Stor aktiepost inte hinder för a-kassa

Kammarrätten i Stockholm målnummer 3505-13

En före detta VD som fortfarande äger 30 procent av aktierna i ett företag anses ha upphört definitivt med sin verksamhet då han helt förlorat sitt inflytande över företaget. Mannen var utan arbete och hade försökt sälja sin aktiepost men inte lyckats. Aktieinnehavet skall därför inte vara ett hinder för att bevilja honom a-kassa.

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Bestämmelserna i 34-34c §§ ALF reglerar när en person ska bedömas som företagare. En person som har varit företagare och som ansöker om arbetslöshetsersättning bedöms enligt bestämmelserna i 35-36 §§ ALF. I de fall en person arbetat i ett företag och dessutom ägt del av eller hela företaget och sedan ansöker om arbetslöshetsersättning är således de senare bestämmelserna tillämpliga. Enligt 35 a § ALF ska en företagare anses som arbetslös när företagarens näringsverksamhet vid en samlad bedömning har upphört definitivt.

Kammarrättens bedömning
Det är ostridigt att Jörgen  arbetat som VD, ekonomi- och personalchef samt haft firmateckningsrätt i företaget. Det är även ostridigt att företaget fortfarande bedriver verksamhet. Jörgen  var att betrakta som företagare enligt 34 § ALF till och med augusti 2012, då han upphörde att vara personligt verksam i företaget. Frågan i målet är om Jörgen  enligt 35 a § ALF därefter kan anses ha upphört med näringsverksamheten definitivt då han fortfarande ägde 30 procent av aktierna i In3 Holding AB. Den som vill få arbetslöshetsersättning måste kunna visa sin rätt till denna ersättning. I målet har uppgetts att det inte finns aktieägaravtal i bolaget. Av handlingarna framgår att Jörgen  helt utestängdes från företaget i augusti 2012 och att han från den tidpunkten inte längre ingår i företagets styrelse eller är verkställande direktör. Han har fråntagits firmateckningsrätt i företaget. Efter förhandlingar med företaget erhöll han sex månaders uppsägningslön. Jörgen  har vidare uppgett att han äger 30 procent av aktierna och att en annan person äger resterande del av aktierna. Enda orsaken till att han inte sålt aktierna är att han har en pågående tvist med majoritetsägaren och att denne vägrat betala marknadsvärdet för aktierna. Omständigheterna har inte ifrågasatts av kassan. Vanligtvis bör ett 30-procentigt aktieinnehav innebära att ägaren har ett väsentligt inflytande över verksamheten och att han således inte upphört definitivt med den aktuella näringsverksamheten. En individuell bedömning måste dock alltid göras. Kassan har, som konstaterats ovan, inte ifrågasatt att Jörgen  helt utestängdes från företaget i augusti 2012. Med beaktande härav, och med hänsyn till vad Jörgen  uppgett om svårigheterna att sälja sitt aktieinnehav, anser Kammarrätten att Jörgen  får anses ha visat att han definitivt upphört med den aktuella näringsverksamheten vid tidpunkten för uppsägningstidens utgång. Det ankommer på Unionens Arbetslöshetskassa att utreda huruvida Jörgen  uppfyller övriga förutsättningar för att få arbetslöshetsersättning.

 

Kommentarer inaktiverade.