Vägras avdrag för kostnader för bensin och porto

Kammarrätten i Jönköping målnummer 1544-13

En Man yrkade avdrag i sin deklaration för bensin och porto men skatteverket vägrade att godta dessa då kostnaderna ansågs vara privata. Mannen överklagade beslutet och hävdade att kostnaderna hade uppstått till följd av tidigare sambos bedrägerier. Hans överklagande ogillades dock i både förvaltningsrätten och kammarrätten. SKÄLEN FÖR

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Kammarrätten, som finner muntlig förhandling obehövlig, instämmer i den bedömning som förvaltningsrätten har gjort. Överklagandet ska därför avslås. SKÄLEN FÖR

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Enligt 9 kap. 2 § Inkomstskattelagen (IL) får inte den skattskyldiges levnadskostnader och liknande utgifter dras av.

Förvaltningsrättens bedömning Förvaltningsrätten finner att de kostnader Berndt  yrkar avdrag för är att hänföra till privata levnadskostnader för vilka avdrag inte kan medges. Vad Berndt  anfört föranleder ingen annan bedömning. Överklagandet ska därför avslås.

Kommentarer inaktiverade.