Resningsansökan i mål om dubbelbestraffning avslås av HD

Högsta domstolen målnummer Ö 2952-13

Högsta domstolen har avslagit en resningsansökan i mål där den dömda både fällts för ekobrott och förpliktats att betala skattetillägg. I fallet ligger lagföringen före brytdatumet den 10 februari 2009.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET
Philip D dömdes den 8 december 1995 av hovrätten för grovt  bokföringsbrott, grov urkundsförfalskning och grovt skattebedrägeri.  Påföljden bestämdes till fängelse i fem år.  Hovrättens dom vann laga kraft.  Philip D har ansökt om resning och yrkat att hovrättens dom ska  undanröjas. Som grund för sin ansökan har han anfört bl.a. att han dömdes för skattebrott i bolaget Cassandra Trading AB trots att bolaget hade påförts skattetillägg. Enligt artikel 4. l i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll gäller att en och samma person inte far lagforas eller straffas två gånger för samma brott (ne  bis in idem). Högsta domstolen har i ett beslut den 11 juni 2013 i mål B 4946-12 (juniavgörandet) slagit fast att det svenska systemet med dubbla sanktioner (skattetillägg och brottspåföljd) och två förfaranden vid oriktiga uppgifter i skatteförfarandet inte är förenligt med den rätten.  Juniavgörandet innebär i korthet följande. Rätten att inte bli lagförd eller  straffad två gånger för samma brott (gärning) omfattar systemet med  skattetillägg och påföljd för brott mot skattebrottslagen. Rätten gäller med  avseende på såväl mervärdesskatt som andra skatter och avgifter. Rätten ska iakttas när skattetillägg och påföljd för skattebrott aktualiseras för en och samma fysiska person, också när en juridisk person är primärt ansvarig för skattetillägget. Det föreligger hinder mot åtal för skattebrott så snart Skatteverket har fattat ett beslut om att ta ut skattetillägg, oavsett om beslutet har vunnit laga kraft eller inte. Däremot ska rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott normalt inte hindra åtal och dom för bokföringsbrott av det skälet att skattetillägg har tagits ut.  Högsta domstolen har vidare i ett beslut den 16 juli 2013 i mål Ö 1526-13  (juliavgörandet) slagit fast att när en brottmålsdom som har meddelats efter den  10 februari 2009 inte är förenlig med den rätt att inte bli lagförd eller straffad  två gånger för samma brott (gärning) som har konstaterats i juniavgörandet, så  ska den dömde ha rätt till resning när ett återupptagande behövs för att avbryta  ett pågående frihetsberövande. Rätt till resning ska i regel också föreligga när  ett återupptagande inte behövs för att avbryta ett pågående frihetsberövande.  Brytdatum den 10 februari 2009 förklaras av att Europadomstolen i ett  avgörande den dagen (Zolotuchin mot Ryssland, Grand Chamber, no.  14939/03) gav rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott (gärning) ett ändrat innehåll.  I föreliggande fall meddelades hovrättens dom den 8 december 1995. Det var före det ändrade rättsläget och detta kan därför inte läggas till grund för bifall till Philip D resningsansökan.

Kommentarer inaktiverade.