Sambons insättningar var gåva och inte hyresintäkt

Kammarrätten i Göteborg målnummer 6916-6917-11

Skatteverket skönstaxerad en person för insättningar på sitt konto eftersom Skatteverket ansåg att insättningarna utgjorde hyresintäkter. Skatteverket ändrar i målet sin uppfattning om insättningarna och medger att de utgör gåvor från mannens sambo varför skönstaxeringen tas bort. Kammarrätten sätter därför även ned skönstaxeringen av inkomst av näringsverksamhet och moms.

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Skatteverket tillstyrker numer att insättningarna från Clattdia S och Martha R på sammanlagt 47 500 kr inte ska beskattas som hyresinkomster hos Kurt S och att han vid kontantberäkningen ska tillgodoräknas hushållspengar från inneboende med skäliga 20 000 kr. Kammarrätten anser att det inte finns skäl att göra någon annan bedömning i den delen. I övrigt gör kammarrätten samma bedömning som förvaltningsrätten. Det nu sagda innebär att Kurt S inte ska beskattas för några hyresinkomster i inkomstslaget kapital och att det skönsmässigt beräknade överskottet av uthyrning av privatbostad ska tas bort. Dessutom ska den skönsmässiga höjningen av Kurt Ss inkomst av näringsverksamhet sättas ned med 20 000 kr och beslutad mervärdesskatt med 4 000 kr. Det är Skatteverkets uppgift att justera underlagen för skattetillägg i motsvarande mån.

FÖRVALTNINGSRÄTTENS DOMSKÄL
Skönstaxering och skönsbeskattning Om skatt eller underlag för skatt inte kan beräknas tillförlitligt på grund av att den skattskyldige, trots att han har varit skyldig att lämna självdeklaration, inte avgett någon sådan, eller avgett bristfällig sådan, ska skatten eller underlaget för att ta ut skatt uppskattas till det belopp som framstår som skäligt med hänsyn av vad som framkommit i ärendet (4 kap. 3 § taxeringslagen). Av 21 kap. följer att beslut om skatt kan omprövas av Skatteverket. Vid en omprövning ska skatten beräknas på grundval av tillgängliga uppgifter. Om en tillförlitlig beräkning inte kan göras på ett sådant sätt, ska skatten bestämmas efter vad som framstår som skäligt med hänsyn till vad som har kommit fram (skönsbeskattning) (11 kap. 19 § skattebetalningslagen). Förvaltningsrätten finner mot bakgrund av den kontantberäkning som gjorts av Skatteverket och det kontantunderskott som framkommit att Kurt Ss skatt inte kunnat beräknas tillförlitligt på grundval av hans inlämnade deklaration eller andra tillgängliga uppgifter. Det har därför funnits förutsättningar att genom skönstaxering uppskatta underlaget för att ta ut skatt. Fråga uppkommer då om Skatteverkets beräkning av Kurt Ss inkomster framstår som skälig med hänsyn till vad som framkommit.

Inkomst av kapital
Kurt S har på sitt konto fått insättningar från personer folkbokförda på fastigheten Kornarp 3:15. Han har enligt förvaltningsrättens mening kunnat inte ge någon rimlig förklaring till varför de aktuella personerna har satt in pengar på hans konto. Därmed finner förvaltningsrätten att det framstår som skäligt att påföra honom nämnda insättningar såsom hyresersättning. Vad han anfört om att han själv varit bosatt på fastigheten föranleder ingen annan bedömning. Inkomst av näringsverksamhet Kurt S har enligt förvaltningsrättens mening inte genom ingivna läkarintyg visat att hans hälsotillstånd varit sådant att han varit arbetsoförmögen 2008. Han har vidare själv uppgett att han under det aktuella året utfört arbete för två försäkringsbolag samt fakturerat för detta. Förvaltningsrätten finner därför att det finns stöd för att Kurt S under inkomståret 2008 yrkesmässigt och självständigt bedrivit förvärvsverksamhet. Avseende de summor som satts in på Kurt Ss konto med ett sammanlagt värde av 171 00 kr anser förvaltningsrätten att det finns skäl att ifrågasätta att insättningarna avser gåvor, bl, a. mot bakgrund av vad som framkommit angående de uppgivna gåvogivarnas ekonomiska förutsättningar. Något stöd för att insättningen som registrerats från restaurang Klemeir egentligen utgör ersättning till en väninna från en rysk advokatbyrå finns inte heller. De pengar som satts in på Kurt Ss konto får i stället förmodas tillhöra honom. Det får vidare anses utrett att Kurt S under 2008 erhållit ersättning från försäkringsbolag för arbeten han utfört och som han bort redovisa som inkomst av näringsverksamhet. Förvaltningsrätten finner mot bakgrund av det anförda att det framstår som skäligt att hän föra nu aktuella insättningar på Kurt Ss konto till hans näringsverksamhet. Skattetillägg Om avvikelse skett från självdeklarationen genom skörtstaxering ska skattetillägget beräknas på den skatt som till följd av skönstaxeringen påförs den skatteskyldige utöver den skatt som annars skulle ha påförts honom (5 kap. 5 § taxeringslagen). Skattetillägg ska tas ut vid skönsbeskattning enligt 11 kap. 19 § andra och tredje styckena (15 kap. 2 § skattebetalningslagen). Avvikelser har skett från Kurt Ss självdeklaration genom skönstaxering och mervärdesskatt har påförts efter skönsbeskattning. Grund för skattetillägg finns därmed. Skäl för befrielse från skattetilläggen har inte framkommit.

 

Kommentarer inaktiverade.