Arbetsdomstolen referat AD 1993 nr 147

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 1993 nr 147
Domsnummer
1993-147
Målnummer
A-356-1992
Avgörandedatum
1993-09-29
Rubrik
Stockholms kyrkliga samfällighet upplöstes och dess verksamhet innefattande viss löneadministration avvecklades. Enskede församling byggde i samband därmed upp en löneadministrativ verksamhet. Skedde därmed en sådan övergång av del av företags verksamhet som åsyftas i 25 § andra stycket anställningsskyddslagen och som kan föranleda företrädesrätt till återanställning?
Lagrum
25 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

mot

Enskede församling i Enskede.

Mellan Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund (SKTF) och Enskede församling gäller kollektivavtal.

Stockholms kyrkliga samfällighet tillkom år 1942 för församlingarna inom Stockholms stad för omhänderhavandet av vissa gemensamma ekonomiska angelägenheter. Stockholms församlingsdelegerade utgjorde den myndighet som förvaltade samfällighetens angelägenheter. Församlingsdelegerade hade ett kansli med anställd personal. Samfälligheten upplöstes och församlingsdelegerades verksamhet avvecklades med utgången av år 1991.

K.G. som är medlem i SKTF, anställdes i maj 1988 vid församlingsdelegerades kansli som löneförrättare och blev i mars 1990 löneassistent. Den 26 februari 1991 uppsades K.G. från sin anställning med anledning av att verksamheten skulle avvecklas. I uppsägningsbeskedet angavs att K.G. hade företrädesrätt till återanställning. Hennes anställning upphörde med utgången av år 1991.

Enskede församling ledigförklarade i månadsskiftet september/oktober 1991 en tjänst som löneassistent/löneförrättare. K.G. sökte tjänsten med åberopande av företrädesrätt till återanställning. Församlingens personalnämnd meddelade i skrivelse den 24 oktober 1991 till K.G. att tjänsten tillsatts med annan sökande.

Tvist har uppstått mellan SKTF och församlingen huruvida en övergång av verksamhet ägde rum till församlingen i och med att Stockholms kyrkliga samfällighet upplöstes och huruvida K.G. hade företrädesrätt till återanställning som löneassistent hos församlingen. Mellan parterna är också tvistigt huruvida församlingen varit skyldig enligt 32 § anställningsskyddslagen att förhandla med SKTF innan tjänstetillsättningen skedde. SKTF har yrkat att församlingen skall förpliktas att betala

1. till K.G. ekonomiskt skadestånd med 974 kr för november respektive december 1991 samt 14 500 kr per månad fr.o.m. den 1 mars 1992 till dagen för huvudförhandling jämte ränta enligt 6 § räntelagen på varje förfallet månadsbelopp från den sista i varje månad tills betalning sker, och allmänt skadestånd med 40 000 kr, samt

2. till SKTF allmänt skadestånd med 20 000 kr för brott mot 32 § lagen om anställningsskydd.

På de allmänna skadestånden har ränta yrkats enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämningsansökan tills betalning sker. Församlingen har bestritt samtliga yrkanden.

Arbetsdomstolen har vid sammanträde för muntlig förberedelse den 15 mars 1993 beslutat att ge mellandom i följande fråga:. "Har i samband med upplösningen av Stockholms kyrkliga samfällighet en sådan övergång av del av företags verksamhet ägt rum till Enskede församling som kan föranleda att K.G. haft företrädesrätt till återanställning hos församlingen?" Parterna har i mellandomsfrågan i huvudsak anfört följande.

SKTF

Stockholms kyrkliga samfällighet ombesörjde genom församlingsdelegerade löneadministrationen avseende präster och kyrkomusiker och personal i övrigt som avlönades med lönebidrag från samfälligheten. På uppdrag av ett antal församlingar administrerade församlingsdelegerade även löner avseende annan personal hos dessa församlingar.

I och med att samfälligheten upplöstes vid utgången av år 1991 var det församlingarnas självfallna skyldighet att återta den verksamhet avseende löneservice som församlingsdelegerade dittills hade skött. I princip skedde detta genom att arbetsuppgifterna flyttades över till Stockholms stads 28 församlingar.

För Enskede församlings del inträffade följande. Ett avtal slöts mellan denna församling å ena sidan samt Katarina, Kista, Skarpnäcks, Hägerstens och Kungsholms församlingar å andra sidan om att Enskede församling skulle överta den löneadministrativa servicen för samtliga dessa församlingar från samfälligheten. Inrättandet hos Enskede församling av en tjänst som löneassistent var således en direkt följd av att löneservicen åt församlingarna från samfälligheten upphörde.

En jämförelse mellan K.G:s arbetsuppgifter inom löneadministrationen hos församlingsdelegerade och de arbetsuppgifter som ankommer på den nyanställda löneassistenten vid Enskede församling ger enligt SKTF:s mening vid handen att verksamheterna i princip är identiska.

SKTF vill även peka på att upplösningen av Stockholms kyrkliga samfällighet leder till att samfällighetens tillgångar fördelas mellan församlingarna. Grunderna för talan är följande. En övergång av verksamheten i den mening som avses i 25 § andra stycket anställningsskyddslagen har ägt rum i detta fall. Härav följer att den personal som varit anställd vid samfälligheten har haft företrädesrätt till lediga arbeten inom samtliga församlingar som tillhört denna. Genom att inte bereda K.G. sådan företrädesrätt har Enskede församling brutit mot 25 § anställningsskyddslagen och är därmed skadeståndsskyldig i förhållande till henne.

Enskede församling

Under hösten 1990 stod det klart att Stockholms församlingsdelegerade skulle avvecklas per 1 januari 1992 och att samtliga stockholmsförsamlingar framdeles hade att själva ombesörja samtliga sina angelägenheter, däribland löneadministrationen. Enskede församling fann att det inte var ekonomiskt försvarbart att heltidsanställa en löneadministratör uteslutande för den egna församlingens behov.

Församlingen beslöt under augusti 1991 att undersöka förutsättningarna för att på kommersiell basis driva en lönebyrå med företrädesvis andra församlingar som betalande kunder. En ensam person bedömdes inte kunna betjäna mer än ett begränsat antal kunder, varför detta erbjudande om löneservice endast kunde bli aktuellt för ett fåtal intressenter. Fem församlingar anmälde intresse att fr.o.m. den 1 januari 1992 betjänas av Enskede församling. Församlingen inledde en sondering med ADB-Statskonsult om tillhandahållande av datorer och löneadministrativa program.

Första veckan i oktober 1991 fick Enskede församling besked om att man redan fr.o.m. den 1 november inte kunde påräkna samfällighetens vidare tillhandahållande av löneservice. Ett antal av Enskede församlings tilltänkta kunder kontaktade församlingen med förfrågningar om hur man skulle agera i den uppkomna situationen.

Enskede församlings handlingsutrymme hade i ett slag krympt till tre veckor och församlingen insåg att enda möjligheten att stå för tidigare gjorda utfästelser var att erbjuda löneservice redan fr.o.m. den 1 november 1991. En tjänst som löneassistent/löneförrättare utannonserades med tillträde senast den 1 november 1991.

Efter genomförda intervjuer erbjöds och accepterade en person vid namn A.S. den utlysta befattningen.

Någon övergång av "verksamheten" har inte skett från församlingsdelegerade till Enskede församling. Praxis ger vid handen att företrädesrätten inte kan göras gällande om verksamheten övergår i ny regi utan någon slags överlåtelse eller liknande (jfr AD 1978 nr 153). Företrädet kräver ett direkt rättsligt samband mellan näringsidkarna, d.v.s. en övergång jämförbar med en företagsöverlåtelse, d.v.s. avtalsmässigt konstituerad. Det räcker inte för en bevarad företrädesrätt att det bara är samma verksamhet som den nye arbetsgivaren bedriver.

Enskede församling har aldrig stått i ett direkt rättsligt samband med Stockholms församlingsdelegerade avseende övergång av den totala löneadministrationen.

Sammanfattningsvis finns det inget avtal eller något annat rättsligt samband mellan församlingsdelegerade och Enskede församling som gjorde att det var fråga om en övergång av verksamhet. Att församlingsdelegerade upphörde berodde på lag. Den kompetens som församlingsdelegerade hade övergick inte till någon annan utan upphörde helt. Naturligtvis var samtliga församlingar inklusive Enskede församling tvungna att ta över sin egen löneadministration både vad gäller hantering och kostnader.

Domskäl

Enligt 25 § anställningsskyddslagen har arbetstagare som har sagts upp på grund av arbetsbrist under vissa förutsättningar företrädesrätt till återanställning i den verksamhet där de tidigare har varit sysselsatta. Företrädesrätten gäller i princip under ett år. Om under denna tid företaget eller den del av företaget där verksamheten bedrivs har övergått till en ny arbetsgivare, gäller företrädesrätten mot den nye arbetsgivaren.

Den tvistefråga som skall avgöras genom denna mellandom gäller om det skedde en sådan övergång av del av företags verksamhet som åsyftas i 25 § anställningsskyddslagen när Stockholms kyrkliga samfällighet upplöstes och Enskede församling i samband därmed byggde upp en löneadministrativ verksamhet som skulle betjäna den egna församlingen och ytterligare fem stockholmsförsamlingar.

Enligt fast praxis fordras för att regeln i 25 § anställningsskyddslagen om övergång av en del av företag till ny arbetsgivare skall vara tillämplig att det har förelegat ett direkt rättsligt samband mellan den förutvarande och den nye arbetsgivaren vilket kan karakteriseras som eller jämföras med en överlåtelse av ett företag (AD 1984 nr 14 och 1988 nr 88; jfr 1976 nr 18 och 1978 nr 153, prop 1981/82:71 s. 100). I kravet på ett sådant direkt rättsligt samband ligger att det inte är tillräckligt att den förutvarande och den nye arbetsgivaren driver vad som kan betecknas som samma verksamhet.

Arbetsdomstolen gör följande bedömande i det föreliggande fallet. Det har inte framkommit att någon reglering i avtal skedde mellan församlingsdelegerade och Enskede församling rörande löneadministrationen i samband med att församlingsdelegerade upphörde med och församlingen inledde sådan verksamhet. Det skedde sålunda inte någon överlåtelse av lokaler, kontorsutrustning eller annat sådant. Än mindre förekom något som kan jämföras med överlåtelse av rörelse eller del därav. Utredningen i målet kan enligt domstolens mening inte uppfattas på annat sätt än att församlingsdelegerade avvecklade den löneadministration som delegerade hade utövat och att församlingen byggde upp en ny sådan verksamhet. Det förhållandet att den av församlingen nyanställda löneassistenten utför arbetsuppgifter som med större eller mindre fog kan sägas vara desamma som K.G:s arbetsuppgifter hos församlingsdelegerade saknar betydelse i sammanhanget, eftersom det inte finns något moment av överlåtelse av företag eller del av företag i detta.

Med hänvisning till det anförda finner arbetsdomstolen att någon övergång av del av företags verksamhet inte ägde rum i samband med upplösningen av Stockholms kyrkliga samfällighet som kan föranleda att K.G. haft företrädesrätt till återanställning hos församlingen.

Domslut

Arbetsdomstolen förklarar att det inte i samband med upplösningen av Stockholms kyrkliga samfällighet ägt rum någon sådan övergång av del av företags verksamhet till Enskede församling som kan föranleda att K.G. haft företrädesrätt till återanställning hos församlingen.

Dom 1993-09-29, målnummer A-356-1992

Ledamöter: Hans Stark, Dag Ekman, Börje Hårdefelt, Ulf E. Nilsson, Ola Bengtson, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.

Sekreterare: Inge-Marie Nilsson