Upphandlingen stred inte mot likabehandling, förutsebarhet och transparens

Kammarrätten i Jönköping Målnummer 1245-13

Efter en upphandling av hyrläkare ansökte en av anbudsgivarna om överprövning och hävdade att landstinget använt sig av utvärderingskriterierna leveransförmåga och kontinuitet på ett sådant sätt som var oförenligt med kraven på likabehandling, förutsebarhet och transparens. kammarrätten ansåg dock att förfrågningsunderlaget, och annan information som funnits, varit tillräckligt tydlig för att anbudsgivarna skulle kunna utforma sina anbud. Poängsättningen av anbuden anses inte heller ha skett på något felaktigt sätt.

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
I förvaltningsrättens dom redogörs för vissa relevanta delar av det aktuella förfrågningsunderlaget med det tillägg som publicerades den 22 oktober 2012. Utöver dessa är även följande av intresse, I förfrågningsunderlagets administrativa föreskrifter ges under rubriken ” l. l .2. l Beskrivning av verksamheten” en översiktlig beskrivning av de aktuella sjukhusen såvitt avser bl.a. antal enheter, vårdplatser, antal anställda etc. I kravspecifikationen ges under rubriken “2.3. Krav avseende efterfrågad tjänst” och underrubriken “2.3.1. Omfattning och volymer” information om att omfattningen av bemanning med inhyrda läkare för januari-maj 2012 återfinns i bilaga till förfrågningsunderlaget. Av en utvärderingsmodell som bifogats tilldelningsmeddelandet som sändes till anbudsgivama den 18 januari 2013, benämnd “Bedömning av utvärderingskriterier” redovisas vad gäller utvärderingskriterierna leveranssäkerhet respektive kontinuitet – utöver vad som framgår av förfrågningsunderlaget tillsammans med svaret på en publik fråga den 22 oktober 2012 – exempel på “konkreta bedömningspunkter” beträffande de olika bedömningsgrunderna för poängnivåema 100 procent (Mycket bra, högt mervärde), 80 procent (Bra mervärde) respektive 60 procent (Godkänd), Således anges som exempel på konkreta bedömningspunkter för uppnåendet av värdet 100 procent (Mycket bra, högt mervärde) i utvärderingskriteriet leveranssäkerhet: Bemanningspool- Uppbyggd för och anpassad till LT/Vårdenhet och dennes angivna behov; Bemanningssystem -Uppgifter finns t.ex. om läkares preferenser och möjlighet att arbeta (eller inte) på vissa platser; Konkret förfrågan – har gjorts om intresset för att arbeta i JLL; Uppdatering – kontinuerlig efter LT:s behov.

Kammarrätten gör följande bedömning.
Kammarrätten finner att förfrågningsunderlaget tillsammans med det tillägg som publicerades den 22 oktober 2012 får anses ha gett anbudsgivarna en tillräckligt klar bild av vad landstinget skulle komma att lägga vikt vid, vid bedömningen av kvalitetskriterierna leveransförmåga och kontinuitet. Anbudsgivama får därmed anses ha fått tillräcklig information för att kunna utforma sina anbud med utgångspunkten att dessa ska beskriva hur man har för avsikt att säkerställa god leverenssäkerhet respektive kontinuitet i det aktuella uppdraget. I den utvärderingsmodell som bifogades meddelandet om tilldelning har landstinget redogjort för sin bedömning av anbudens överensstämmelse med kvalitetskriterierna genom att exemplifiera med “konkreta bedömningspunkter”. Det framgår inte annat än att dessa “konkreta bedömningspunkter” utgör exempel på vad landstinget tagit fasta på i de utvärderade anbuden vid poängsättningen av dessa. Mot bakgrund av hur utvärderingskriterierna var utformade, innebärande bl.a. att anbudsgivama skulle ge förslag på hur man skulle säkerställa leveransförmågan respektive kontinuiteten i uppdraget utifrån landstingets behov, kan det enligt kammarrättens mening inte finnas något hinder mot att upphandlande myndigheten hanterar utvärderingen på detta sätt. Vad Dedicare AB anfört angående poängsättningen av Dedicare AB:s anbud i förhållande till ett par av de vinnande leverantörernas anbud ger inte heller stöd för att utvärderingen har skett på ett sätt som träder LOU eller någon av de grundläggande principerna förnär. Sammanfattningsvis finner kammarrätten, i likhet med förvaltningsrätten, att Dedicare AB inte anfört något som medför att landstinget ska anses ha brutit mot LOU eller någon av de grundläggande principerna på området. Överklagandet ska därmed avslås.

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Gällande regler
l kap. 9 § LOU anges att upphandlande myndigheter ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Vidare anges att vid upphandlingar ska principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet iakttas. Enligt 16 kap. 4 § LOU får en allmän förvaltningsdomstol efter ansökan av en leverantör som anser sig ha lidit eller kunna komma att lida skada överpröva en upphandling. Enligt 16 kap. 6 § LOU ska om den upphandlande myndigheten har brutit mot de grundläggande principerna i l kap. 9 § LOU eller någon annan bestämmelse i denna lag och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada, rätten besluta att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse har gjorts. I förarbetena (prop. 1992/93:88 s. 52) till LOU anges blå. följande. En upphandlande enhet måste noga ange vilka omständigheter den avser att beakta i de fall den väljer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Genom hänvisningen till det “ekonomiskt” mest fördelaktiga anbudet uppkommer ett behov av att enheten gör klart för sig redan från början hur olika omständigheter som servicegrad etc. kan värderas i ekonomiska termer. Förvaltningsrättens bedömning Bolaget har gjort gällande att landstinget har utformat och bedömt utvärderingskriterierna leveransförmåga och kontinuitet på ett sätt som är oförenligt med kraven på likabehandling, förutsebarhet och transparens. Ovan har redogjorts för hur förfrågningsunderlaget varit formulerat bl.a. när det gäller de två kvalitetskriterierna leveransförmåga och kontinuitet, samt för det svar som landstinget lämnat pä en publik fråga angående betygsättningen av de två kvalitetskriterierna. Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat att även förfrågningsunderlag och utvärderingsmodeller som inte är optimalt utformade far godtas under förutsättning att de principer som bär upp LOU och gemenskapsrätten inte träds för när. I det uppställda kravet på affärsmässighet får anses ligga att ett förfrågningsunderlag ska vara så klart och tydligt utformat att en leverantör på grundval av detta kan avgöra vad den upphandlande myndigheten tillmäter betydelse vid upphandlingen och att en utvärderingsmodell ska vara så utformad att den är ägnad att leda till ett rättvisande resultat, dvs. att det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt antas. Detta följer också av gemenskapsrättens krav på iikabehandling, förutsebarhet och transparens (jfr RÅ 2002 ref 50). I aktuellt förfrågningsunderlag samt i svar på publik fråga har angetts de utvärderingskriterier som landstinget kommer att ta hänsyn till och hur poängsättningen kommer att ske. Genom den beskrivning som finns i förförfrågningsunderlaget av de två kvalitetskriterierna och det förtydligande som skett beträffande poängsättningen genom nämnda svar måste anbudsgivarna enligt förvaltningsrättens bedömning anses ha fått en tillräckligt god bild av vad landstinget kommer att lägga vikt vid vid bedömningen av de två kvalitetskriterierna. Kraven på likabehandling, transparens och förutsebarhet kan därmed inte anses ha åsidosatts när det gäller utformningen av kriterierna och hur dessa skulle bedömas. Bolaget har inte anfört någon omständighet till stöd för att själva bedömningen av kriterierna inte har skett enligt vad som sagts i förfrågningsunderlag och förtydligande svar. * Förvaltningsrätten finner därmed att bolaget inte har anfört något som gör att landstinget vid den aktuella upphandlingen kan anses ha brutit mot någon av de grundläggande principer som ska efterlevas vid upphandling eller i övrigt mot LOU. Ansökan ska därför avslås. Upplysningsvis kan nämnas att förvaltningsrätten i två andra domar denna dag avslagit ansökningar om överprövning från två andra leverantörer beträffande nu aktuell upphandling (mål nr 424-13 och 411-13).

 

Kommentarer inaktiverade.