Säga upp leverantörsavtal är inte samma sak som att vara arbetslös

Kammarrätten i Stockholm målnummer 6486-12

Verksamheten höll i och för sig på att avvecklas men att vidta åtgärder som att säga upp leverantörsavtal är inte samma sak som att vara arbetslös. Kammarrätten instämmer därför i att den före detta vd:n inte har rätt till a-kassa förrän samma dag som ansökan om likvidation lämnades till Bolagsverket.

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Av 35 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (AFL) framgår att en företagare som upphör att bedriva näringsverksamhet ska anses vara arbetslös så snart det inte vidtas några åtgärder i näringsverksamheten. Av 35 a § AFL framgår att om en företagare inte är att anse som arbetslös enligt 35 § ska företagaren anses som arbetslös när näringsverksamheten vid en samlad bedömning har upphört definitivt. Genom 36 § AFL har regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer givits möjlighet att meddela föreskrifter om när en företagare ska anses som arbetslös i andra fall än som sägs i 35 och 35 a §§. Enligt 5 b § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring ska en företagare, som har upphört att bedriva näringsverksamhet enligt 35 § ALF och som därefter vidtar en awecklingsåtgärd i den upphörda näringsverksamheten, som inte varit möjlig att vidta innan företagaren upphörde att bedriva verksamheten, anses som arbetslös vid bedömningen av personens rätt till arbetslöshetsersättning. Enligt samma paragraf får Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) meddela föreskrifter om vad som ska anses vara awecklingsåtgärder. I 6 kap. l § IAF:s föreskrifter (IAFFS 2011:4) om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2009:1) om arbetslöshetsförsäkring, anges bl.a. följande. En sådan awecklingsåtgärd som avses i 5 b § förordningen om arbetslöshetsförsäkring är en enstaka åtgärd som endast kräver en begränsad arbetsinsats och som inte kan anses som en fortsättning på den tidigare bedrivna näringsverksamheten. Exempel på avvecklingsåtgärder är enligt bestämmelsen avregistrering hos Bolagsverket, åtgärd med anledning av likvidation och uppsägning av hyresavtal. Frågan i målet är om Anna H kan anses ha blivit arbetslös i AFL:s mening före den 17 augusti 2011. En företagare ska anses vara arbetslös så snart det inte vidtas några åtgärder i näringsverksamheten. Därefter kan en företagare under vissa förutsättningar vidta en enstaka avvecklingsåtgärd och ändå anses vara arbetslös. (35 § AFL och 5 b § förordningen om arbetslöshetsförsäkringen.) Vid bedömningen av vad som utgör en enstaka avvecklingsåtgärd har såväl åtgärdens karaktär som den arbetsinsats som åtgärden kräver betydelse. En förutsättning är att åtgärden inte hindrar den sökande från att stå till arbetsmarknadens förfogande. I detta ligger en begränsning av de åtgärder och det arbete som kan tillåtas. (Se bet. 2009/10:AU13 s. 15.) Vidare följer av 5 b § förordningen om arbetslöshetsförsäkring och IAF:s föreskrifter att det ska röra sig om en enstaka åtgärd som inte hade varit möjlig att vidta innan företagaren upphörde att bedriva näringsverksamheten. Av handlingarna i målet framgår bl.a. följande. Anna H var en av fyra delägare, styrelsens ordförande och verksam i PM Östermalm & Vasastaden AB (bolaget). Vid bolagsstämma den 25 maj 2011 beslutades att verksamheten i bolaget skulle avvecklas. Den 27 maj 2011 ägde den sista intäktsbringande försäljningen rum. Den 5 juli 2011 överläts hyreskontraktet till bolagets verksamhetslokal med tillträdesdag för den nya hyresgästen den l september samma år. Denna överlåtelse gav upphov till flyttstädning. Vid bolagsstämma den 15 augusti 2011 beslutades att bolaget skulle träda i likvidation fr.o.m. den 4 september samma år. Den 17 augusti 2011 inkom ansökan om likvidation till Bolagsverket. Anna H har ansökt om arbetslöshetsersättning fr.o.m. den 11 juli 2011. Såvitt framgår av en skrivelse från henne till arbetslöshetskassan fick hon i början av juli 2011 en ny anställning med tillträde den l september 2011. Av skrivelsen framgår vidare att Anna H under mitten och slutet av juli 2011 vidtog åtgärder för att säga upp avtal med bolagets f samtliga leverantörer. Dessa åtgärder innefattade kontroll av avtal, framräknande av eventuellt skadestånd och kontakt med de olika leverantörerna. Det får antas att flyttstädning utförts efter den 11 juli 2011. Som framgått höll bolaget bolagsstämma den 15 augusti. Kammarrätten gör följande bedömning. Det antal åtgärder som har vidtagits i näringsverksamheten efter den 11 juli 2011 och den arbetsinsats som dessa åtgärder torde ha krävt medför enligt kammarrättens mening att det inte är fråga om en sådan enstaka avvecklingsåtgärd som avses i förordningen om arbetslöshetsförsäkring och I AF: s föreskrifter. Av detta följer att Anna H inte var att anse som arbetslös enligt 35 § AFL under den aktuella perioden. Hennes arbetslöshet får därför anses ha inträtt först när näringsverksamheten vid en samlad bedömning upphört definitivt. Vid en sådan bedömning kan det inte anses visat att Anna H var arbetslös före den 17 augusti 2011. Överklagandet ska därför avslås.

Kommentarer inaktiverade.