Prisuppgifter avvek inte från skall-krav

Kammarrätten i Göteborg målnummer 6412-13

Lunds universitet har genomfört en upphandling av laboratorieprodukter. Ett bolag rangordnades högst för flera produktområden vilket fick en annan anbudsgivare att ansöka om överprövning. I ansökan anfördes att bolaget brutit mot skall-kraven genom att lämna bruttopriser på ett felaktigt sätt. Kammarrätten har avslagit ansökan. Priserna som offererats är korrekta och har varit möjliga för universitetet att kontrollera. Prisuppgifterna stod därför inte i strid med skall-kraven och utvärderingen av anbuden hade inte avvikit från de utvärderingsgrunder som framgick av förfrågningsunderlaget.

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Kammarrätten anser att skäl finns att meddela prövningstillstånd och tar upp
målet till omedelbart avgörande.
Fisher har som grund för sin begäran om överprövning anfört att det anbud som lämnats av VWR brutit mot de uppställda skall-kraven genom att de bruttopriser som angetts lämnats på ett felaktigt sätt.
Av utredningen framgår att de priser som offererats av VWR överensstämmer med eller är lägre än de priser som framgår av den prislista som riktar sig till svenska universitet, däribland Lunds Universitet. Utredningen visar inte annat än att dessa prisuppgifter varit möjliga för universitetet att kontrollera.
Fisher har som alternativ grund för ansökan om överprövning hävdat att
utvärderingen inte skett i enlighet med förfrågningsunderlaget, vilket strider
mot likabehandlingsprincipen. Fisher har också menat att förfrågningsunderlaget
brister i transparens.
Frågan om hur prisuppgifter i upphandlingen ska lämnas måste enligt
kammarrättens mening bedömas utifrån en tolkning av hela förfrågningsunderlaget, dvs. både avsnitt 5 och 6. Det sätt på vilket VWR lämnat prisuppgifter
kan därmed inte anses stå i strid mot de skall-krav som ställts.
Utvärderingen av de inkomna anbuden avviker inte heller från de utvärderingsgrunder som anges i förfrågningsunderlaget.
Förfrågningsunderlaget har på ett tillräckligt tydligt sätt angett både vilka
krav som ställts och hur utvärderingen av anbuden ska göras. Kammarrätten anser därför att Lunds Universitet inte har brutit mot vare sig principen om transparens eller principen om likabehandling.

 

Kommentarer inaktiverade.