Upphandlande myndighet behövde inte beakta rättade uppgifter i anbud

Kammarrätten i Sundsvall målnummer 3234-11

Man kan få rätta en uppenbart felaktig uppgift i ett anbud efter att anbudstiden gått ut. Men om man lämnar uppgift om något annat än vad som efterfrågades går inte det att rätta i efterhand. SKÄLEN FÖR

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Tillämpliga bestämmelser m.m.
Enligt 9 kap. 8 § första stycket LUF gäller att en upphandlande enhet får tillåta att en anbudssökande eller anbudsgivare rättar en uppenbar felskrivning eller felräkning eller något annat uppenbart fel i anbudsansökan eller anbudet. Av förarbetena (prop. 2006/07:128) framgår att bestämmelsen i 9 kap. 8 § LUF överensstämmer med l kap. 21 § tidigare lag om offentliga upphandlingar och att den saknar motsvarighet i direktiv 2004/17/EG. I litteraturen har bl.a. följande kommentarer redovisats. Eskil Nord har i Karnov angivit att initiativet till rättelse vanligen torde komma från anbudsgivaren eftersom myndigheten “får tillåta” sådan. Falk har i sin kommentar till lagstiftningen angett att 9 kap. 8 § bör tolkas restriktivt. Enligt ordalydelsen i bestämmelsen finns inte något krav att tillåta en leverantör att göra rättelse av ett uppenbart fel. Den upphandlande myndigheten får tillåta rättelser. Margareta Henze m.fl. har i sin kommentar beträffande bestämmelsen l kap. 21 § i äldre LOU (1992:1528) redovisat att om det rör en uppenbar felräkning, felskrivning eller annat uppenbart fel har anbudsgivaren rätt till rättelse. Ledning vid tolkning av första stycket kan fås från 32 § avtalslagen. Upphandlingen Trafikverket har genomfört en ramavtalsupphandling avseende “Leveranser av spårväxlar”. Upphandlingen har genomförts som ett förhandlat förfarande enligt lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF enligt de bestämmelser som gäller över tröskelvärdena. Upphandlingen har omfattat fyra olika produktgrupper. Anbudstiden gick ut den 28 februari 2011 och tilldelningsbeslut fattades den 7 juli 201L Vossloh Nordic Switch Systems AB tilldelades kontrakt avseende produktgrupperna 3 och 4 och för produktgrupperna l och 2 tilldelades både Vossloh och V AE GbH (bolaget) kontrakt. Vossloh begärde överprövning avseende produktgrupperna l och 2. Förvaltningsrätten fann i dom den 30 september 2011 att rättelse skulle ske på så sätt att Trafikverket skulle tilldela kontrakt enligt rangordning för det fall flera leverantörer skulle komma att antas. Trafikverket meddelade nytt tilldelningsbeslut den 10 oktober 2011 och tilldelade i enlighet med förvaltningsrättens dom Vossloh ensamt kontrakt avseende produktgrupperna l och 2. Bolaget har nu begärt överprövning av tilldelningsbeslutet den 10 oktober 2011. Förfrågningsunderlaget Utvärderingsmetoden i upphandlingen är att det ekonomisk mest fördelaktiga anbudet ska antas enligt vissa angivna utvärderingskriterier. Ett av dessa utvärderingskriterier avser halten av koldioxidutsläpp vid produktionen. Enligt förfrågningsunderlaget ska anbudet innehålla uppgift om koldioxidutsläpp som CO2/ton stål for offererat masugnsbaserat rälsstål. Uppgiften ska innefatta produktionsstegen kokstillverkning, sintring/pelletsering, masugn och stålverk fram till färdigt stålämne. Varje utvärderingskriterium ger enligt förfrågningsunderlaget 0-5 poäng, där O poäng är anbud som endast uppfyller skall-krav nivån och inget mer och 5 poäng ges som högsta betyg. Vad gäller koldioxidutsläpp anges i förfrågningsunderlaget att O poäng ges för utsläpp på 2,5 ton CO2/ton stål eller mer och att 5 poäng ges för utsläpp på l ,5 ton CO2/ton stål eller mindre. För utsläpp däremellan ges poäng som andel av maximal poäng i förhållande till utsläppets storlek inom intervallet 1,5 -2,5 ton. Poängen omvandlas till ett mervärde. För produktionsområde l anges i förfrågningsunderlaget att ett maximalt mervärde ges om 30 miljoner kronor. För produktionsområde 2 är motsvarande maximala mervärde satt till 17 miljoner kronor. Av handlingarna i målet framgår bl.a. följande. Bolaget angav i sitt anbud uppgiften 60,77 kg CO2/ton stål. Trafikverket ansåg uppgiften vara osannolikt låg och vände sig till bolaget med uppmaning om förtydligande av vilka processteg den lämnade uppgiften innefattade. Efter den tredje förfrågan lämnade bolaget in en rättad uppgift och det visade sig att den tidigare lämnade uppgiften innefattat endast produktionssteget valsning och således inte vad som efterfrågats i skall-kravet. Trafikverket beaktade vid utvärderingen inte bolagets rättade uppgift och tilldelade bolaget O poäng för utvärderingskriteriet koldioxidutsläpp. Detta resulterade i att bolagets anbud utvärderades till det näst mest fördelaktiga anbudet.

Kammarrättens bedömning
Målet gäller om Trafikverket vid anbudsutvärderingen förfarit i strid med LUF genom att inte beakta bolagets rättade uppgift om koldioxidutsläpp. Klaganden har i kammarrätten enbart åberopat grunden att målet rör rättelse av uppenbart fel enligt 9 kap. 8 § första stycket LUF. En upphandlande myndighet får tillåta att en anbudsgivare rättar en uppenbar felskrivning eller felräkning eller något annat uppenbart fel i anbudet. För det fall en anbudsgivare ges en sådan möjlighet torde det enligt kammarrättens bedömning innebära att den upphandlande enheten i normalfallet är skyldig att också beakta den rättade uppgiften vid anbudsutvärderingen. För att ett sådant förfarande inte ska stå i strid med Hkabehandlingsprincipen är det emellertid av avgörande betydelse att rättelse sker på ett sådant sätt att det inte kan misstänkas att en viss anbudsgivare getts möjlighet att tillföra sitt anbud nya uppgifter eller undanröja vad som egentligen utgör en missuppfattning av förfrågningsunderlaget. Det anförda talar med styrka för en restriktiv tolkning av möjligheterna till rättelse. I ordet uppenbar bör därför ligga inte endast att felet vanligen bör vara av sådan karaktär att det för var och en framstår som felaktigt utan även att det är fråga om ett uppenbart förbiseende och inte något mera kvalificerat misstag eller missförstånd av anbudsgivaren. Det bör därför utan större svårigheter kunna förstås vad som rätteligen skulle ha angivits. Kammarrätten kan konstatera att det i målet är utrett och o stridigt mellan parterna att den uppgift som bolaget lämnade i anbudet, och som avvek markant från andra anbudsgivares uppgifter, avsett ett annat koldioxidutsläpp än det som efterfrågades i det aktuella skall-kravet. Det står därmed klart att fråga inte är om ett sådant fel i lämnat anbud som kan rättas med stöd av 9 kap. 8 § första stycket LUF efter att anbudstiden har gått ut. Bolagets överklagande ska därför avslås.

Kommentarer inaktiverade.