Utgifter för dator anses vara privata levnadskostnader

Kammarrätten i Jönköping målnummer 2440-13

En man medges inte avdrag för utgifter för dator, datortillbehör, internetabonnemang, kursmaterial och ränta på studielån eftersom dessa utgifter anses vara privata levnadskostnader.

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Arbetsrum i bostaden
Akram  har först i kammarrätten yrkat avdrag för kostnad för arbetsrum i sin bostad. Det ankommer inte på kammarrätten utan på Skatteverket att som första instans pröva detta yrkande.

Dator, datortillbehör, internetabonnemang och kurslitteratur
Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning i fråga om avdrag för kostnad för dator, datortillbehör, internetabonnemang och kurslitteratur. Vad Akram  anfört i kammarrätten ger inte anledning till annan bedömning. Överklagandet ska därför avslås i dessa delar. SKÄLEN FÖR

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Räntekostnader på studielån
Räntorna på studielånen är enligt insänt underlag hänförliga till det allmänna studiestöds systemet, Avdragsrätt för dessa kostnader saknas enligt 9 kap. 7 § första strecksatsen inkomstskattelagen (1999:1229).

Dator, datortillbehör samt internetabonnemang
Tidigare har man ansett att det runnits en viss avdragsrätt för kostnader avseende dator och bredbandsansmtning. De rättsfall som finns är dock relativt gamla, inkomståren 1986 respektive inkomståret 2003 (RÅ 1991 ref. 55 och Kammarrätten i Stockholm, mål nr. 2346-05). Utvecklingen som skett på persondatoremas område innebär att dator numera är en normal utrustning i de flesta hem. Avdrag kan därför inte medges för kostnader avseende dator och datortillbehör. På motsvarande sätt innebär bredbandsutbyggnaden och den förfinade teknik som numera finns för internetuppkoppling att denna kostnad ska hänföras till personliga levnadskostnader, som inte är avdragsgilla.

Kurslitteratur
Akram  har yrkat avdrag för ett antal böcker som använts vid studier på högskola. Trots arbetsgivarens intyg instämmer förvaltningsrätten i Skatteverkets bedömning i den här delen. Kostnaden för litteraturen kan inte anses vara nödvändig för att behålla inkomsterna från det barnhem där Akram  arbetar.

Slutsats
Sammanfattningsvis ska Akram Daras överklagande avslås i sin helhet.

Kommentarer inaktiverade.