TeliaSonera måste bevisa att kreditfaktura makulerats

Hovrätten över Skåne och Blekinge målnummer FT 1400-13

Företaget menade att de kvittat TeliaSoneras fordran avseende fast telefoni mot en kreditfaktura avseende mobil telefoni. TeliaSonera invände och påstod att kreditfakturan har makulerats. Enligt hovrätten har företaget bevisat att kreditfakturan existerar medan TeliaSonera bara påstått att den makulerats.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL
Som tingsrätten konstaterat är det ostridigt att parterna ingått avtal om dels fast telefoni, dels mobiltelefoni och att TeliaSonera har en fordran mot Bogils om 445 kr, hänförlig till den i målet omstämda fakturan rörande den fasta telefonin. Fakturan (fakturanummer 66460509129) som utställts den 6 juli 2012 har ursprungligen avsett 497 kr men eftersom Bogils inbetalt totalt 52 kr av fakturabeloppet har beloppet 445 kr återstått oreglerat. Vidare är det ostridigt att TeliaSonera den 16 maj 2012 utställt en kreditfaktura om 445 kr (fakturanummer 27456408122) avseende Bogils mobilabonnemang. På kreditfakturan anges att krediterat belopp kan regleras mot innestående fordran.
Den fråga som hovrätten först har att ta ställning till är om Bogils kvittningsvis kan åberopa kreditfakturan gentemot TeliaSoneras krav på betalning. Hovrätten gör följande bedömning i den delen. En part har i regel rätt att kvittningsvis åberopa en motfordring om det föreligger ett ömsesidigt fordringsförhållande mellan parterna, motfordringen är förfallen till betalning och frigörelsetidpunkten för huvudfordringen är inne (se exempelvis Lindskog, Kvittning, 1993, s. 46). Dessa förutsättningar är uppfyllda i förevarande fall. Den omständigheten att kreditfakturan avser avtalet om mobiltelefoni, medan den omstämda fakturan avser avtalet om fast telefoni utgör inte något hinder mot kvittning. För att kvittning ska få ske förutsätts emellertid även att motfordringen, dvs. kreditfakturan, är gällande. Frågan är därför om TeliaSoneras invändning att kreditfakturan har makulerats ska medföra att rätten till kvittning bortfaller.
Liksom tingsrätten anser hovrätten att Bogils har bevisbördan för påståendet att bolaget har en kvittningsgill motfordran gentemot TeliaSonera. Den omständigheten att Bogils primärt ålagts bevisbördan hindrar emellertid inte att bevisskyldigheten kan växla mellan parterna med hänsyn till den bevisning som lagts fram under processens gång (jfr NJA 2006 s. 367).
Sedan Bogils lagt fram bevisning i form av den utställda kreditfakturan och TeliaSonera invänt att fakturan makulerats har det ankommit på TeliaSonera att styrka sin invändning i den utsträckning som erfordras för att Bogils bevisning inte längre ska anses tillräcklig. TeliaSonera har emellertid inte åberopat någon bevisning till stöd för påståendet att den fordran som Bogils kvittningsvis åberopat inte längre förelåg vid tiden för kvittning sförklaringen.
Slutsatsen av ovanstående är att Bogils genom den bevisning som bolaget åberopat styrkt att bolaget har en kvittningsgill motfordran gentemot TeliaSonera. TeliaSoneras yrkande om ersättning med 445 kr jämte ränta ska därför redan på denna grund lämnas utan bifall. Detsamma gäller TeliaSoneras yrkande om ersättning för inkassokostnad som vid den angivna utgången i huvudsaken inte kan anses ha varit skäligen påkallad för att tillvarata TeliaSoneras rätt.

Rättegångskostnader
Eftersom käromålet ogillats ska Bogils befrias från skyldigheten att ersätta TeliaSonera för rättegångskostnader.

Frågan om avvisning
Bogils har först i hovrätten framställt yrkande om att TeliaSonera ska förpliktas att öppna abonnemanget avseende den fasta telefonin igen. Yrkandet kan inte tas upp av hovrätten som första instans och ska därför avvisas.

 

Kommentarer inaktiverade.