat delar av texten vid utfärdandet konstaterar dock tingsrätten att det av den förtryckta texten på kontrollavgiftsfakturan framgår att den avser kontrollavgift som utfärdats av Mölndals Parkerings AB samt att kontrollavgiften är 400 kr. Av påminnselsen som skickats till Johannes A framgår datum och tid för kontroll samt vilket fordon som avses. Enligt kommentaren till 8 § lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering är påminnelsen att anses som en reservfaktura till fordonets ägare. Syftet med påminnelsen är således att säkerställa att betalningskravet når fordonets ägare. Mot bakgrund härav och med hänsyn till innehållet i påminnelsen och den förtryckta texten på kontrollavgiftsfakturan anser tingsrätten att syftet med lagen har tillgodosetts genom att påminnelsen har skickats. En kontrollavgiftsfaktura ska självklart vara tydligt ifylld men det faktum att den inte är det kan inte frånta ägaren av ett fordon betalningsansvar vid olovlig parkering. Fråga är härvid om det i enighet med 10 § lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering ska anses ha varit uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift avseende den 26 maj 2011. Paragrafen har getts en restriktiv utformning och enligt uttalande av departementschefen i förarbetena till lagen torde det krävas mer än att försumligenheten var ursäktlig för att kontrollavgift inte skulle tas ut och att det istället borde krävas att försummelsen berott på en oförutsebar omständighet av mer än bagatellartad natur, exempelvis egen eller en nära anhörigs sjukdom, se prop. 1983/84:104. I Svea hovrätts dom i mål RH 2012:10 var det visserligen inte fråga om någon akut sjukdom utan en person som fått ett telefonsamtal från en nära anhörig som var allvarligt sjuk och behövde akut hjälp med att gå på toaletten. Svea hovrätt uttalade då att lagmotiven inte ger stöd för att undantagsregeln ska tolkas så restriktivt att det krävs att det föreligger fara för liv eller hälsa, dvs. vad som i andra sammanhang betecknas som en nödsituation och bedömde att sjukdomen medförde ett påtagligt hjälpbehov som vid det aktuella tillfället inte kunde förutses vilket innebar att det varit uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift. Avgörandet får således anses medföra en viss utvidgning av vilka situationer som kan anses utgöra en oförutsebar omständighet av mer än bagatellartad natur. Det måste dock fortfarande vara fråga om en oförutsebar omständighet av mer än bagatellartad natur. Även om tingsrätten finner Johannes As beslut att stanna kvar på sjukhuset förståeligt, anser tingsrätten, med beaktande av omständigheterna i målet och då främst tidsaspekten mellan barnets födelse och utfärdandet av kontrollavgiften, inte att Johannes A har visat att förelegat en sådan situation som medför att det vore uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift. Käromålet ska därför bifallas i sin helhet. Parkeringsbolaget har, utöver ersättning ansökningsavgift vid tingsrätten, yrkat ersättning för inställelse till den muntliga förberedelsen. Yrkad ersättning får anses skälig. Vid ovan angiven utgång i målet ska Johannes A ersätta Parkeringsbolaget för bolagets rättegångskostnader.

 

Kommentarer inaktiverade.