Stresskänslig nekas sjukpenning

Kammarrätten i Göteborg målnummer 8911-11

Eftersom hon har fibromyalgi, depression och ångest och stora svårigheter att hantera stress, anser läkaren att kvinnan inte kan ta något på arbetsmarknaden förekommande arbete. Enligt kammarrätten visar dock den sammantagna besvärsbilden inte på ett tydligt sätt hur de medicinska besvären faktiskt begränsar kvinnans arbetsförmåga i ett lämpligt fysiskt lättare arbete utan inslag av stress och med möjlighet till egenstyrning av arbetstakt. Kammarrätten anser att den reguljära arbetsmarknaden rymmer sådana arbeten varför kammarrätten nekar kvinnan sjukpenning för den sökta perioden.

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Frågan i målet är om Carina O är berättigad till sjukpenning under perioden den 19 april – 31 augusti 2010. Carina O uppbär halv stadigvarande sjukersättning och var vid tiden för aktuell sjukanmälan arbetslös. Hennes restarbetsförmåga ska därför bedömas i förhållande till varje typ av förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden. Sjukpenning utges endast om den försäkrade har en sjukdom som sätter ned arbetsförmågan med minst en fjärdedel. Vid bedömningen av om sjukdom föreligger ska bortses från arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, sociala och liknande förhållanden (3 kap. 7 § AFL). Vid prövning av rätten till sjukpenning ska en strikt medicinsk bedömning göras. Rätten till sjukpenning kräver således att arbetsoförmågan ytterst ska kunna föras tillbaka på sjukdom. Besvär som i första hand inte är medicinskt betingade bör hanteras med andra åtgärder än sjukskrivning. Genom exempelvis en angiven diagnos kan det framstå som troligt att en nedsatt arbets förmåga föreligger. Utöver diagnos och sjukdomsbeskrivning måste emellertid den åtföljande funktions- och aktivitetsbegränsningen i arbetet klart framgå av den medicinska dokumentationen. Även om det är Försäkringskassans uppgift att bedöma om arbetsförmågan är nedsatt av medicinska skäl så kan en arbetsförmågeutredning från Arbetsförmedlingen vara till god ledning vid bedömningen av den försäkrades arbetsförmåga (jfr t.ex. Högsta förvaltningsdomstolens dom den 18 april 2012 i mål nr 3174-11). Carina O deltog i mitten av maj 2009 i en försäkringsmedicinsk utredning vid Manpower Hälsopartner Försäkringsmedicin. Denna utredning påvisade en nedsättning av arbetsförmågan på medicinsk grund till följd av fibromyalgi, trötthet och sömnstörning. Hennes arbetsförmåga bedömdes stadigvarande nedsatt i alla på den reguljära arbetsmarknaden förekommande arbeten och med 75 procent i skyddade arbeten och lönebidragsarbeten. Därutöver anges i utredningen bl.a. följande. De psykiska inslagen i besvärsbilden bedöms sammantaget medföra en lätt till måttlig påverkan på psykiska funktioner och färdigheter. Den kliniska bilden överensstämmer främst med diagnoserna fibromyalgi och trötthet. Funktionsnedsättning på medicinsk grund relaterad till arbete ses främst i form av stor nedsättning av stresstolerans, stor smärtupplevelse och stor påverkan/nedsättning av tilltron till framtida arbetsförmåga. Aktivitetsnedsättning på medicinsk grund relaterad till arbete ses främst i form av stor nedsättning av förmåga att hantera stress och att lyfta och bära. I Manpowers utredning anges inte närmare på vilket sätt Carina Os arbetsförmåga är nedsatt i ett med hänsyn till hennes besvär lämpligt arbete, t.ex. ett administrativt fysiskt lättare arbete. I utredningen, som genomfördes nästan ett år innan i målet aktuellt sjukfall inleddes, kan också utläsas arbetshinder av andra skäl än strikt medicinska sådana. Inte heller kan i underlag från Arbetsförmedlingen utläsas någon närmare beskrivning av på vilket sätt Carina Os arbetsförmåga är nedsatt i ett för henne lämpligt fysiskt lättare arbete utan inslag av stress. I medicinskt underlag den l juni 2010 anger leg. läkaren Lisa Sprengel att Carina Os arbetsförmåga är helt nedsatt under perioden den l april – 30 juni 2010. Som status och objektiva undersökningsfynd anges gott allmäntillstånd, nedstämd, koncentrationssvårigheter, oro samt spänd i musklerna, epikondyler och höftparti. Som aktivitetsbegränsning anges att Carina O inte kan utföra kroppsansträngande arbete utan att bli försämrad och att hon inte kan koncentrera sig någon längre stund på grund av oro, ångest och sömnsvårigheter. I medicinska underlag jämte journalanteckning och intyg som utfärdats av leg. läkaren Gudrun Sundgren den 30 juni 2010 anges Carina Os arbetsförmåga vara helt nedsatt under perioden den l april – 31 augusti 2010. Som aktivitetsbegränsning anges att Carina O på grund av myalgin inte kan utföra något fysiskt ansträngande arbete, framför allt inte repetitiva moment. Hennes depression och ångestbesvär gör att hon har svårt att träffa folk. Yrseln kan ge ökad spänning och yrsel i ond cirkel. Alla former av stress påverkar både minne, yrsel och muskelsmärtor. Allt detta sammantaget gör att hon inte kan ta något på arbetsmarknaden förekommande arbete. De intygsskrivande läkarna har i medicinska underlag som utfärdats i anslutning till i målet aktuell period beskrivit Carina Os sammantagna besvärsbild, men har inte på ett tydligt sätt angett hur de medicinska besvären faktiskt begränsar hennes arbetsförmåga i ett lämpligt fysiskt lättare arbete utan inslag av stress och med möjlighet till egenstyrning av arbetstakt. Enligt kammarrättens mening får den reguljära arbetsmarknaden anses rymma sådana arbeten. Mot nu angiven bakgrund och med beaktande av de aktivitetsbegränsningar som redovisas i de medicinska underlagen kan Carina Os arbetsförmåga inte anses ha varit nedsatt med minst en fjärdedel under i målet aktuell period. Vid sådant förhållande har hon inte rätt till sjukpenning fr.o.m. den 19 april 2010 och Försäkringskassans överklagande ska bifallas.

 

Kommentarer inaktiverade.