Två chefer döms för dataintrång och företagsspioneri

Göta hovrätt målnummer B 3397-12

Två chefer döms för dataintrång och företagsspioneri. Hovrätten ogillar däremot åtalet mot en telefonförsäljare som använt sig av kunduppgifter som cheferna kapat från en konkurrent.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL
SKULDFRÅGOR Åtalet mot Peter K
I enlighet med tingsrättens dom, som inte har överklagats i dessa delar, ska Peter K dömas för dataintrång och företagsspioneri. Åtalet mot Tommy N Utredningen i hovrätten Förhören vid tingsrätten med Carl-Johan S, Henrik N, Tommy N, Margareta B, Katarina L, Pia H, Lina W och Mikael B har spelats upp med ljud och bild, medan förhören med Maria E, Pia E, Renée H och Jan D har spelats upp med ljud. Förhöret med Maria M har lästs upp såsom det antecknats i tingsrättens dom. Den skriftliga bevisningen har varit densamma som vid tingsrätten. Därutöver har åklagaren som ny bevisning åberopat syn av utskrift av den aktuella webbshopen samt årsredovisningar och försäljningsstatistik. Tommy N har påpekat att det som angetts i tingsrättens dom på s. 18 om att han under våren 2011 var den ende säljaren på Z-Business/Vårda är felaktigt. Hovrätten anmärker att det av förhöret vid tingsrätten framgår att Tommy N på fråga uppger att han vid den aktuella tidpunkten var den ende säljaren på företaget som hette Tommy. Tilläggsfrågor har ställts till Carl-Johan S, Henrik N och Tommy N. De har uppgett i huvudsak följande. Carl-Johan S: Aktiv Kemi har drabbats av såväl direkt som indirekt skada till följd av intrånget. Hencall har fått betydligt sämre försäljning, vilket påverkar Aktiv Kemi. Tidigare omsatte Hencall 1,6-1,8 miljoner kr på årsbasis hos Aktiv Kemi, medan den siffran efter intrånget sjunkit till cirka 600 000 kr. Möjligen kan siffran numera ha stigit något, men den är inte i närheten av en miljon. Vårda omsatte 1,8 miljoner kr per år hos Aktiv Kemi, och idag har de inga affärer ihop. Intrånget har även skadat kundernas förtroende för Aktiv Kemi. Den dåvarande webbsshopen fick läggas ner. En del av det försämrade resultat som kan utläsas av årsredovisningarna 2010 och 2011 kan ha samband med ökad konkurrens och pressade priser. Det största ”tappet” beror dock på intrånget. Han kan inte uttala sig om vilken vinstmarginal Hencall haft. Henrik N: Hencall har påverkats på flera sätt, bl.a. har intrånget medfört höga kostnader för rättsprocesser och rättegångskostnader. Enligt den bedömning revisorn gjorde i det pågående tvistemålet uppgår skadan till 2,1 miljoner kr. Kvarstadsbeslutet gäller en miljon kr. Om man skulle köpa ett kundregister med 3 000 kunder kan ett värde på 3 miljoner kr vara fullt rimligt. Kunder i den aktuella branschen är lojala, och intrånget har påverkat kundernas förtroende. Intrånget har gjort att kunderna förlorat förtroende för branschen och merparten har slutat handla hos dem. Hans bedömning är att i vart fall 500-600 kunder har försvunnit, men mörkertalet är stort. Tommy N: Handlingen på s. 150 i förundersökningen är en orderbekräftelse som inte är ifylld. Han har haft kontakt med Gun Johansson, men hon har inte beställt några varor. Det är han som skrivit Gun Johanssons adress och sitt namn på handlingen på s. 150. Att en sådan handling skickades ut berodde på att han ville att Gun Johansson skulle komma ihåg honom. Vårda, liksom han själv personligen, har påverkats negativt av konflikten med WashClean. Efter vitesförbudet kan Vårda inte ringa upp kunder som förut. Så fort någon kund nämner WashClean så måste de avsluta samtalet.

Hovrättens bedömning Inledningsvis kan det konstateras att Hencalls kundregister har utgjort en företagshemlighet. Genom tingsrättens dom är det vidare avgjort att Peter K och Mats Z olovligen har berett sig tillgång till kundregistret på det sätt och vid de tidpunkter som tingsrätten angett. Utredningen visar att Tommy N under maj månad 2011 ringt upp ett antal personer som tidigare beställt tvättmedel från Hencall/WashClean. Lika med tingsrätten finner hovrätten, utifrån vad som framkommit genom vittnesförhören och övrig utredning, att det kan hållas för visst att Tommy N inför samtalen fått tillgång till uppgifter ur Hencalls kundregister. En förutsättning för att Tommy N ska kunna dömas för olovlig befattning med företagshemlighet är dock att han har anskaffat företagshemligheten. Med uttrycket ”anskaffar” avses varje slags förvärv av uppgiften. Det är ingen förutsättning för straffbarhet att gärningsmannen erbjuder betalning för att få del av den hemliga informationen utan även inhämtande av information såsom en ren väntjänst kan omfattas. För ansvar krävs dock någon form av aktivitet från gärningsmannens sida, vilket innebär att den som utan att själv ha bett om det får reda på den hemliga informationen inte kan drabbas av straff. Det är således, liksom vid brottet företagsspioneri, själva anskaffandet som utgör det straffbara handlandet (se prop. 1987/88:155 s. 38 f., Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter – en kommentar och rättsöversikter, 2 uppl. 2004 s. 281 samt SOU 2008:63 s. 108). När det gäller bedömningen i detta fall gör hovrätten följande överväganden. Den 1 maj 2011 utförde Mats Z, dvs. Tommy Ns chef, en olovlig inloggning i Aktiv Kemis webbshop, där Hencalls kundregister fanns. Den 4 maj 2011 utförde Mats Z ytterligare en lyckad inloggning i kundregistret. Någon utredning som visar att Tommy N rent faktiskt har utfört någon aktivitet för att anskaffa uppgifterna har inte lagts fram i målet. Ett möjligt scenario är att Mats Z, utan Tommy Ns kännedom, har berett sig tillgång till uppgifter i kundregistret och sedan försett Tommy N med dessa. Att Tommy N därefter aktivt har hanterat och dragit nytta av uppgifterna, innebär inte att han kan anses ha anskaffat dessa. Eftersom kravet på anskaffande inte är uppfyllt, kan åtalet för olovlig befattning med företagshemlighet inte bifallas. Åklagaren har i andra hand gjort gällande att Tommy N ska dömas för olovligt brukande. Av 10 kap. 7 § brottsbalken följer att om någon olovligen brukar annans sak och därigenom vållar skada eller olägenhet, döms han för olovligt brukande. Ett första krav är alltså att brottsobjektet utgörs av någon annans sak. I kommentaren till bestämmelsen anges att t.ex. en telefon eller dator kan vara en sak. Däremot kan, enligt kommentaren, knappast själva dator- eller telefonsystemen betecknas som en sak, varför det är tveksamt om ett olovligt brukande av dessa system som sker via en egen dator kan bestraffas som olovligt brukande (se Brottsbalkskommentaren till 10 kap. 7 §, Zeteo, under rubriken ”Brottsobjektet är annans sak” samt SOU 2008:63 s. 121). Kundregistret utgör, som framgått, en företagshemlighet. Det som skyddas genom regleringen i lagen om skydd för företagshemligheter är den samlade informationen som finns i kundregistret. Hovrätten för Nedre Norrland har i målet ”Lingbokedjan”, utan någon närmare motivering, funnit att information av sådan typ kan vara föremål för olovligt brukande (Hovrätten för Nedre Norrland dom 2004-10-01 i målnr B 823- 03, refererad i SOU 2008:63 s. 123 och 380 f.). I målet ogillades dock åtalet på grund av preskription. Tommy N har i detta fall fått tillgång till vissa uppgifter ur kundregistret. På vilket sätt han fått uppgifterna, dvs. i pappersform, i elektronisk form eller muntligen, har inte framgått. Hovrätten finner därför det inte vara visat att den information som Tommy N har fått tillgång till utgör en sak i den bemärkelse som avses i bestämmelsen om olovligt brukande. Tommy N kan därmed inte heller dömas för olovligt brukande, utan åtalet ska ogillas. PÅFÖLJD OCH ÅTERBETALNINGSSKYLDIGHET (Peter K) Frågan i hovrätten för Peter Ks del är dels hur storleken på varje dagsbot ska bestämmas, dels om han ska åläggas återbetalningsskyldighet för försvararkostnaderna vid tingsrätten och i hovrätten. I denna del har Peter K anfört bl.a. följande. Hans taxerade inkomst 2012 uppgick till 159 788 kr och det är den inkomsten som ska läggas till grund för beräkning av dagsbotsbeloppet. Han är försörjningsskyldig för ett barn. Vid avyttrande av aktierna i Aktiv Kemi erhöll han 3 miljoner kr men av den summan återstår endast 1,5 miljoner kr. Aktiv Kemi har i tvistemål yrkat att han ska betala 5 miljoner kr. Risken att han ska nödgas betala den tvistiga fordran är beaktansvärd. Han har också stämt Aktiv Kemi för en lönefordran om totalt 945 000 kr (45 000 kr x 21 månader). Han driver i dag bolaget Emmas Förvaltning AB. Han har ett antal säljare anställda, men verksamheten går trögt. Han tar ut lön ur bolaget när så medges, och förra månaden tog han ut 12 000 kr. Det kan stämma att hans taxerade inkomst år 2009 uppgick till 520 000 kr, år 2010 till 530 000 kr och år 2011 till 289 000 kr. Det stämmer också att Emmas Förvaltning AB för räkenskapsåret den 1 maj 2011 – 30 april 2012 redovisade en vinst på 4,4 miljoner kr. I beloppet ingår vinst på försäljningen av aktierna i Aktiv Kemi, eftersom dessa ägdes av Emmas Förvaltning AB.

Hovrättens bedömning
Dagsboten bestäms utifrån den misstänktes beräknade årsinkomst vid tidpunkten när dagsboten ska bestämmas. Hänsyn tas även till inkomsterna under tiden närmast före och de sannolika inkomsterna under tiden närmast därefter. Förutom inkomst av tjänst tas även hänsyn till mer betydande nettoförmögenhet och nettoskuldbörda. De fordringar och skulder som angetts föreligga mellan Peter K och Aktiv Kemi är inte fastställda och bör därför inte tillmätas någon betydelse vid bedömningen av Peter Ks ekonomiska förhållanden. Vid bedömningen bör däremot beaktas, utöver den taxerade inkomsten, den summa om 1,5 miljoner kr som återstår av det belopp som Peter K erhöll för sina aktier i Aktiv Kemi samt i viss mån hans aktieinnehav i Emmas Förvaltning AB. Sammantaget finner hovrätten att dagsbotens storlek bör sättas ned till 300 kr. Vad som framkommit i hovrätten om Peter Ks ekonomiska situation ger inte anledning att ändra vad tingsrätten har bestämt om återbetalningsskyldighet för försvararkostnaderna vid tingsrätten. Däremot ska kostnaden för försvararen i hovrätten, med hänsyn till målets utgång här, stanna på staten.

ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR INSTÄLLELSE M.M. (Tommy N)
Eftersom åtalet ogillats ska Tommy N befrias från skyldigheten att till staten återbetala del av kostnaden för försvaret vid tingsrätten, liksom från skyldigheten att erlägga avgift till brottsofferfonden. Av samma skäl ska kostnaden för försvararen i hovrätten stanna på staten. Tommy N ska vidare med stöd av 31 kap. 2 § rättegångsbalken tillerkännas ersättning för sin inställelse. Ersättning utgår enligt bestämmelserna i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. Yrkandet om ersättning för hyrbil, hotell och bensinkostnader godtas. När det däremot gäller den yrkade ersättningen för traktamente framgår av 4 § i den nämnda förordningen att ersättning för traktamente får bestämmas till högst 60 kr per dag. Ersättningen för traktamente ska därför utgå med 120 kr och den totala ersättningen bestämmas till 4 680 kr (1 500 + 2 100 + 960 + 120).

 

Kommentarer inaktiverade.