Svårt att få rätt mot parkeringsvakter

Trots att det var ostridigt att bilägaren betalat parkeringsavgiften samt att parkeringsvakten medgav att det var möjligt att han missat att kontrollera sidorutorna på den aktuella bilen anses anteckningen om att det saknas synlig biljett, vara tillräcklig bevisning för att parkeringsbiljett inte fanns placerad synligt.

Bilägaren förpliktades av tingsrätten och nu även hovrätten att betala kontrollavgift om 400kr samt rättegångskostnader om 610kr.

Företaget Q-Park AB har som grund för sin talan anfört följande. Bilägarens fordon var olovligen uppställt på parkeringsområdet Hallonbergsplan 2-20 i Sundbyberg den 25 augusti 2012 mellan kl. 18.12-18.19. Området i fråga, som övervakas av Q-Park AB enligt avtal med markägaren, var vid nämnda tidpunkt skyltat i enlighet med 3 § lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering. Q-Park AB vitsordar att bilägaren hade en giltig parkeringsbiljett vid kontrolltillfallet, men parkeringsbiljetten har inte varit placerad synligt. På Q-Park AB:s parkeringsbiljetter framgår att dessa ska placeras innanför framrutan fullt läsbara utifrån. Parkeringsbiljett har inte placerats synligt innanför vare sig framrutan eller den mindre vänstra sidorutan. Kontrollavgift, som fastsattes på fordonets framruta, har inte betalats. Inkassokrav har skickats den 20 september 2011.

Bilägaren har som grund för sitt bestridande anfört följande. Hon vitsordar att hennes bil har stått parkerad på den plats och vid den tidpunkt som Q-Park AB påstår, men bestrider att parkeringsbiljett inte har varit placerad synligt. Vid kontrolltillfallet hade hon giltig parkeringsbiljett. Hon placerade parkeringsbiljetten på ett fullt synligt sätt i det mindre vänstra sidofönstret framför dörren till förarsätet. Att placera parkeringsbiljetten där är brukligt. I målet ingivna fotografier av bilen vid kontrolltillfälllet visar inte detta fönster. Hon uppmärksammade inte texten på parkeringsbiljetten om var denna ska placeras, eftersom texten står i finstilt.

Tingsrättens motivering till domen var att det är ostridigt mellan parterna att bilägaren vid kontrolltillfället hade en giltig parkeringsbiljett. Vad som ska prövas är därför huruvida parkeringsbiljetten var placerad synligt. På kontrollavgiften har antecknats “Giltig biljett saknas/ej synlig”. Enligt Högsta domstolens praxis ska sådan anteckning ges ett starkt bevisvärde för att parkeringsbiljetten inte har varit placerad synligt, och enbart ett påstående om motsatsen av fordonets ägare är inte tillräckligt för att undgå betalningsansvar (se NJA 2001 s 889). Bilägarens förklaring beträffande parkeringsbiljettens placering är rimlig. Hennes förklaring vinner även stöd av det faktum att hon i efterhand har kunnat uppvisa en parkeringsbiljett som var giltig vid kontrolltillfället. parkeringsvakten har inget minne av det aktuella kontrolltillfället, men har berättat om rutinerna vid utfärdandet av kontrollavgifter. Enligt honom är det många som placerar parkeringsbiljetten innanför sidorutorna och han brukar kontrollera även dem, men han kan ha missat det denna gång. Han har vidare uppgett att han inte tar bilder på sidorutorna om det saknas föremål som är placerade där. Tillfrågad om han tror att han skulle ha sett en parkeringsbiljett om den var placerad som bilägaren påstått har han svarat jakande. parkeringsavgiften har lämnat trovärdiga vittnesuppgifter som tingsrätten saknar skäl att ifrågasätta. Som parkeringsvakten har medgett finns det visserligen en risk för att han missade att kontrollera sidorutorna. Att en parkeringsvakt kan begå misstag är dock en risk som finns i alla mål av detta slag. Hur denna risk påverkar värderingen av parkeringsvaktens vittnesuppgifter får avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Sammantaget gör tingsrätten följande bedömning. Som har angetts i det föregående ska en anteckning på en kontrollavgift tillmätas ett starkt bevisvärde. Tillsammans med parkeringsvaktens vittnesuppgifter får det anses ha presenterats tillräcklig bevisning för att parkeringsbiljett inte fanns placerad synligt vid kontrolltillfallet, även i ljuset av den förklaring bilägaren lämnat.

Kommentarer inaktiverade.