Varning för lockpriser undanröjs

Kammarrätten har avgjort ett mål om hur vida en fastighetsmäklare handlat i strid mot god fastighetsmäklarsed.

Fastighetsmäklaren hade påförts en varning för att ha angivit utgångs- och acceptpriser vid fem förmedlingar som utgjorde lockpriser eller priser som på annat sätt avviker från det av fastighetsmäklaren bedömda marknadsvärdet.

I frågan om utgångspriserna utgjort lockpriser uttalade kammarrätten att det av utredningen i målet framgår att utgångspriset (lockpriset) inte i något av de aktuella fallen understigit fastighetsmäklarens bedömda marknadsvärde med mer än 3,6 procent. Kammarrätten ansåg därför att avvikelserna i dessa fall inte är att anse som väsentliga. Varför varningen undanröjdes.

Andra frågan i målet rörde utgångspriser som överstiger fastighetsmäklarens värdering, vilket var det pris som säljaren ville ha (acceptpris). Kammarrätten uttalade att det varken kan anses olämpligt eller vilseledande att i marknadsföringen ange det pris säljaren vill få när det priset överstiger det bedömda marknadsvärdet.
Fastighetsmäklaren hade därför inte brutit mot god fastighetsmäklarsed.

Tillämplig lag
Den l juli 2011 trädde en ny fastighetsmäklarlag (FML) i kraft (2011:666) och samtidigt upphörde gamla fastighetsmäklarlagen (1995:400) att gälla. Enligt övergångsbestämmelserna är dock den gamla lagen tillämplig i detta mål. Enligt 8 och 12 §§ FML ska Fastighetsmäklarnämnden bl.a. varna den fastighetsmäklare som inte utför sitt uppdrag omsorgsfullt eller inte iakttar god fastighetsmäklarsed om en varning kan anses vara en tillräcklig påföljd. Om en varning inte är tillräckligt ska mäklarens registrering återkallas. Om förseelsen är ringa får påföljd underlåtas. Begreppet god fastighetsmäklarsed är inte definierat i lag eller förarbeten. I förarbetena (prop. 1994/95:14) anges att utvecklingen av begreppet sker genom olika branschåtgärder, Konsumentverkets riktlinjearbete, tillsynsmyndigheternas bedömningar och avgöranden i domstolarna.

Syftet med att inte närmare definiera vad som ska anses vara god fastighetsmäklarsed i FML är bl.a. att begreppet ska kunna utvecklas och förändras över tid. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det dock viktigt att de enskilda fastighetsmäklarna är medvetna om de förändringar som sker och att tillämpningen är förutsebar.

Kommentarer inaktiverade.