Skatteverket förlorar mål om tryckerimoms

Kammarrätten i Jönköping målnummer 639-1

Kammarrätten har avslagit Skatteverkets överklagande i mål om tryckerimoms. Kammarrätten hänvisar till tidigare mål där den aktuella frågan har prövats.

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Den aktuella frågan har prövats av kammarrätten i bl.a. domar den 11 och 12 april 2013 i mål nr 2264-12, 2701-12, 3691-3694-12, 3825-12 och 247-13. Kammarrätten har i dessa fall funnit att Skatteverkets beslut att minska tryckerikundens ingående mervärdesskatt inte är en direkt konsekvens av verkets beslut att betala tillbaka utgående mervärdesskatt till tryckeriet och att det därför saknas förutsättningar för att efterbeskatta tryckerikunden genom följdändring enligt 21 kap. 12 § punkt 2 SBL. Kammarrätten gör samma bedömning i bolagets fall. Skatteverkets överklagande ska således avslås.

 

Kommentarer inaktiverade.