Arbetsdomstolen referat AD 2014 nr 91

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2014 nr 91
Domsnummer
2014-91
M?lnummer
A-119-2013
Avg?randedatum
2014-12-17
Rubrik
En restaurangverksamhet lades ned p? grund av bristande l?nsamhet, varvid tv? anst?llda blev uppsagda p? grund av arbetsbrist. En vecka efter det att den f?rra restaurangverksamheten avslutades startade ett annat bolag restaurangverksamhet i samma lokal som det f?rra bolaget hade bedrivit sin verksamhet. Tvist har uppst?tt mellan parterna om h?ndelsef?rloppet inneburit en verksamhets?verg?ng enligt 6 b ? anst?llningsskyddslagen. Fr?ga ?ven om arbetstagarna har anm?lt anspr?k p? f?retr?desr?tt till ?teranst?llning i r?tt tid.
Lagrum
•  6 b ?, 25 ?, 26 ?, 27 ?, 41 ? och 42 ? lagen (1982:80) om anst?llningsskydd
•  4 kap. 7 ? och 5 kap. 2 ? lagen (1974:371) om r?tteg?ngen i arbetstvister
•  18 kap. 1 ? r?tteg?ngsbalken (1942:740)
•  ?verl?telsedirektivet (ursprungligen direktiv 77/187/EEG, numera r?dets direktiv 2001/23/EG
R?ttsfall
•  AD 1983 nr 30
•  AD 1984 nr 14
•  AD 1988 nr 56
•  AD 1992 nr 133
•  AD 1998 nr 144
•  AD 2001 nr 57
•  AD 2002 nr 63
•  AD 2003 nr 32
•  AD 2003 nr 115
•  AD 2014 nr 14
•  AD 2014 nr 28

Parter:

Hotell- och restaurangfacket; Visita (f?r ej talan); Br?dbacken AB

Nr 91

Hotell- och restaurangfacket

mot

Visita (f?r ej talan) och Br?dbacken AB i G?vle.

Bakgrund och yrkanden

Mellan parterna g?ller kollektivavtal. E-M.L. och O.H. ?r medlemmar i Hotell- och restaurangfacket (f?rbundet).

E-M.L. och O.H. var anst?llda hos Lokalf?reningen Folkets hus i G?vle u.p.a. (Folkets hus) och arbetade i en restaurangverksamhet som Folkets hus drev. Under v?ren 2011 sades de upp av Folkets hus p? grund av arbetsbrist. Br?dbacken AB (bolaget) bildades i april 2011. Under E-M.L:s och O.H:s upps?gningstider startade bolaget restaurangverksamhet i samma lokaler som Folkets hus bedrivit en del av sin restaurangverksamhet.

Tvist har uppst?tt mellan parterna om h?ndelsef?rloppet inneburit att det skett en verksamhets?verg?ng enligt 6 b ? anst?llningsskyddslagen och om bolaget v?grat de b?da arbetstagarna tilltr?de till anst?llning hos bolaget p? ett s?tt som varit att j?mst?lla med ett avskedande. Parterna ?r ocks? oense bland annat om talan ?r preskriberad, om bolaget brutit mot reglerna om f?retr?desr?tt till ?teranst?llning och om bolaget ?sidosatt sin f?rhandlingsskyldighet enligt 32 ? anst?llningsskyddslagen.

Parterna har tvistef?rhandlat utan att kunna n? n?gon l?sning.

F?rbundet har v?ckt talan mot Visita och bolaget. Visita har f?rklarat att organisationen inte ?nskar f?ra bolagets talan. F?rbundet har yrkat att Arbetsdomstolen ska f?rplikta bolaget att till

1. E-M.L. utge

a) ekonomiskt skadest?nd

f?r oktober m?nad 2011 med 10 287 kr,

f?r november m?nad 2011 med 10 513 kr,

f?r december m?nad 2011 med 14 439 kr,

f?r februari m?nad 2012 med 1 036 kr,

f?r mars m?nad 2012 med 4 346 kr,

f?r maj m?nad 2012 med 1 508 kr,

f?r juni m?nad 2012 med 1 744 kr,

f?r juli m?nad 2012 med 737 kr,

f?r september m?nad 2012 med 1 697 kr,

f?r november m?nad 2012 med 706 kr,

f?r december m?nad 2012 med 6 116 kr,

f?r januari m?nad 2013 med 5 356 kr,

f?r februari m?nad 2013 med 1 424 kr, och

f?r mars m?nad 2013 med 2 595 kr

j?mte r?nta p? beloppen enligt 6 ? r?ntelagen fr?n den 25 i m?naden efter respektive m?nad tills betalning sker, och

b) allm?nt skadest?nd med 240 000 kr j?mte r?nta enligt 6 ? r?ntelagen fr?n dagen f?r delgivning av st?mning (den 16 september 2013) tills full betalning sker,

2. O.H. utge

a) ekonomiskt skadest?nd

f?r september m?nad 2011 med 20 794 kr,

f?r oktober m?nad 2011 med 20 794 kr,

f?r november m?nad 2011 med 20 794 kr,

f?r december m?nad 2011 med 4 372 kr,

f?r januari m?nad 2012 med 525 kr,

f?r februari m?nad 2012 med 1 006 kr,

f?r mars m?nad 2012 med 2 242 kr, och

f?r april m?nad 2012 med 4 409 kr

j?mte r?nta p? beloppen enligt 6 ? r?ntelagen fr?n den 25 i m?naden efter respektive m?nad tills betalning sker, och

b) allm?nt skadest?nd med 240 000 kr j?mte r?nta enligt 6 ? r?ntelagen fr?n dagen f?r delgivning av st?mning (den 16 september 2013) tills full betalning sker,

3. f?rbundet utge allm?nt skadest?nd med 60 000 kr j?mte r?nta enligt 6 ? r?ntelagen fr?n dagen f?r delgivning av st?mning (den 16 september 2013) tills betalning sker.

Bolaget har bestritt yrkandena och har f?r egen del yrkat att f?rbundets talan s?vitt avser brott mot f?retr?desr?tt till ?teranst?llning, med anledning av andra anst?llningar ?n den som tillsattes av bolaget den 7 juni 2011, ska avvisas med st?d av 4 kap. 7 ? arbetstvistlagen. Inga belopp avseende allm?nt skadest?nd har vitsordats.

Bolaget har gjort g?llande att, eftersom arbetstagarna inte har st?llt sig till bolagets f?rfogande eller p? annat s?tt f?rs?kt begr?nsa sin skada, ska deras r?tt till skadest?nd bortfalla eller i vart fall sk?ligen s?ttas ned, oavsett bed?mningen av m?let i ?vrigt. F?r det fall f?retr?desr?tt till ?teranst?llning f?relegat till 50 procents anst?llning som kassabitr?de och skadest?nden inte ska bortfalla eller s?ttas ner, har bolaget f?ljande inst?llning. Bolaget vitsordar, med undantag f?r den yrkade ers?ttningen till E-M.L. avseende december 2011, de yrkade ekonomiska skadest?nden som sk?liga i och f?r sig. Avseende december 2011 vitsordas 6 950 kr som sk?ligt i och f?r sig. Fr?n de vitsordade beloppen ska dock avr?knas redan utbetald semesterers?ttning om 37 440 kr avseende E-M.L. och 33 180 kr avseende O.H. Yrkad r?nta har vitsordats som sk?lig i och f?r sig.

F?rbundet har bestritt att utbetald semesterers?ttning ska avr?knas. F?rbundet har ocks? bestritt bolagets yrkande om avvisning.

Parterna har yrkat ers?ttning f?r sina r?tteg?ngskostnader.

Till utveckling av talan har parterna anf?rt i huvudsak f?ljande.

F?rbundet

Bakgrund

E-M.L. och O.H. anst?lldes hos Folkets hus den 1 oktober 1994 respektive den 1 januari 2007. De arbetade i en restaurangverksamhet som Folkets hus drev. I mars 2011 kallade Folkets hus till f?rhandling om upps?gningar d? man avs?g att st?nga restaurangen p? grund av d?lig l?nsamhet. F?rhandlingarna avs?g alla anst?llda i restaurangen och f?rbundet uppm?rksammade d?rvid s?rskilt fr?gan om arbetstagarnas f?retr?desr?tt till ?teranst?llning. I anslutning till upps?gningsf?rhandlingarna sades E-M.L. och O.H. upp fr?n sina anst?llningar p? grund av arbetsbrist. De var arbetsbefriade fr?n den 1 juni 2011 till dess att upps?gningstiden l?pte ut, vilket var den 30 september 2011 f?r E-M.L. och den 31 augusti 2011 f?r O.H.

Bolaget hade bildats i april 2011 av F.F. med firman Gefle Festv?ning AB. Bolagets st?llf?retr?dare F.F. var v?l insatt i f?rh?llandena f?r Folkets hus. F.F. ingick i styrelsen f?r Folkets Hus Fastighet i G?vle AB, som ?gde den aktuella lokalen, och i vilket Folkets hus var minoritets?gare. Redan innan bolaget bildades av F.F. var han v?l medveten om vilken verksamhet som bedrevs av Folkets hus, dess ekonomiska situation och vilka personer som var anst?llda hos Folkets hus. F.F. l?t sedan k?pa den fastighet d?r Folkets hus bedrev sin verksamhet genom ett av sina fastighetsbolag, d?r han sj?lv var styrelseledamot och verkst?llande direkt?r.

Den 7 juni 2011 startade bolaget restaurangverksamhet i samma lokaler som Folkets hus bedrivit sin restaurangverksamhet. Verksamheten hade d? legat nere under endast en vecka, den 31 maj – 7 juni 2011. N?r bolaget startade verksamheten anst?llde det en person som kassabitr?de p? 50 procent av en heltidsanst?llning. Bolaget avvecklade sin verksamhet den 24 juni 2013.

Folkets hus hade bedrivit restaurangverksamhet b?de i Folkets huslokalen och p? ett st?lle som kallas f?r Gasklockorna. E-M.L. och O.H. arbetade i huvudsak p? restaurangen i Folkets huslokalen. De hade d?remot vid behov, ofta efter ordinarie arbetstid, arbetat vid Gasklockorna. De erbj?ds dock inte arbete vid Gasklockorna i tiden efter den 31 maj 2011.

Preskription

F?rbundets talan ?r inte preskriberad. F?rbundets f?rhandlingsframst?llning omfattade alla tre lagrum, 6 b, 25 och 32 ?? anst?llningsskyddslagen. Alla tre best?mmelserna diskuterades vid den lokala f?rhandlingen, utan att bolaget framst?llde n?gon inv?ndning om att f?rhandling p?kallats f?r sent i n?gon del.

Att bolaget brutit mot de angivna best?mmelserna vidh?lls ?ven i den centrala f?rhandlingen. Vid den centrala f?rhandlingen framst?lldes inte n?gra nya yrkanden. ?ven d? h?nf?rde sig f?rbundet till de nu aktuella lagrummen. Visita gjorde dock vid den centrala f?rhandlingen en preskriptionsinv?ndning avseende att f?rbundet inte skulle ha iakttagit preskriptionsfristen ang?ende avskedande, men inte i fr?ga om j?mst?llt avskedande, f?retr?desr?tt till ?teranst?llning eller f?rhandlingsskyldighet. F?rbundet gjorde emellertid inte g?llande att det var fr?ga om avskedande. Vad f?rbundet gjorde g?llande var att bolagets agerande i samband med verksamhets?verg?ngen var att j?mst?lla med ett avskedande. Bolaget har i vart fall inte framst?llt preskriptionsinv?ndningen i r?tt tid. En inv?ndning om att en preskriptionsinv?ndning gjorts f?r sent, beh?ver inte g?ras f?rr?n i domstol.

Fr?gan om verksamhets?verg?ng

Det var endast en del av Folkets hus verksamhet som gick ?ver till bolaget enligt 6 b ? anst?llningsskyddslagen, n?mligen restaurangverksamheten i Folkets huslokalen.

Den verksamhet som gick ?ver till bolaget var av samma typ som den som bedrevs av Folkets hus. Verksamheten bestod av traditionell lunchservering av husmanskost f?r allm?nheten och konferensg?ster mellan kl. 11.00 och 14.00 samt konferensverksamhet och best?llningsverksamhet vid s?rskilda evenemang. Verksamheten hos bolaget drevs i samma anda och p? samma s?tt som hade skett hos Folkets hus. Konferensbokningar skedde p? samma s?tt i bolagets verksamhet som det hade skett i Folkets hus verksamhet, n?mligen genom att Folkets hus kontorspersonal vidarebefordrade best?llningar till restaurangen. Det var fr?ga om samma kundkrets hos ?verl?taren och f?rv?rvaren.

Bolaget tog ?ver materiella tillg?ngar fr?n Folkets hus. Det var de fasta inventarierna i k?ket och inventarierna i restaurangen – s?som bord, stolar och v?rmerichouer. Att dessa tillg?ngar ?gdes av fastighets?garen tillika hyresv?rden saknar betydelse i fr?ga om verksamhets?verg?ng har f?relegat eller inte. Det fanns inte n?got kundregister att ?verta. Delar av varulagret f?rdes ?ver till den del av Folkets hus verksamhet som bedrevs vid Gasklockorna. Andra delar l?mnades kvar, till exempel lager av spritdrycker.

K.B. var anst?lld som restaurangansvarig hos Folkets hus och ansvarig f?r verksamheten d?r. Han gick ?ver till bolaget och fick samma arbetsuppgifter d?r, som han hade haft hos Folkets hus. Genom att bolaget tog ?ver K.B. till sin verksamhet ?vertog det omfattande kompetens. K.B. registrerades som suppleant i bolagets styrelse tillika verkst?llande direkt?r i bolaget fr?n den 29 april 2011. Det ?r dock inte riktigt att K.B. skulle vara undantagen fr?n anst?llningsskyddslagen. Det ?r m?jligt att vara suppleant och anst?lld utan att omfattas av undantaget fr?n anst?llningsskyddslagen.

Det f?rekom inte n?gra f?rhandlingar eller n?gra ekonomiska transaktioner eller ?verenskommelser mellan Folkets hus som ?verl?tare och bolaget som f?rv?rvare. Det saknar dock betydelse f?r fr?gan om verksamhets?verg?ng skett i lagens mening.

Anst?llningarna har ?verg?tt till bolaget

E-M.L:s och O.H:s anst?llningar har ?verg?tt till bolaget. Det ?r inte riktigt att E-M.L. och O.H. uttryckligen eller genom konkludent handlande skulle ha accepterat att verksamhets?verg?ng inte skett eller att de skulle ha motsatt sig ?verg?ng till bolaget.

J?mst?llt avskedande

Det har varit fr?ga om en verksamhets?verg?ng och E-M.L:s och O.H:s anst?llningar har d?rmed ?verg?tt till bolaget. Bolaget f?r under s?dana f?rh?llanden anses ha v?grat E-M.L. och O.H. tilltr?de till sina anst?llningar den 7 juni 2011, vilket varit att j?mst?lla med avskedanden utan laga grund.

F?retr?desr?tt till ?teranst?llning

Om E-M.L. och O.H. inte kan anses ha avskedats g?rs f?ljande g?llande. Eftersom E-M.L:s och O.H:s anst?llningar har ?verg?tt till bolaget har de enligt 25 ? anst?llningsskyddslagen haft r?tt till f?retr?de till ?teranst?llning hos bolaget. Anm?lan om f?retr?desr?tt har skett i laga ordning till Folkets hus i samband med f?rhandlingarna om upps?gning i mars 2011. Folkets hus godtog i samband med de lokala f?rhandlingarna om arbetsbrist den 24 mars 2011 anm?lan om f?retr?desr?tt till ?teranst?llning. Det ?r inte riktigt att f?rbundet endast skulle ha p?mint om f?retr?desr?tten till ?teranst?llning. I enlighet med praxis har anm?lan skett vid f?rhandlingarna om upps?gning p? grund av arbetsbrist. Anm?lan har s?ledes skett till ?verl?taren och har d?rmed ?ven skett i tid till bolaget. Anm?lan om f?retr?desr?tt har ?ven uttryckligen skett till bolaget genom den f?rhandlingsframst?llning som delgavs bolaget den 29 september 2011. En anm?lan beh?ver inte g?ras innan f?rv?rvaren tar ?ver verksamheten. E-M.L:s och O.H:s anst?llningar hos Folkets hus har varit k?nda f?r bolagets st?llf?retr?dare.

Bolagets st?llf?retr?dare F.F. hade, som ovan n?mnts, full insyn i Folkets hus verksamhet. Han hade ?ven arbetat tillsammans med bland annat ?.B. som ?r styrelseordf?rande i Folkets hus. Han hade ocks? arbetat med verksamheten i Gasklockorna samt med programfr?gor f?r Folkets hus verksamhet. Det m?ste d?rf?r antas att F.F. var medveten om f?rbundets st?ndpunkt i fr?gan om f?retr?desr?tt till ?teranst?llning. E-M.L. och O.H. har under upps?gningstiden st?tt till bolagets f?rfogande. Om de hade erbjudits arbete hade de accepterat det. Det har ankommit p? bolaget att ta initiativ i fr?ga om ?verg?ng av anst?llning till f?rv?rvaren.

Redan den f?rsta dagen som bolaget tog ?ver verksamheten, den 7 juni 2011, anst?llde bolaget en person som kassabitr?de med motsvarande arbetsuppgifter som E-M.L. innehaft. I bolagets ?rsredovisning anges att bolaget har haft i genomsnitt tre personer anst?llda, tv? m?n och en kvinna. Det f?religger en oklarhet i fr?ga om hur m?nga anst?llda bolaget har haft. Det har ?ven vid ett flertal tillf?llen funnits andra personer som arbetat f?r bolaget i anst?llningar som skulle ha erbjudits E-M.L. och O.H. Bolaget har inte redovisat f?r alla de tillf?llen d? personal tagits in f?r att ers?tta ordinarie personal vid fr?nvaro eller vid best?llningsverksamhet. Alla dessa anst?llningar, som har tillsatts av bolaget, har utgjort separata brott mot anst?llningsskyddslagens best?mmelser om f?retr?desr?tt till ?teranst?llning. Eftersom bolaget inte velat redovisa vilka anst?llningar som varit aktuella under ifr?gavarande period, ?r det dock inte m?jligt att n?rmare precisera vilka anst?llningar som avses. Ovanst?ende f?rfarande har inneburit brott mot 25 ? anst?llningsskyddslagen, varf?r E-M.L. och O.H. har r?tt till ekonomiskt och allm?nt skadest?nd av bolaget.

Det ?r inte riktigt att det skulle ha funnits personer med l?ngre anst?llningstid ?n E-M.L. och som ing?tt i samma turordningskrets som hon. Den turordningslista, som skulle ha till?mpats, avs?g endast arbetstagare i Folkets hus restaurangverksamhet. ?vriga arbetstagare, som till exempel vaktm?stare och kontorspersonal, ingick i en annan turordningskrets. Det mellan parterna g?llande kollektivavtalet medger att en lokal ?verenskommelse om turordning kan tr?ffas vid upps?gning och ?teranst?llning. I f?revarande fall fanns det en s?dan ?verenskommelse, som innebar att separata turordningslistor uppr?ttades f?r Fastighetsanst?lldas f?rbund och f?r Hotell- och restaurangfacket. Arbetstagare har d?rf?r inte f?retr?desr?tt till ?teranst?llning i annat f?rbundsomr?de ?n det egna.

F?rhandlingsskyldighet

Bolaget har anst?llt personer i strid med best?mmelserna om f?retr?desr?tt till ?teranst?llning och har haft en f?rhandlingsskyldighet enligt 32 ? anst?llningsskyddslagen. Bolaget har inte uppfyllt denna skyldighet och ?r d?rf?r skadest?ndsskyldigt gentemot f?rbundet.

Avvisning

Det ?r riktigt att andra anst?llningar ?n den som tillsattes den 7 juni 2011 inte har varit f?rem?l f?r tvistef?rhandlingar mellan parterna. Talan i denna del st?der sig emellertid p? v?sentligen samma grund enligt 13 kap. 3 ? r?tteg?ngsbalken, varf?r avvisningsyrkandet ska avsl?s.

Sammanfattning av grunderna f?r f?rbundets talan

Bolaget har fr?n Folkets hus tagit ?ver del av verksamhet enligt 6 b ? anst?llningsskyddslagen. E-M.L:s och O.H:s anst?llningar hos Folkets hus ?vergick d?rmed till bolaget. Bolagets v?gran att ge E-M.L. och O.H. tilltr?de till anst?llning i bolaget ?r att j?mst?lla med avskedande.

I andra hand g?rs det g?llande att E-M.L. och O.H. har haft f?retr?desr?tt till ?teranst?llning. Bolaget har anst?llt en annan person den 7 juni 2011 och d?refter anst?llt andra personer vid icke preciserade tillf?llen trots att E-M.L. och O.H. var f?retr?desber?ttigade och hade anm?lt att de ?nskade utnyttja sin respektive f?retr?desr?tt till ?teranst?llning enligt 25 ? anst?llningsskyddslagen. Till f?ljd h?rav ?r bolaget skadest?ndsskyldigt gentemot E-M.L. och O.H.

Bolaget har inte f?rhandlat med f?rbundet enligt 32 ? anst?llningsskyddslagen om tills?ttandet av anst?llningar efter anm?lan om f?retr?desr?tt till ?teranst?llning. Bolaget ?r d?rf?r skyldigt att betala allm?nt skadest?nd till f?rbundet.

F?rbundets talan ?r inte preskriberad. F?rhandlingsframst?llan och f?rhandlingarna omfattade brott mot alla tre lagrum, 6 b, 25 och 32 ?? anst?llningsskyddslagen. Bolaget har inte framst?llt preskriptionsinv?ndning i r?tt tid.

Den del av talan som avser brott mot f?retr?desr?tten, med anledning av andra anst?llningar ?n den som tillsattes av bolaget den 7 juni 2011, st?der sig p? v?sentligen samma grund enligt reglerna i 13 kap. 3 ? r?tteg?ngsbalken. Avvisningsyrkandet ska d?rf?r avsl?s.

Bolaget

Bakgrund

Bolaget bildades den 6 april 2011 f?r att bedriva restaurangverksamhet. Den 7 juni 2011 tecknades ett hyresavtal avseende restauranglokal i Folkets hus i G?vle. Restaurangverksamheten i den aktuella lokalen bedrevs tidigare av Folkets hus. N?r Folkets hus lade ner sin verksamhet i den restauranglokalen fortsatte Folkets hus emellertid – ?ven efter den 7 juni 2011 – att driva restaurangverksamhet i reducerad omfattning vid Gasklockorna.

Preskription

F?rbundets talan ?r preskriberad. F?rbundets f?rhandlingsframst?llning, som delgavs bolaget den 29 september 2011, angav att den g?llde allm?nt och ekonomiskt skadest?nd enligt 6 b ? anst?llningsskyddslagen. Varken 18, 25 eller 32 ?? anst?llningsskyddslagen n?mndes. Inte heller angavs n?got om skadest?nd till f?rbundet. Det gjordes allts? inte g?llande att bolaget skulle ha agerat i strid med f?retr?desr?tten till ?teranst?llning enligt 25 ? anst?llningsskyddslagen eller att n?got f?rfarande, som var att j?mst?lla med avskedande, skulle ha f?rekommit.

De skadeg?rande handlingarna f?retogs enligt f?rbundet den 7 juni 2011. Det var inte f?rr?n i samband med de centrala f?rhandlingarna den 26 september 2012 som E-M.L. och O.H. underr?ttade bolaget om att de avs?g att framst?lla krav p? skadest?nd eller framst?lla andra fordringsanspr?k i anledning av avskedande. Framst?llan om r?tt till skadest?nd p? grund av brott mot reglerna om f?retr?desr?tt till ?teranst?llning gjordes s?ledes senare ?n fyra m?nader fr?n det att den skadeg?rande handlingen f?retogs. Talan ?r d?rf?r preskriberad.

Vid den centrala f?rhandlingen framst?llde bolaget genom Visita preskriptionsinv?ndning. F?rbundet har f?rst i Arbetsdomstolen gjort g?llande att preskriptionsinv?ndningen framst?lldes f?r sent, vilket i sin tur ?r f?r sent.

Fr?gan om verksamhets?verg?ng

Det har inte skett en verksamhets?verg?ng enligt 6 b ? anst?llningsskyddslagen. Mellan bolaget och Folkets hus f?religger inga ?verenskommelser eller ekonomiska transaktioner. Det har inte heller f?rekommit n?gra f?rhandlingar mellan bolaget och Folkets hus inf?r att Folkets hus valde att avsluta sin verksamhet i lokalen och bolaget valde att starta sin verksamhet. Den enda gemensamma n?mnaren mellan verksamheterna ?r hyresv?rden, vilken har haft ett begr?nsat inflytande ?ver verksamheterna. Initiativet till att l?gga ned verksamheten i restauranglokalen kom fr?n Folkets hus eftersom verksamheten inte var livskraftig utan utgjorde ett hot mot hela Folkets hus huvudverksamhet.

Det f?religger inte n?gon ekonomisk identitet mellan de b?da verksamheterna. Inget av Folkets hus varulager har anv?nts i bolagets verksamhet. Folkets hus f?rde ?ver s?dant som gick att anv?nda till dess verksamhet vid Gasklockorna. Den i ?vrigt f?r verksamheten n?dv?ndiga utrustningen ?gdes av hyresv?rden till den aktuella lokalen. S? var det ?ven under den tid Folkets hus bedrev sin verksamhet. Bolaget tog allts? inte ?ver n?gon utrustning fr?n den tidigare hyresg?sten. Bolaget har ?ven till viss del bytt ut l?sa inventarier.

Bolaget bedrev inte heller samma verksamhet som Folkets hus. Under Folkets hus verksamhet var ?ppettiderna 09.00 – 17.00 och det bedrevs caf?verksamhet med lunchservering. Under bolagets verksamhet var ?ppettiderna 11.00 – 14.00. Folkets hus hade ett annat erbjudande, d? de till skillnad fr?n bolaget hade ?ppet hela dagen. Folkets hus restaurangverksamhet hade till skillnad fr?n bolagets sommarst?ngt. Folkets hus brukade st?nga restaurangen i b?rjan av juni och ?ppnade inte igen f?rr?n under sensommaren, medan bolaget hade sommar?ppet. Bolaget har gjort omfattande f?r?ndringar av inredningen, fr?n caf?inredning till att mer likna en bar.

Bolaget har inte heller tagit ?ver kundregister, hyresavtal, goodwill, samarbetsavtal, underleverant?rskontrakt eller annan egendom fr?n Folkets hus.

K.B. var verkst?llande direkt?r i bolaget. Han omfattades inte av anst?llningsskyddslagen och hade allts? inte samma befattning i bolaget som han hade haft hos Folkets hus. Folkets hus hade cirka tio anst?llda, varav fyra tillh?rde restaurangverksamheten. Bolaget har s?ledes inte tagit ?ver en huvuddel av personalstyrkan.

Det saknar betydelse att F.F. eventuellt haft insyn och k?nnedom om Folkets hus verksamhet, dess ekonomiska situation samt vilka som varit anst?llda hos Folkets hus. En s?dan k?nnedom kan i vart fall inte tillr?knas bolaget.

I augusti 2011 f?rhandlade f?rbundet med Folkets hus ang?ende ett eventuellt avbrytande av arbetsbefrielsen och inst?llelse f?r arbete vid Gasklockorna f?r E-M.L. och O.H. E-M.L. och O.H., f?rbundet och Folkets hus ans?g uppenbarligen inte vid denna tidpunkt att det f?rel?g n?gon verksamhets?verg?ng till bolaget.

N?r bolaget startade sin verksamhet den 7 juni 2011 var E-M.L. och O.H. alltj?mt anst?llda av Folkets hus och uppbar l?n d?rifr?n. En arbetstagare kan avskedas under l?pande upps?gningstid, men under s?dana f?rh?llanden ska upps?gningsl?n inte utg?. I f?revarande fall har upps?gningsl?n betalats under hela upps?gningstiden f?r dem b?da. Det ?r allts? inte riktigt att E-M.L. och O.H. skiljts fr?n sina anst?llningar den 7 juni 2011 p? ett s?tt som ?r att j?mst?lla med avskedande.

E-M.L. ans?g sig dessutom uppenbarligen fortfarande vara anst?lld av Folkets hus under perioden den 30 augusti – 30 september 2011 d? hon sjukanm?lde sig till Folkets hus och n?r hon efter Folkets hus konkurs den 31 oktober 2011 beg?rde och erh?ll innest?ende l?n genom den statliga l?negarantin. Om hon hade ansett sig anst?lld hos bolaget, skulle hon i sina kontakter med bland annat F?rs?kringskassan ha uppgivit bolaget som arbetsgivare. Genom sitt efterf?ljande handlande har E-M.L. och O.H., om inte uttryckligen, s? konkludent motsatt sig en ?verg?ng till bolaget.

F?retr?desr?tt till ?teranst?llning

Bolaget har haft ett tiotal behovsanst?llda. Det r?rde sig om till exempel vakter och musiker, som kunde arbeta under kortare och sporadiska evenemang. Det ?r inte m?jligt att ackumulera detta arbetskraftsbehov till en befattning eftersom det kr?vdes flera anst?llda samtidigt. Arbetsbehovet i bolaget var 50 procent av en heltidsanst?llning. D?rj?mte var K.B. anst?lld som verkst?llande direkt?r och var s?ledes undantagen fr?n anst?llningsskyddslagen. E-M.L. och O.H. har dessutom saknat tillr?ckliga kvalifikationer f?r denna befattning.

Den 7 juni 2011 anst?llde bolaget en person som kassabitr?de p? 50 procent av en heltidsanst?llning. E-M.L. och O.H. hade inte p?kallat n?gon f?retr?desr?tt till ?teranst?llning dessf?rinnan. F?rbundet har enbart p?mint om arbetstagarnas f?retr?desr?tt under f?rhandlingarna om arbetsbrist den 24 mars 2011. P?minnelsen ska f?rst?s som en uppmaning till Folkets hus att i de skriftliga upps?gningarna l?mna upplysning till arbetstagarna om att f?retr?desr?tt till ?teranst?llning kan f?religga, f?rutsatt att anm?lan om det sker. Det var detta som godtogs av Folkets hus, inte att samtliga anst?llda hade anm?lt att de ?nskade utnyttja en s?dan eventuell r?tt. Folkets hus har sedan i de skriftliga upps?gningshandlingarna erinrat om att f?retr?desr?tten inte g?llde f?rr?n E-M.L. eller O.H. p?kallat denna genom anm?lan till Folkets hus under den f?ljande niom?nadersperioden. Varken f?rbundet, E-M.L. eller O.H. har s?ledes p?kallat f?retr?desr?tt till ?teranst?llning innan anst?llningen den 7 juni 2011 tillsattes.

Om Arbetsdomstolen skulle finna att E-M.L. och O.H. har gjort anm?lan om f?retr?desr?tt den 24 mars 2011, har det i s? fall skett f?re startpunkten av den period som f?retr?desr?tt l?per. Det har inte varit r?ttsligt m?jligt att g?ra s?. D?remot kan en anm?lan om utnyttjande av f?retr?desr?tt till ?teranst?llning g?ras under hela den period som en s?dan r?tt f?religger, men en s?dan anm?lan kan endast f? verkan fr?n den dag den g?rs.

F?rbundet har inte visat att f?rbundet f?r E-M.L:s och O.H:s r?kning skulle ha p?kallat f?retr?desr?tt till ?teranst?llning hos Folket hus f?re den 29 september 2011. Om det varit m?jligt att anm?la f?retr?desr?tt innan upps?gning skett, preciserade f?rbundet inte vilka medlemmar som p?kallade f?retr?desr?tt till ?teranst?llning. Det var inte f?rr?n den 29 september 2011 som E-M.L. och O.H. genom en f?rhandlingsframst?llning anm?lde f?retr?desr?tt till bolaget. Detta sammanf?ll med att deras upps?gningstider l?pte ut. De var s?ledes fortfarande anst?llda hos Folkets hus n?r bolaget inledde sin verksamhet.

Bolaget har haft ett antal provanst?llda och behovsanst?llda. Om bolaget bara hade k?nt till att E-M.L. och O.H. ?nskade f? anst?llning i bolaget, hade det varit enkelt f?r bolaget att f?ra in dem p? listan ?ver arbetskraft f?r att anlita ocks? dem.

Folkets hus verksamhet vid Gasklockorna tillh?rde samma driftst?lle som den verksamhet som bedrevs hos Folkets hus restauranglokal och utgjorde sammantaget en ekonomisk enhet. S?v?l personal som utrustning anv?ndes p? b?da st?llena vid behov. Folkets hus fortsatte s?ledes att bedriva verksamhet, om ?n i reducerad omfattning, ?ven efter den 7 juni 2011. E-M.L. och O.H. hade f?retr?desr?tt till arbete vid Gasklockorna, vilket framg?r av f?rhandlingsprotokollet avseende Folkets hus nedl?ggning av verksamheten. De erbj?ds arbete vid Gasklockorna i maj 2011, det vill s?ga i tiden f?re den p?st?dda verksamhets?verg?ngen, men tackade nej till detta med h?nvisning till att fackliga f?rhandlingar avseende detta inte f?rts.

Vid tidpunkten f?r nedl?ggningen av del av Folkets hus restaurangverksamhet, fanns ett tiotal personer anst?llda hos Folkets hus, varav flera hade l?ngre anst?llningstid ?n E-M.L. och O.H. Bolaget har, oavsett om turordningslistan varit separat f?r de olika f?rbunden, varit tvunget att, f?r det fall f?retr?desr?tt f?relegat och anm?lts, v?nda sig till samtliga anst?llda som varit kvalificerade f?r den anst?llning som tillsattes den 7 juni 2011.

I vart fall har E-M.L. och O.H. inte st?tt till bolagets f?rfogande under perioden 7 juni – 29 september 2011.

F?rhandlingsskyldighet

Bolaget har inte gjort sig skyldigt till brott mot 32 ? anst?llningsskyddslagen genom att inte f?rhandla med f?rbundet inf?r anst?llningen av kassabitr?de den 7 juni 2011. Bolaget k?nde n?mligen inte f?rr?n i september 2011 till att f?rbundet, E-M.L. och O.H. gjorde g?llande att det f?rel?g verksamhets?verg?ng. Inte ens d? beg?rde dessa att f? arbeta hos bolaget utan de beg?rde ist?llet skadest?nd. F?rbundet har lokaler i n?rheten av bolagets verksamhetslokal och borde d?rigenom ha varit v?l informerat om bolagets verksamhet. ?ven E-M.L. och O.H. k?nde till verksamheten under sommaren 2011. Det har allts? funnits m?jlighet att p?kalla f?retr?desr?tt tidigare ?n vad som skedde. Detta tyder p? att inte ens E-M.L. eller O.H. ans?g att det uppkommit ett anst?llningsf?rh?llande hos bolaget genom verksamhets?verg?ng.

De yrkade skadest?nden

E-M.L. och O.H. har genom att acceptera annan varaktig anst?llning f?rlorat r?tten till skadest?nd. Deras r?tt till skadest?nd ska i vart fall bortfalla eller sk?ligen s?ttas ned, oavsett bed?mningen av m?let i ?vrigt, eftersom de inte har st?llt sig till bolagets f?rfogande eller f?rs?kt begr?nsa sin skada. De har varit medv?llande d? de haft k?nnedom om att bolaget startat den aktuella verksamheten men inte agerat tidigare.

F?r det fall f?retr?desr?tt f?relegat till 50 procents anst?llning som kassabitr?de och skadest?nden inte ska bortfalla eller s?ttas ner, har bolaget f?ljande inst?llning. Bolaget vitsordar, med undantag f?r den yrkade ers?ttningen till E-M.L. avseende december 2011, de yrkade ekonomiska skadest?nden som sk?liga i och f?r sig. Avseende december 2011 vitsordas 6 950 kr som sk?ligt i och f?r sig. Fr?n de vitsordade beloppen ska dock avr?knas redan utbetald semesters?ttning om 37 440 kr avseende E-M.L. och 33 180 kr avseende O.H. Om de hade f?tt anst?llning hos bolaget, hade de varit tvungna att ta ut semester. Semesterers?ttning innefattar s?v?l l?n som semestertill?gg. Om E-M.L. och O.H. skulle f? b?de semesterers?ttning och l?n blir de dubbelkompenserade.

Avvisning

F?rbundet har gjort g?llande att det, ut?ver anst?llningen som tillsattes den 7 juni 2011, ?ven funnits andra anst?llningar vars tills?ttande inneburit brott mot f?retr?desr?tten till ?teranst?llning. De p?st?dda anst?llningarna har inte kunnat preciseras vare sig i tid eller till beskaffenhet. De har inte varit f?rem?l f?r tvistef?rhandling mellan parterna, varken lokalt eller centralt. Arbetsdomstolen ska d?rf?r med st?d av 4 kap. 7 ? arbetstvistslagen avvisa talan i denna del.

Om Arbetsdomstolen skulle avsl? bolagets yrkande om avvisning, bestrids att bolaget har brutit mot f?retr?desr?tten till ?teranst?llning.

Sammanfattning av grunderna f?r bolagets bestridande

Talan ?r preskriberad. F?rhandlingsframst?llningen den 29 september 2011 avs?g endast allm?nt och ekonomiskt skadest?nd med anledning av den p?st?dda verksamhets?verg?ngen enligt 6 b ? anst?llningsskyddslagen. Bolaget har inte haft anledning att uppfatta f?rhandlingsframst?llningen p? annat s?tt ?n att den enbart avs?g fr?gan om verksamhets?verg?ng.

Om Arbetsdomstolen skulle finna att talan inte ?r preskriberad, har det i vart fall inte varit fr?ga om n?gon verksamhets?verg?ng som avses i 6 b ? anst?llningsskyddslagen. N?got anst?llningsf?rh?llande eller r?tt till ?teranst?llning f?r medlemmarna hos bolaget har s?ledes aldrig uppkommit varf?r varken allm?nt eller ekonomiskt skadest?nd ska utg?.

E-M.L. och O.H. har f?r ?vrigt inte till bolaget eller Folkets hus f?re den 7 juni 2011 anm?lt att de ?nskade utnyttja p?st?dd f?retr?desr?tt till anst?llning hos bolaget.

Om Arbetsdomstolen skulle finna att en verksamhets?verg?ng f?religger och att E-M.L. och O.H. till bolaget eller Folkets hus p?kallat sin f?retr?desr?tt i r?tt tid, skulle varken E-M.L. eller O.H. ha erbjudits anst?llning hos bolaget, eftersom ingen av dem har l?ngst anst?llningstid av dem som skulle anses ha haft f?retr?desr?tt till ?teranst?llning. De har s?ledes inte drabbats av n?gon skada eftersom de, ?ven om verksamhets?verg?ng skulle anses f?religga, inte skulle ha kommit i fr?ga f?r anst?llning hos bolaget.

?ven om verksamhets?verg?ng och f?retr?desr?tt till ?teranst?llning skulle anses f?religga har E-M.L. eller O.H. genom att acceptera annan varaktig anst?llning f?rlorat r?tten till skadest?nd. Deras r?tt till skadest?nd ska i vart fall bortfalla eller sk?ligen s?ttas ned, oavsett bed?mningen av m?let i ?vrigt, eftersom de inte har st?llt sig till bolagets f?rfogande eller f?rs?kt begr?nsa sin skada. De har varit medv?llande d? de haft k?nnedom om att bolaget startat den aktuella verksamheten men inte agerat tidigare.

Om Arbetsdomstolen skulle finna att det ska utg? ekonomiskt skadest?nd till E-M.L. och O.H., ska avr?kning ske f?r annan inkomst som de uppburit under den perioden.

Eftersom det inte f?rel?g n?gon f?retr?desr?tt till ?teranst?llning har det inte heller funnits n?gon f?rhandlingsskyldighet f?r bolaget. ?ven om det skulle anses ha f?relegat en r?tt till f?retr?de till ?teranst?llning har bolaget inte haft k?nnedom om att en s?dan r?tt p?kallades varf?r skadest?ndet ska j?mkas till noll. Om skadest?ndet inte j?mkas till noll p? denna grund, ska det ?nd? j?mkas till noll eftersom f?rbundet varit medv?llande d? det haft k?nnedom om att bolaget startat den aktuella verksamheten, men inte agerat tidigare.

Fr?gan om brott mot f?retr?desr?tten med anledning av tills?ttande av andra anst?llningar ?n den som tillsattes den 7 juni 2011 har inte varit f?rem?l f?r tvistef?rhandling mellan parterna, varf?r talan med st?d av 4 kap. 7 ? arbetstvistslagen ska avvisas i denna del.

Domsk?l

Tvisten

E-M.L. och O.H., som ?r medlemmar i f?rbundet, var anst?llda hos Folkets hus och arbetade i en restaurangverksamhet som Folkets hus drev. Under v?ren 2011 sades de upp fr?n sina anst?llningar p? grund av arbetsbrist. Bolaget, som bildats i april 2011, startade den 7 juni 2011 en restaurangverksamhet. Verksamheten kom att bedrivas i samma lokaler som Folkets hus hade bedrivit sin restaurangverksamhet i fram till och med den 31 maj 2011. Bolaget anst?llde den 7 juni 2011 en person som kassabitr?de p? 50 procent av en heltidsanst?llning.

Tvisten g?ller i huvudsak fr?gan om det har skett en s?dan ?verg?ng av verksamhet som avses i 6 b ? anst?llningsskyddslagen. Mellan parterna ?r tvistigt om bolaget – f?r det fall ?verg?ng har skett – genom att arbetstagarna inte erbjudits anst?llning hos bolaget, kan anses ha v?grat dessa tilltr?de p? ett s?dant s?tt att det varit att j?mst?lla med ett avskedande. Parterna ?r ocks? oense bland annat om bolaget alternativt har brutit mot reglerna om f?retr?desr?tt till ?teranst?llning, om talan ?r preskriberad och om f?rhandlingskravet i arbetstvistlagen ?r uppfyllt.

Utredningen

M?let har avgjorts genom huvudf?rhandling. Vid huvudf?rhandlingen har p? f?rbundets beg?ran h?llits f?rh?r under sanningsf?rs?kran med E-M.L. och O.H. samt vittnesf?rh?r med E.A. och f?rbundets avtalssekreterare M.A. P? bolagets beg?ran har vittnesf?rh?r h?llits med T.J. och tidigare ordf?randen i Lokalf?reningen Folkets hus i G?vle ?.B. P? b?da parters beg?ran har vittnesf?rh?r h?llits med K.B. och lokalombudsmannen K.J.

Parterna har ?ven ?beropat skriftlig bevisning.

Arbetsdomstolen pr?var f?rst fr?gan om preskription.

?r talan preskriberad?

Bolaget har gjort g?llande att f?rbundets talan ?r preskriberad och i denna del anf?rt f?ljande. F?rbundets f?rhandlingsframst?llning den 29 september 2011 avs?g endast allm?nt och ekonomiskt skadest?nd till arbetstagarna med anledning av den p?st?dda verksamhets?verg?ngen enligt 6 b ? anst?llningsskyddslagen. F?rhandlingsframst?llningen angav inte n?got om skadest?nd till f?rbundet. Bolaget har inte haft anledning att uppfatta f?rhandlingsframst?llningen p? annat s?tt ?n att den enbart avs?g fr?gan om verksamhets?verg?ng. Bolaget framst?llde genom Visita en preskriptionsinv?ndning vid den centrala f?rhandlingen.

Mot detta har f?rbundet inv?nt att f?rhandlingsframst?llningen omfattade brott mot alla tre lagrum, 6 b, 25 och 32 ?? anst?llningsskyddslagen, och att alla tre best?mmelserna diskuterades redan vid den lokala f?rhandlingen utan att bolaget framst?llde n?gon preskriptionsinv?ndning.

Arbetsdomstolen g?r f?ljande bed?mning.

Enligt 41 ? anst?llningsskyddslagen ska den som vill kr?va skadest?nd eller framst?lla annat fordringsanspr?k som grundar sig p? best?mmelserna i lagen underr?tta motparten om detta inom fyra m?nader fr?n den tidpunkt d? den skadeg?rande handlingen f?retogs eller fordringen f?rf?ll till betalning. Av andra stycket i samma paragraf framg?r att, om f?rhandling har p?kallats r?rande tvistefr?gan inom underr?ttelsetiden enligt medbest?mmandelagen eller med st?d av kollektivavtal, ska talan v?ckas inom fyra m?nader efter det att f?rhandlingen avslutades. I annat fall ska, enligt samma stycke, talan v?ckas inom fyra m?nader efter det att tiden f?r underr?ttelse gick ut. Av 42 ? anst?llningsskyddslagen framg?r att arbetstagaren har f?rlorat sin talan, om n?gon av de angivna tidsfristerna inte har iakttagits.

De p?st?dda skadeg?rande handlingarna brott mot f?retr?desr?tten till ?teranst?llning avseende kassabitr?desanst?llning och j?mst?llt avskedande skedde den 7 juni 2011. Det ?r ostridigt att f?rbundet gjorde en f?rhandlingsframst?llning som delgavs bolaget den 29 september 2011, det vill s?ga inom fyram?nadersfristen f?r underr?ttelse.

Parterna har emellertid olika uppfattningar om vilket inneh?ll f?rhandlingsframst?llningen hade. F?rhandlingsframst?llningen har inte f?retetts i m?let, varf?r det inte ?r m?jligt att dra n?gra slutsatser i denna fr?ga utifr?n dess skriftliga inneh?ll.

Arbetsdomstolen har i ett flertal fall haft att ta st?llning till hur preciserad en underr?ttelse enligt 41 ? anst?llningsskyddslagen ska vara f?r att verka preskriptionsavbrytande. Domstolen har d?rvid uttalat att underr?ttelsen visserligen kan till?tas vara allm?nt formulerad, men att ett minimikrav ?r att det tydligt framg?r att fordringsanspr?k kommer att framst?llas och att det vidare m?ste kunna uppfattas att anspr?ket anknyter till viss intr?ffad ?tg?rd eller h?ndelse (se till exempel AD 2003 nr 115 med d?r anf?rda r?ttsfall).

F?rbundet har till st?d f?r sin uppfattning ?beropat vittnesf?rh?r med lokalombudsmannen K.J., som uppgivit bland annat f?ljande. Det var han som undertecknade den aktuella f?rhandlingsframst?llningen som delgavs bolaget den 29 september 2011. Den omfattade bland annat verksamhets?verg?ng enligt 6 b ? anst?llningsskyddslagen. F?rbundet yrkar alltid allm?nt och ekonomiskt skadest?nd i s?dana h?r fall. Han har inte tagit del av f?rhandlingsframst?llningen p? l?nge, men det var fr?ga om n?gon standardformulering som de brukar ha med. Under den lokala f?rhandlingen avhandlades verksamhets?verg?ng, f?retr?desr?tt till ?teranst?llning samt brott mot 32 ? anst?llningsskyddslagen och det r?rde sig om krav till s?v?l medlemmarna som till f?rbundet. Bolaget framst?llde ingen preskriptionsinv?ndning under den lokala f?rhandlingen.

K.J. har allts? sj?lv gett uttryck f?r att han saknar n?gon egentlig minnesbild av det exakta inneh?llet i f?rhandlingsframst?llningen och det ?r mot denna bakgrund inte m?jligt att enbart med st?d av hans uppgifter komma till slutsatsen att den innefattade uttryckliga krav p? allm?nna och ekonomiska skadest?nd f?r brott mot samtliga tre aktuella best?mmelser i anst?llningsskyddslagen. Det ?r s?ledes inte visat annat ?n att f?rhandlingsframst?llningen endast omfattade en beg?ran om f?rhandling med anledning av 6 b ? anst?llningsskyddslagen. Fr?ga ?r d? om parterna sedan faktiskt kommit att f?rhandla om det som talan omfattar utan att bolaget gjort n?gon preskriptionsinv?ndning.

K.J:s uppgifter om att de tre aktuella best?mmelserna i anst?llningsskyddslagen faktiskt kom att f?rhandlas under den lokala f?rhandlingen vinner st?d av s?v?l det lokala som det centrala f?rhandlingsprotokollet. I protokoll fr?n den lokala f?rhandlingen den 11 november, 2 och 8 december 2011 samt den 3 april 2012 anges att f?rbundet bland annat framf?rde att E M.L. och O.H. r?tteligen borde ha f?tt anst?llning i bolaget vid verksamhets?verg?ng till bolaget och att bolaget hade skyldighet att f?rhandla eftersom det kringg?tt reglerna om f?retr?desr?tt. Av f?rhandlingsprotokoll fr?n den centrala f?rhandlingen framg?r att “HRF vidh?ller vad som framf?rts i den lokala f?rhandlingen samt yrkandet av ekonomiskt och allm?nt skadest?nd till E-M.L. och O.H. f?r brott mot reglerna r?rande ?verg?ng av verksamhet och r?tt till ?teranst?llning, LAS, samt till HRF f?r brott mot 32 ? LAS”.

Av det anf?rda finner Arbetsdomstolen utrett att bolaget vid den lokala f?rhandlingen ing?tt i sakliga ?verl?ggningar avseende de anspr?k som omfattas av f?rbundets talan, f?rutom fr?gan om j?mst?llt avskedande, utan att d? g?ra n?gon preskriptionsinv?ndning.

Av det centrala f?rhandlingsprotokollet framg?r att f?rhandlingen avslutades i oenighet den 1 mars 2013. F?rbundet v?ckte talan i Arbetsdomstolen mot Visita och bolaget den 31 maj 2013, det vill s?ga inom fyram?nadersfristen i 41 ? andra stycket. Vid detta f?rh?llande ?r f?rbundets talan, s?vitt avser samtliga fr?gor f?rutom den om j?mst?llt avskedande, inte preskriberad.

N?r det g?ller f?rbundets p?st?ende om j?mst?llt avskedande framg?r inte av det lokala f?rhandlingsprotokollet att fr?gan f?rhandlats. Av det centrala f?rhandlingsprotokollet framg?r d?remot att f?rbundet d? gjorde g?llande att bolagets agerande var att j?mst?lla med avskedande utan laga grund. Av samma protokoll framg?r att arbetsgivarparterna d? bestred att bolaget skulle ha vidtagit n?gon ?tg?rd som var att j?mst?lla med ett avskedande och att arbetsgivarparterna d?rvid framf?rde preskriptionsinv?ndning. Preskriptionsinv?ndningen ?r framst?lld i r?tt tid. N?r det g?ller fr?gan om j?mst?llt avskedande blir Arbetsdomstolens slutsats av det ovan anf?rda att kravet med anledning av det p?st?endet ?r preskriberat.

N?gra r?ttsliga utg?ngspunkter ang?ende ?verg?ng av verksamhet

Vid ?verg?ng av verksamhet fr?n en arbetsgivare till en annan ?verg?r enligt 6 b ? anst?llningsskyddslagen de anst?llda hos ?verl?taren till den nya arbetsgivaren. En f?ruts?ttning f?r att de anst?llda ska g? ?ver till den nya arbetsgivaren ?r att deras anst?llningar "g?ller vid tidpunkten f?r ?verg?ngen". Om en arbetstagares anst?llning har upph?rt f?re ?verg?ngen blir arbetstagaren s?ledes inte anst?lld hos den nya arbetsgivaren. S? kan vara fallet till exempel om arbetstagaren haft en tidsbegr?nsad anst?llning som upph?rt eller om arbetstagaren sagts upp p? grund av arbetsbrist innan ?verg?ngen aktualiserades. I en s?dan situation kan arbetstagaren dock ha f?retr?desr?tt till ?teranst?llning enligt 25 ? anst?llningsskyddslagen.

N?gon n?rmare definition av vad som avses med ?verg?ng av verksamhet finns inte i lagbest?mmelsen mer ?n att det ska vara fr?ga om "?verg?ng av ett f?retag, en verksamhet eller en del av en verksamhet". Best?mmelsen inf?rdes i anst?llningsskyddslagen i syfte att genomf?ra det s? kallade ?verl?telsedirektivet (ursprungligen direktiv 77/187/EEG, numera r?dets direktiv 2001/23/EG) och ska tolkas i enlighet med direktivet och EU-domstolens praxis. Inneb?rden av begreppet ?verg?ng av verksamhet har varit f?rem?l f?r en omfattande r?ttspraxis fr?n s?v?l EU-domstolen som Arbetsdomstolen (se till exempel AD 2014 nr 28 och AD 2014 nr 14 med h?nvisningar). Denna praxis inneb?r i korthet f?ljande.

En ?verg?ng av verksamhet f?ruts?tter att en ekonomisk enhet g?r ?ver till en annan arbetsgivare. Med ekonomisk enhet f?rst?s en organiserad gruppering av tillg?ngar vars syfte ?r att bedriva ekonomisk verksamhet, vare sig denna utg?r huvud- eller sidoverksamhet (artikel 1.1 b). Enheten ska vara varaktigt organiserad och inte begr?nsad till att utf?ra visst arbete. Vidare kr?vs att den ekonomiska enheten beh?ller sin identitet efter att verksamheten forts?tter eller ?terupptas (artikel 1.1 b). Bytet av arbetsgivare ska ske till f?ljd av avtal, men det beh?ver inte finnas en direkt avtalsrelation mellan den nya och den gamla arbetsgivaren. Pr?vningen av om vad som utg?r en ekonomisk enhet och om denna beh?llit sin identitet ska avg?ras utifr?n en helhetsbed?mning av samtliga omst?ndigheter i det enskilda fallet. Oftast g?rs denna bed?mning i ett sammanhang och med beaktande av de s? kallade Spijkerskriterierna, det vill s?ga arten av f?retag eller verksamhet, fr?gan om f?retagets materiella och immateriella tillg?ngar ?vertagits, om majoriteten av de anst?llda har tagits ?ver, om kunderna har tagits ?ver eller inte, graden av likhet mellan verksamheten f?re och efter ?verl?telsen och i f?rekommande fall den tidsperiod under vilken verksamheten har legat nere. Alla dessa omst?ndigheter ?r emellertid endast aspekter av den helhetsbed?mning som ska g?ras.

Har det skett en verksamhets?verg?ng enligt 6 b ? anst?llningsskyddslagen?

F?rbundet har gjort g?llande att det skett en ?verg?ng av del av verksamhet fr?n Folkets hus till bolaget och anf?rt huvudsakligen f?ljande. Bolaget tog ?ver hyresavtalet till den aktuella restauranglokalen. Det var samma typ av verksamhet som bedrevs av bolaget som hade drivits av Folkets hus, n?mligen lunchservering f?r allm?nheten. Arbetsuppgifterna utf?rdes efter ?verg?ngen till bolaget p? samma s?tt som de utf?rdes hos Folkets hus. Det var vidare samma kundkrets och samma materiella tillg?ngar – inventarier i form av bland annat bord och stolar. Det fanns inte n?got kundregister att ?verta men delar av varulagret l?mnades kvar, till exempel sprit. Verksamheten l?g nere endast en vecka. Av personalen gick K.B. och ytterligare en person ?ver till bolagets verksamhet. Han var anst?lld som restaurangansvarig hos Folkets hus och var ansvarig f?r verksamheten ?ven efter ?verg?ngen till bolaget.

Bolaget har bestritt att det skett n?gon ?verg?ng av verksamhet och sammanfattningsvis anf?rt f?ljande. Det har inte f?rekommit n?gra f?rhandlingar mellan bolaget och Folkets hus inf?r det att Folkets hus valde att avsluta sin verksamhet i lokalen och det att bolaget valde att starta sin verksamhet. Mellan bolaget och Folkets hus f?religger inga ?verenskommelser eller ekonomiska transaktioner. K.B. var registrerad som verkst?llande direkt?r i bolaget och hade allts? inte samma befattning i bolaget som han hade haft hos Folkets hus. Anst?llningen av K.B. har inte inneburit att bolaget tagit ?ver n?gon sammanh?llen ekonomisk enhet fr?n Folkets hus. Bolaget bedrev inte samma verksamhet som Folkets hus. Bolaget har gjort omfattande f?r?ndringar av inredningen, fr?n caf?inredning till att mer likna en bar. Inget av Folkets hus varulager har anv?nts i bolagets verksamhet. Folkets hus f?rde ?ver sitt varulager till en annan del av sin verksamhet. Den i ?vrigt f?r verksamheten n?dv?ndiga utrustningen ?gdes av hyresv?rden. Bolaget tog allts? inte ?ver n?gon utrustning fr?n den tidigare hyresg?sten. Bolaget har inte heller tagit ?ver kundregister, hyresavtal, goodwill, samarbetsavtal, underleverant?rskontrakt eller annan egendom fr?n Folkets hus. Varken de ber?rda arbetstagarna, f?rbundet eller Folkets hus ans?g, s? sent som i augusti 2011, att det f?rel?g n?gon verksamhets?verg?ng till bolaget.

Arbetsdomstolen g?r f?ljande bed?mning.

Som redogjorts f?r ovan har Arbetsdomstolen – utifr?n en helhetsbed?mning av samtliga omst?ndigheter i det enskilda fallet – att g?ra en pr?vning av om det varit fr?ga om ?verg?ng av en ekonomiskt enhet och om denna beh?llit sin identitet.

I Folkets hus restaurangverksamhet i Folkets huslokalen arbetade fyra personer. Av dessa kom K.B. att anst?llas som verkst?llande direkt?r i bolaget. Ytterligare en arbetstagare kom att arbeta vissa timmar vid behov hos bolaget. Huvuddelen av arbetsstyrkan fr?n restaurangverksamheten i Folkets hus, kan d?rmed enligt Arbetsdomstolens mening inte anses ha f?ljt med till bolaget.

Det har i f?rh?ret med K.B. framkommit att han var ansvarig f?r verksamheten b?de vid Gasklockorna och i Folkets hus restaurangen men att det i praktiken var E-M.L. som ansvarade f?r restaurangverksamheten som bedrevs i Folkets huslokalen. Han har d?rvid uppgivit att E-M.L. sk?tte planeringen d?r och att han d?rf?r inte beh?vde ut?va n?got planeringsansvar ?ver den verksamheten. E-M.L. har i f?rh?r bekr?ftat att hon hade fullt ansvar f?r den restaurangen och att hon arbetade som en restaurangchef. Enligt Arbetsdomstolens mening g?r det inte heller mot ovanst?ende bakgrund att s?ga, att K.B:s anst?llning i bolaget har inneburit att bolaget d?rigenom ?vertagit en huvuddel av personalstyrkan s?vitt avser kompetens eller arbetsledning.

F?rbundet har inte p?st?tt att bolaget i ?vrigt tagit ?ver samarbetsavtal, underleverant?rskontrakt eller goodwill fr?n Folkets hus. Bolaget kom dock att anlita samma leverant?r av drycker som Folkets hus hade gjort. Det ?r inte visat att bolaget skulle ha tagit ?ver n?got varulager fr?n Folkets hus. Verksamheten l?g nere omkring en vecka.

N?r det g?ller fr?gan om bolaget ?vertagit n?gon annan egendom fr?n Folkets hus framg?r f?ljande av utredningen.

?.B. har uppgivit att i samband med att verksamheten lades ner s?lde Folkets hus inventarierna till fastighetsbolaget som ?gde huset. K.B. har uppgivit att bolaget tog ?ver ett leasingavtal avseende en diskmaskin.

E.A., en av dem som varit anst?lld hos s?v?l Folkets hus som bolaget, har uppgivit att stolar och bord samt tallrikar och bestick var desamma som anv?ndes av Folkets hus och som kom att anv?ndas ?ven av bolaget. K.B. har uppgivit att det var samma fasta inventarier i k?ket s?som kyl, frys, b?nkar, spis, ugn och stekbord som anv?ndes i s?v?l den tidigare verksamheten som i den senare. Det har inte framkommit annat ?n att dessa inventarier tillh?rde fastighets?garen. Han har vidare uppgivit att bolaget kompletterade med att k?pa tallrikar, grill, mixer och kastruller.

Arbetsdomstolen har tidigare uttalat, AD 2002 nr 63, att kriteriet ang?ende materiella tillg?ngar i princip tar sikte p? samtliga fall d?r verksamheten faktiskt bedrivs med samma materiella tillg?ngar som f?rut. Trots att de materiella tillg?ngarna i detta fall i huvudsak tillh?rt fastighets?garen, inneb?r det anf?rda att materiella tillg?ngar av betydelse f?r verksamheten enligt ?verl?telsedirektivets mening f?r anses ha ?vertagits av bolaget.

Folkets hus och bolaget har bedrivit samma art av verksamhet, allts? restaurangverksamhet. Fr?ga ?r d? om det har f?relegat n?gra mer v?sentliga skillnader mellan verksamheten f?re och verksamheten efter den p?st?dda ?verg?ngen.

F?rbundet har gjort g?llande att den aktuella restaurangverksamheten fortsatt p? samma s?tt hos bolaget som hos Folkets hus. Bolaget har inv?nt emot detta och h?vdat att verksamheten som kom att bedrivas hos bolaget skilde sig ifr?n verksamheten hos Folkets hus p? flera s?tt.

Av utredningen har framg?tt f?ljande.

Den verksamhet som s?v?l Folkets hus som bolaget bedrev var allts? restaurangverksamhet. Folkets hus tillhandah?ll kaffeservering, traditionell lunchservering av husmanskost f?r allm?nheten och konferensg?ster samt best?llningsverksamhet vid s?rskilda evenemang. Vissa helger var det evenemang med dans och middagsbjudningar. Genom restaurangverksamheten hade man m?jlighet att bjuda g?ster i huset p? f?rt?ring i samband med m?ten och utbildningar. Folkets hus hade i genomsnitt 50 – 60 g?ster per dag. Dess ?ppettider var fr?n klockan 8.00 eller 9.00 till klockan 15.00. Restaurangen var st?ngd under skolornas sommarlov.

Bolaget d?remot tillhandah?ll enbart lunchservering till allm?nhet och konferensg?ster. Restaurangen var ?ppen mellan 11.00 och 14.00 och serverade 130 – 140 lunchg?ster per dag. P?st?endet att bolaget har gjort f?r?ndringar av inredningen, fr?n caf?inredning till att mer likna en bar, ?r inte emotsagt. Bokningar som g?llde konferensg?sterna skedde p? samma s?tt i bolagets verksamhet som det hade skett i Folkets hus verksamhet, n?mligen genom att Folkets hus kontorspersonal vidarebefordrade best?llningar till restaurangen. Bolaget ut?kade verksamheten p? s? s?tt att den, trots att utbudet inskr?nkts till enbart lunchservering, mer ?n f?rdubblade kapaciteten betr?ffande antal lunchg?ster. Det har inte genom utredningen blivit fullt klarlagt hur kundkretsen sett ut f?re respektive efter den p?st?dda verksamhets?verg?ngen.

Vid en j?mf?relse av ovan redovisade verksamheter finner Arbetsdomstolen att bolagets verksamhet kom att bedrivas p? v?sentligen samma s?tt som tidigare.

Sammanfattningsvis kan konstateras f?ljande. Bolaget har inte tagit ?ver huvuddelen av arbetsstyrkan fr?n restaurangverksamheten i Folkets hus. Inte heller har bolaget tagit ?ver huvuddelen av personalstyrkan s?vitt avser kompetens eller arbetsledning. Det ?r inte styrkt att bolaget tagit ?ver n?got varulager fr?n Folkets hus. D?remot talar dock ?vriga omst?ndigheter f?r att det har varit fr?ga om ?verg?ng av en del av en verksamhet som ocks? har bevarat sin identitet. Det ?r fr?ga om samma art av verksamhet som tidigare. Denna verksamhet bedrivs p? v?sentligen samma s?tt som tidigare. Materiella tillg?ngar av betydelse f?r verksamheten har i ?verl?telsedirektivets mening ?verf?rts till bolagets verksamhet. Verksamheten l?g nere endast under en kortare tid. Enligt Arbetsdomstolens mening talar ?verv?gande sk?l f?r att det i detta fall har varit fr?ga om en s?dan ?verg?ng av verksamhet som avses i 6 b ? anst?llningsskyddslagen.

Har arbetstagarnas anst?llningar ?verg?tt till bolaget?

Arbetsdomstolen har i det f?reg?ende kommit fram till att f?rh?llandena varit s?dana att det f?relegat en ?verg?ng av verksamhet enligt 6 b ? anst?llningsskyddslagen. Parterna ?r oense om E-M.L:s och O.H:s anst?llningar ocks? har ?verg?tt till bolaget den 7 juni 2011.

Bolaget har h?rvid anf?rt f?ljande. E-M.L. och O.H. har inte st?llt sig till bolagets f?rfogande. Upps?gningsl?n har betalats under hela upps?gningstiden till dem b?da. E-M.L. ans?g sig dessutom uppenbarligen fortfarande vara anst?lld hos Folkets hus under perioden den 30 augusti – 30 september 2011, d? hon sjukanm?lde sig till Folkets hus och, n?r hon efter Folkets hus konkurs den 31 oktober 2011, beg?rde och erh?ll l?n genom den statliga l?negarantin.

Huvudregeln vid en s?dan ?verg?ng av verksamhet som avses i 6 b ? anst?llningsskyddslagen ?r att arbetstagarna f?ljer med till den nya arbetsgivaren och d?r forts?tter sin anst?llning p? i huvudsak samma villkor som tidigare. Best?mmelsen i paragrafens fj?rde stycke inneb?r att arbetstagaren ges m?jlighet att mots?tta sig en ?verg?ng av anst?llningsf?rh?llandet och i st?llet v?lja att st? kvar i sin anst?llning hos ?verl?taren. Regeln har tillkommit f?r att en arbetstagare som av olika sk?l inte vill f?lja med till en ny arbetsgivare inte ska beh?va tvingas in i en s?dan relation (se prop. 1994/95:102, s. 45). Best?mmelsen m?ste allts? ses som en r?ttighet f?r arbetstagaren. Det finns dock inte n?gon regel om hur eller inom vilken tid en arbetstagare ska tala om att han eller hon mots?tter sig en ?verg?ng till f?rv?rvaren. N?r det g?ller tidpunkten f?r ett s?dant meddelande framg?r dock av f?rarbetena att detta b?r ske inom sk?lig tid fr?n det att arbetstagaren har blivit underr?ttad om ?verg?ngen. Vidare s?gs att det ofta torde finnas intresse hos alla inblandade att f? reda p? arbetstagarnas inst?llning och att det d?rf?r ?r angel?get att alla ber?rda parter medverkar till att saken klaras ut s? snart som m?jligt (a. prop., s. 81).

M?jligheten f?r arbetstagaren att i en ?verg?ngssituation stanna kvar i sin anst?llning hos ?verl?taren ?r som nyss anf?rts en r?ttighet f?r arbetstagaren. Detta medf?r ocks? att det ?r enbart arbetstagaren sj?lv som kan disponera ?ver denna r?ttighet. F?ljden av att en arbetstagare i en ?verg?ngssituation mots?tter sig att anst?llningsf?rh?llandet g?r ?ver till f?rv?rvaren blir som framg?tt av det som sagts ovan att – i motsats till vad som f?ljer av lagens huvudregel – anst?llningsf?rh?llandet med ?verl?taren best?r (se AD 1998 nr 144).

Av den utredning som har f?rebringats har inte framkommit n?got som tyder p? att E-M.L. och O.H. sj?lva uttryckligen skulle ha gett till k?nna att de ville utnyttja sin r?tt att stanna kvar i anst?llningen hos Folkets hus.

Ombudsmannen K.J. har i denna del uppgivit bland annat f?ljande. Redan i b?rjan av mars 2011 kom fr?gan om ?verg?ng av denna del av verksamheten p? tal i f?rhandling med Folkets hus. Han markerade b?de d?, senare vid upps?gningsf?rhandlingen och vid flera andra tillf?llen till Folkets Hus, bland annat till ?.B., att medlemmarna sj?lvklart skulle f?lja med vid byte av ?gare.

Fr?ga ?r d? om E-M.L. och O.H. ?nd?, s?som bolaget p?st?tt, genom sitt handlande f?r anses ha valt att stanna kvar hos Folkets hus.

E-M.L. har i f?rh?r uppgivit att hon redan n?r Folkets hus st?ngde verksamheten den 31 maj 2011 genom K.B. hade f?tt k?nnedom om att det skulle bli en ny restaurangverksamhet i lokalen. ?ven O.H. har i f?rh?r uppgivit att han genom K.B. i maj/juni 2011 fick k?nnedom om att det skulle bli en ny verksamhet i lokalen.

Varken E-M.L. eller O.H. har inst?llt sig hos bolaget eller p? annat s?tt gett uttryck f?r att de ville f?lja med till bolaget i anledning av att bolaget tog ?ver verksamheten. B?da tv? har ist?llet uppburit l?n under upps?gningstiden fr?n Folkets hus.

Av utredningen framg?r att E-M.L. under perioden den 30 augusti – 30 september 2011 sjukanm?lde sig till Folkets hus och att hon efter Folkets hus konkurs den 31 oktober 2011 beg?rde och erh?ll innest?ende l?n genom den statliga l?negarantin. Detta tyder p?, som bolaget anf?rt, att inte ens hon sj?lv ans?g sig anst?lld hos bolaget. Av utredningen framg?r vidare att bolaget f?rst i samband med f?rhandlingsframst?llningen den 29 september 2011 fick klart f?r sig att E-M.L. och O.H. ans?g att deras anst?llningar ?verg?tt till bolaget. Vid den tidpunkten hade O.H:s upps?gningstid l?pt ut.

Utredningen ger intryck av att varken bolaget, E-M.L. eller O.H. f?rstod att situationen r?ttsligt sett skulle kunna bed?mas som en ?verg?ng av verksamhet enligt 6 b ? anst?llningsskyddslagen och att E-M.L:s och O.H:s anst?llningar d?rmed skulle ?verg? till bolaget, om de inte valde att stanna kvar hos Folkets hus. Reglerna om ?verg?ng av verksamhet ska, som tidigare n?mnts, tolkas mot bakgrund av ?verl?telsedirektivet. Direktivet syftar till att skydda arbetstagarnas r?ttigheter vid byte av arbetsgivare och g?ra det m?jligt f?r dem att forts?tta sin anst?llning hos den nye arbetsgivaren p? samma villkor som hos ?verl?taren. Det kan d?, enligt Arbetsdomstolens mening, inte komma ifr?ga att vid den oklarhet som uppst?tt hos parterna i detta m?l, betrakta arbetstagarnas handlande som att de valt att stanna kvar hos Folkets hus. Deras anst?llningar ?vergick s?ledes till bolaget den 7 juni 2011.

Arbetstagarnas anst?llningar ?r avslutade

S?v?l E-M.L. som O.H. var vid tidpunkten f?r ?verg?ngen uppsagda fr?n sina anst?llningar p? grund av arbetsbrist. Det har inte gjorts g?llande att upps?gningarna inte var giltiga. E-M.L:s upps?gningstid l?pte ut den 30 september 2011 och O.H:s upps?gningstid l?pte ut den 31 augusti 2011. Deras anst?llningar upph?rde d?rf?r vid upps?gningstidernas utg?ng.

F?retr?desr?tt till ?teranst?llning

Arbetsdomstolen ?verg?r h?refter till att pr?va om bolaget gjort sig skyldigt till brott mot f?retr?desr?tten till ?teranst?llning.

Enligt 25 ? anst?llningsskyddslagen har en arbetstagare som blivit uppsagd p? grund av arbetsbrist under vissa f?ruts?ttningar f?retr?desr?tt till ?teranst?llning i den verksamhet d?r han eller hon tidigare varit sysselsatt. F?retr?desr?tten g?ller fr?n den tidpunkt d? upps?gningen skedde till dess nio m?nader f?rflutit fr?n det att anst?llningen upph?rde. Om under denna tidsperiod f?retaget, verksamheten eller del av verksamheten har ?verg?tt till en ny arbetsgivare genom en verksamhets?verg?ng som omfattas av 6 b ? anst?llningsskyddslagen, g?ller f?retr?desr?tten mot den nya arbetsgivaren. Om flera arbetstagare har f?retr?desr?tt till ?teranst?llning best?ms enligt 26 ? anst?llningsskyddslagen turordningen dem emellan med utg?ngspunkt i varje arbetstagares sammanlagda anst?llningstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare med l?ngre anst?llningstid har f?retr?de framf?r arbetstagare med kortare anst?llningstid. Vid lika anst?llningstid ger h?gre ?lder f?retr?de.

Om besked om f?retr?desr?tt till ?teranst?llning har l?mnats enligt 8 ? andra stycket anst?llningsskyddslagen, allts? i upps?gningsbeskedet, kan enligt 27 ? anst?llningsskyddslagen f?retr?desr?tt inte g?ras g?llande innan arbetstagaren har anm?lt anspr?k p? f?retr?desr?tt hos arbetsgivaren. Om en s?dan underr?ttelse inte har l?mnats, eller har l?mnats p? ett otillfredsst?llande s?tt, beh?ver arbetstagaren inte g?ra n?gon anm?lan utan ska ?nd? anses ha kvar sin ?teranst?llningsr?tt (se AD 1988 nr 56).

En anm?lan om f?retr?desr?tt kan ske forml?st men i princip m?ste n?gon slags anm?lan ha skett. Arbetsgivaren m?ste kunna veta om han vid rekrytering av arbetskraft m?ste g?ra undantag fr?n det normala tills?ttningsf?rfarandet d?rf?r att det finns tidigare anst?llda som har intresse av att f? ny anst?llning. Lagstiftaren har velat undvika att arbetstagare erbjuds anst?llningar som de inte har n?got intresse f?r. Det v?sentliga sk?let fr?n lagstiftarens synpunkt kan d?rmed s?gas vara det att arbetsgivaren vid rekrytering av arbetskraft till f?ljd av inkomna anm?lningar om f?retr?desr?tt ska ha klart f?r sig vilka som ?ver huvud taget har intresse av arbete hos arbetsgivaren (se AD 1984 nr 14 med d?r gjord h?nvisning). Arbetsdomstolen har i tv? avg?randen (AD 1984 nr 14 och AD 1983 nr 30) funnit att omst?ndigheterna varit s? speciella att domstolen ansett sig kunna bortse fr?n lagens formella krav p? anm?lan eftersom det ?nd? m?ste ha st?tt klart f?r arbetsgivaren att arbetstagaren ?nskade forts?tta hos denne.

Anst?llningsskyddslagen anger inte n?gon viss tidsfrist inom vilken en anm?lan om anspr?k p? f?retr?desr?tten ska g?ras. Anm?lan kan g?ras n?r som helst under den tid som f?retr?desr?tt f?religger. N?gon f?retr?desr?tt f?religger inte innan anm?lan har gjorts (AD 2001 nr 57).

F?rbundet har gjort g?llande f?ljande. Anm?lan om f?retr?desr?tt till ?teranst?llning gjordes av K.J. f?r medlemmarnas r?kning under den lokala f?rhandlingen med Folkets hus om arbetsbrist den 24 mars 2011. En s?dan anm?lan har i vart fall gjorts uttryckligen till bolaget genom f?rhandlingsframst?llningen den 29 september 2011.

Bolaget har bestritt att f?rbundet f?r arbetstagarnas r?kning skulle ha anm?lt f?retr?desr?tt till ?teranst?llning den 24 mars 2011. Bolaget har d?rvid gjort g?llande f?ljande. F?rbundet p?minde endast om f?retr?desr?tt till ?teranst?llning under upps?gningsf?rhandlingen den 24 mars 2011. P?minnelsen ska f?rst?s som en uppmaning till Folkets hus att i de skriftliga upps?gningarna l?mna upplysning till arbetstagarna om att f?retr?desr?tt till ?teranst?llning kan f?religga, f?rutsatt att anm?lan om det sker. Folkets hus har sedan i de skriftliga upps?gningshandlingarna erinrat om att f?retr?desr?tten inte g?llde f?rr?n E-M.L. och O.H. p?kallat denna genom anm?lan till Folkets hus. Ingen av arbetstagarna anm?lde anspr?k p? f?retr?desr?tt under upps?gningstiden. Det har under alla f?rh?llanden inte varit r?ttsligt m?jligt att g?ra en anm?lan innan f?retr?desr?tten uppkommit. Om det varit m?jligt att anm?la f?retr?desr?tt innan upps?gning skett, preciserade f?rbundet inte vilka arbetstagare som anm?lde anspr?k p? f?retr?desr?tt till ?teranst?llning. Arbetstagarna anm?lde inte f?retr?desr?tt till ?teranst?llning f?rr?n genom f?rbundets f?rhandlingsframst?llan den 29 september 2011. Anm?lan kan endast f? verkan fr?n den dag den g?rs.

Ombudsmannen K.J. har uppgivit bland annat f?ljande. Han bad ?.B., ordf?randen i Folkets hus, precisera vilka som var anst?llda i Folkets hus och som omfattades av Hotell- och restaurangfackets verksamhetsomr?de, vilket denne gjorde. K.J. anm?lde f?retr?desr?tt till ?teranst?llning “vid sittande bord” under f?rhandlingen den 24 mars 2011. Han brukade alltid anm?la anspr?k om f?retr?desr?tt i samband med upps?gningsf?rhandlingar.

Enligt K.J. bekr?ftade Folkets hus senare genom Visitas f?rhandlare Andreas Ahl?n muntligen till honom, efter det att K.J. visat Andreas Ahl?n f?rhandlingsprotokollet fr?n den 24 mars 2011, att f?rbundet anm?lt f?retr?desr?tt den 24 mars 2011.

?.B. har uppgivit bland annat f?ljande. Efter det att arbetstagarna sagts upp erinrades de om att de hade arbetsplikt under upps?gningstiden. De erbj?ds visst arkivarbete men tackade nej. E-M.L. sjukskrev sig. De erbj?ds ocks? att komma till Gasklockorna och arbeta men kom inte. Om de hade velat arbeta, hade det funnits arbetsuppgifter f?r dem.

Arbetsdomstolen g?r f?ljande bed?mning.

Arbetsdomstolen finner inte anledning att ifr?gas?tta K.J:s minnesbild av att han vid f?rhandlingen om arbetsbristupps?gningen den 24 mars 2011 anm?lde anspr?k om f?retr?desr?tt till ?teranst?llning f?r de anst?llda som omfattades av Hotell- och restaurangfackets verksamhetsomr?de. ? andra sidan st?ds hans minnesbild inte av n?got f?rhandlingsprotokoll. Bolaget g?r g?llande att f?rbundet endast p?minde Folkets hus om att upplysa om f?retr?desr?tten till ?teranst?llning i de skriftliga upps?gningshandlingarna. S? kom ocks? att ske. Arbetsdomstolen finner vid en samlad bed?mning inte visat att f?rbundet den 24 mars 2011 p? ett s?dant tydligt s?tt anm?lde att E M.L. och O.H. gjorde g?llande f?retr?desr?tt till ?teranst?llning att det stod klart f?r Folkets hus att E-M.L. och O.H. ?nskade forts?tta arbeta hos Folkets hus. Av denna bed?mning f?ljer att arbetstagarna inte i r?tt tid har anm?lt anspr?k om f?retr?desr?tt till ?teranst?llning avseende anst?llningen i bolaget som kassabitr?de den 7 juni 2011.

F?rbundet har i andra hand gjort g?llande att arbetstagarna anm?lt anspr?k p? f?retr?desr?tt till ?teranst?llning genom f?rbundets f?rhandlingsframst?llning till bolaget den 29 september 2011. Bolaget har vitsordat att anm?lan skedde d?. Eftersom E-M.L:s upps?gningstid l?pte ut den 30 september 2011 och O.H:s upps?gningstid l?pte ut den 31 augusti 2011 har de genom f?rbundets f?rhandlingsframst?llan anm?lt anspr?k p? f?retr?desr?tt till ?teranst?llning inom den frist som g?ller om nio m?nader fr?n det att anst?llningen upph?rde.

Enligt f?rbundet har bolaget brutit mot best?mmelserna om f?retr?desr?tt till ?teranst?llning genom att vid flera tillf?llen anst?lla andra personer p? anst?llningar som i st?llet skulle ha erbjudits E-M.L. och O.H. F?rbundet har emellertid inte kunnat redovisa vilka anst?llningar det har varit fr?ga om. Bolaget har inv?nt att p?st?endet om dessa brott mot f?retr?desr?tten till ?teranst?llning inte varit f?rem?l f?r tvistef?rhandlingar och d?rf?r ska avvisas med st?d av 4 kap. 7 ? arbetstvistlagen.

Arbetsdomstolen g?r f?ljande bed?mning.

Enligt 4 kap. 7 ? arbetstvistlagen f?r talan inte tas upp till pr?vning av Arbetsdomstolen f?rr?n f?rhandling har ?gt rum r?rande tvistefr?gan.

Enligt Arbetsdomstolens praxis b?r det inte st?llas n?got str?ngt krav p? parterna i fr?ga om att vid f?rhandling precisera de skilda tvistefr?gor som ligger inom ramen f?r den h?ndelse, ?tg?rd, avtalstill?mpning eller dylikt som f?ranlett f?rhandlingen. S?rskilt g?ller detta n?r f?rhandlingen ?ger rum p? det lokala planet. Domstolen har d?rvid uttalat att det ofta finns mindre anledning att se till hur de f?rhandlande parterna har preciserat sig i tal eller skrift ?n till vad som enligt ett naturligt betraktelses?tt ligger inom ramen f?r f?rhandlingen med tanke p? vad som utl?st denna (se t.ex. AD 2003 nr 32 och AD 1992 nr 133 med d?r angivna avg?randen). Det avg?rande ?r allts? om det f?religger identitet mellan vad som varit f?rem?l f?r f?rhandlingarna och den tvistefr?ga som m?let r?r i Arbetsdomstolen.

I detta fall har f?rbundet inte ens vid huvudf?rhandlingen kunnat precisera vilka anst?llningar som ska ligga till grund f?r bed?mningen ifr?ga om brott mot f?retr?desr?tten f?religger. Redan p? grund h?rav kan det enligt Arbetsdomstolens mening inte anses att f?rhandlingskravet enligt arbetstvistlagen ?r uppfyllt. Talan avseende skadest?nd p? grund av brott mot f?retr?desr?tten, s?vitt avser andra anst?llningar ?n den som tillsattes den 7 juni 2011, ska d?rf?r avvisas. Vid denna utg?ng saknas anledning att ta st?llning till ?vriga fr?gor.

Sammanfattning

N?r det g?ller fr?ga om preskription har Arbetsdomstolen kommit fram till att talan, s?vitt avser fr?gan om E-M.L. och O.H. v?grats tilltr?de till sina anst?llningar i bolaget och att de d?rf?r skulle anses som avskedade, ?r preskriberad. Domstolen har vidare kommit fram till att det varit fr?ga om en ?verg?ng av verksamhet enligt 6 b ? anst?llningsskyddslagen och att E-M.L:s och O.H:s anst?llningar ?verg?tt till bolaget. Arbetsdomstolen har vidare kommit fram till att arbetstagarna inte anm?lt anspr?k p? f?retr?desr?tt till ?teranst?llning s?vitt avser anst?llningen som kassabitr?de den 7 juni 2011. Domstolen har ocks? funnit att talan som grundar sig p? brott mot f?retr?desr?tten i ett antal icke preciserade fall ska avvisas. Dessa st?llningstaganden inneb?r att f?rbundets talan i ?vrigt ska avsl?s.

R?tteg?ngskostnader

Enligt 18 kap. 1 ? r?tteg?ngsbalken g?ller som huvudregel att en part som f?rlorar m?let ska ers?tta motpartens r?tteg?ngskostnader, om inte annat ?r f?reskrivet.

I 5 kap. 2 ? arbetstvistslagen f?reskrivs att domstolen kan f?rordna att vardera parten ska b?ra sin egen r?tteg?ngskostnad, om den part som har f?rlorat m?let hade sk?lig anledning att f? tvisten pr?vad.

F?rbundet har gjort g?llande att den s?rskilda kvittningsregeln i 5 kap. 2 ? arbetstvistlagen ska till?mpas. Bolaget har bestritt att det finns f?ruts?ttningar f?r kvittning.

F?rh?llandena i det f?religgande m?let har, enligt Arbetsdomstolens mening, inte varit s?dana att f?rbundet kan anses ha haft sk?lig anledning att f? saken pr?vad. F?rbundet har s?ledes att som tappande part ers?tta bolaget f?r dess r?tteg?ngskostnader med sk?ligt belopp.

F?rbundet har ?verl?mnat till Arbetsdomstolen att bed?ma sk?ligheten av den ers?ttning som bolaget har yrkat.

Bolaget har yrkat ers?ttning f?r r?tteg?ngskostnader med 685 607 kr, varav 685 000 kr avser arbete. Bolaget har anf?rt att dess ombud har lagt ned totalt 222 timmar och 30 minuter och har d?rvid gjort g?llande f?ljande. Bolaget har under hela handl?ggningen av m?let fr?n f?rbundet f?tt ofullst?ndiga uppgifter som har b?ring p? de ekonomiska skadornas storlek, vilket har lett till omfattande merarbete. Till f?ljd av detta merarbete och det av Arbetsdomstolen bifallna yrkandet om editionsf?rel?ggande har bolaget kunnat konstatera brister i f?rbundets ber?kningar avseende skadornas storlek. Inte ens vid dagen f?r huvudf?rhandling har skadornas storlek fullt ut kunnat utredas. Det kan noteras att f?rbundets yrkanden vid tidpunkten f?r ingivande av st?mningsans?kan skulle vid fullt bifall ha lett till en kostnad f?r bolaget om cirka 1,9 miljoner kr, men att yrkandena d?refter har justerats till att endast avse en tredjedel av det ursprungliga yrkade beloppet.

F?rbundet har inv?nt f?ljande. Det ?r stor skillnad mellan den ers?ttning som f?rbundet har yrkat och den ers?ttning som bolaget har yrkat. Bolaget har f?retr?tts av tv? ombud och antalet debiterade timmar kan ifr?gas?ttas med h?nsyn till m?lets omfattning. M?let har tyngts av en omfattande skriftv?xling efter sammantr?de f?r muntlig f?rberedelse. Det ?r inte f?rbundet som har dragit ut p? processen. F?rbundet har inv?ntat Arbetsdomstolens beslut i fr?ga om edition. Det ?r bolaget som har beg?rt avr?kning och det har varit en omfattande skriftv?xling i den fr?gan.

Arbetsdomstolen g?r f?ljande bed?mning.

Av utredningen i m?let framg?r att skriftv?xlingen i m?let varit t?mligen omfattande ?ven i tiden efter sammantr?de f?r muntlig f?rberedelse. Den har i huvudsak varit inriktad p? fr?gor om edition som i sin tur haft b?ring p? fr?gan om de ekonomiska skadornas storlek. Det ?r f?rbundet som har haft att styrka skadornas storlek. F?rbundet har vid flera tillf?llen, och s? sent som under huvudf?rhandlingen, justerat sina yrkanden om ekonomiskt skadest?nd till arbetstagarna efter p?pekanden och ifr?gas?ttanden fr?n bolaget. De av f?rbundet slutligt framst?llda yrkandena ?r avsev?rt l?gre ?n de som angavs i st?mningsans?kan. Mot bakgrund h?rav f?r bolagets uppfattning om att det drabbats av omfattande merarbete anses ha fog f?r sig. Med beaktande av denna omst?ndighet f?r den av bolaget beg?rda ers?ttningen anses sk?lig.

Domslut

1. Arbetsdomstolen avvisar Hotell- och restaurangfackets talan om skadest?nd p? grund av brott mot f?retr?desr?tten s?vitt avser andra anst?llningar ?n den som tillsattes den 7 juni 2011.

2. Arbetsdomstolen avsl?r Hotell- och restaurangfackets talan i ?vrigt.

3. Hotell- och restaurangfacket ska ers?tta Br?dbacken AB f?r dess r?tteg?ngskostnader med 685 607 kr, varav 685 000 kr avser ombudsarvode, j?mte r?nta p? det f?rstn?mnda beloppet enligt 6 ? r?ntelagen fr?n dagen f?r denna dom till dess betalning sker.

Dom 2014-12-17, m?lnummer A-119-2013

Ledam?ter: Karin Renman, Ulla Erlandsson, Inga Jerkeman, Charlott Richardson, G?ran S?derl?f, Lennart Olovsson (f.d. utredaren i Svenska Pappersindustriarbetaref?rbundet; tillf?llig ers?ttare) och Carl-Gustaf Hjort. Enh?lligt.

R?ttssekreterare: Fredrik ?berg