Skadestånd för felaktiga särskoleplaceringar

Hovrätten över Skåne och Blekingen målnummer T 1537-11

Tvillingbröderna är inte utvecklingsstörda trots det placerades de i särskola. Vellinge kommun har handlat felaktigt och försumligt. Vidare kan det inte uteslutas att det funnits ekonomiska motiv bakom besluten. Hovrätten fastställer nu Vellinge kommuns skadeståndsskyldighet gentemot bröderna.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL
Genom besluten den 10 januari 2000 bestämdes att Rasmus och Robin skulle tas emot i särskola. Som tingsrätten har konstaterat var en förutsättning för att Rasmus och Robin skulle kunna bli aktuella för placering i särskola att de var utvecklingsstörda eller hade något av vissa andra funktionshinder som inte är aktuella i deras fall. Vellinge kommun har i hovrätten inte gjort gällande att Rasmus och Robin verkligen var utvecklingsstörda när besluten fattades. Som tingsrätten har konstaterat har Vellinge kommun inte heller presenterat någon utredning som skulle ge stöd för att så var fallet. I stället talar utredningen som Rasmus och Robin lagt fram med styrka för att de inte var utvecklingsstörda. Mot denna bakgrund och av de skäl som tingsrätten i övrigt redovisat i denna del anser hovrätten att Rasmus och Robin lagt fram tillräckligt underlag till stöd för att de inte var utvecklingsstörda när besluten om särskoleplacering fattades och följaktligen också för att besluten därför var felaktiga. Den fråga som då uppkommer är om Vellinge kommun vid de felaktiga besluten gjort sig skyldig till fel eller försummelse i den mening som avses i 3 kap. 2 § 1 skadeståndslagen och att kommunen därigenom är ersättningsskyldig för den skada som orsakats genom den felaktiga myndighetsutövningen. Vellinge kommun har i hovrätten anfört att skadeståndsskyldighet för en myndighets felaktiga bedömning av en rättsfråga förutsätter att bedömningen varit uppenbart felaktig. Detta är i och för sig riktigt. I det aktuella fallet grundas emellertid talan inte endast på att kommunen gjort en felaktig bedömning utan också på att de felaktiga besluten berott på en bristfällig utredning och på att kommunen inte uttömde möjligheterna att låta Rasmus och Robin gå kvar i grundskolan. Vad förts gäller frågan om Vellinge kommun gjort sig skyldig till fel eller försummelse vid myndighetsutövning genom att inte uttömma möjligheterna att låta Rasmus och Robin gå kvar i grundskola så har hovrätten redan konstaterat att det inte fanns förutsättningar för att placera dem i särskola. Det hade därför ingen betydelse om möjligheterna för dem att gå kvar i grundskolan uttömdes eller inte. Kommunen är därför inte skadeståndsskyldig på grund av att den inte skulle ha uttömt möjligheterna för Rasmus och Robin att fortsätta i grundskolan. När det sedan gäller frågan om den utredning som låg till grund för besluten om särskoleplacering var bristfällig så har Eva vid förhöret med henne berättat att hon och hennes kollegor inte använde begreppet utvecklingsstörning när de diskuterade om Rasmus och Robin skulle placeras i särskola. I stället gjorde de en helhetsbedömning för att finna den skolform som passade Rasmus och Robin bäst. Eva, och därigenom Vellinge kommun, har alltså inte gjort en bedömning av om Rasmus och Robin tillhörde den grupp elever som särskolan är till för. Som tingsrätten har konstaterat gav resultaten av de WISC III-test som kommunens psykolog hade utfört och som kommunen hade tillgång till när besluten fattades stöd för att Rasmus och Robin inte var utvecklingsstörda. Hovrätten instämmer också i de slutsatser som tingsrätten har dragit beträffande bland annat det arbetssätt som kommunen borde ha haft och det tillvägagångssätt som kommunen använde för att ta fram ett underlag för besluten om särskoleplacering. Mot denna bakgrund ansluter sig hovrätten till tingsrättens bedömning att kommunen gjort sig skyldig till fel och försummelse i den mening som avses i 3 kap. 2 § 1 skadeståndslagen. Mot bakgrund av slutsatserna ovan är Vellinge kommun skyldig att ersätta ren förmögenhetsskada som Rasmus och Robin kan ha orsakats av besluten att ta emot dem i särskola. Tingsrättens domslut ska därför fastställas.

Kommentarer inaktiverade.