Arbetsdomstolen referat AD 2015 nr 67

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2015 nr 67
Domsnummer
2015-67
Målnummer
A-100-2015
Avgörandedatum
2015-11-11
Rubrik
En arbetsgivare har hos Kronofogdemyndigheten ansökt om betalningsföreläggande mot en arbetstagare. Arbetsgivaren är inte medlem i någon arbetsgivarorganisation men har slutit ett så kallat hängavtal med en arbetstagarorganisation i vilken arbetstagaren är medlem. Arbetstagaren sysselsätts i arbete som avses med det kollektivavtalet. Målet har såsom tvistigt hänskjutits till rättegång i tingsrätt. Tingsrätten har på yrkande av arbetsgivaren överlämnat målet till Arbetsdomstolen. Fråga om det varit rätt av tingsrätten att överlämna målet till Arbetsdomstolen.
Lagrum
•  2 kap. 1 §, 2 § och 5 § samt 4 kap. 2 § och 5 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
•  36 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
•  1 § och 2 § lagen (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister och fordringar som skall prövas av Statens va-nämnd
Rättsfall
•  AD 1978 nr 158
•  AD 1979 nr 33
•  AD 1995 nr 54
•  NJA 2009 s. 230

Parter:

wickdesigns Kommanditbolag i konkurs; T.K.

Nr 67

wickdesigns Kommanditbolag i konkurs i Helsingborg

mot

T.K. i Helsingborg

Fråga har uppkommit om att överlämna målet till tingsrätt som behörig domstol.

Vid genomgång av handlingarna antecknas följande. wickdesigns Kommanditbolag (bolaget) har hos Kronofogdemyndigheten ansökt om betalningsföreläggande och yrkat att T.K. bland annat ska utge ett belopp om 65 000 kr till bolaget. T.K. har varit anställd hos bolaget och är medlem i en arbetstagarorganisation.

Kronofogdemyndigheten beslutade, efter yrkande av bolaget, att överlämna målet till Helsingborgs tingsrätt. Vid tingsrätten justerade bolaget det yrkade beloppet till 200 000 kr.

Vid tingsrätten framkom att bolaget inte var medlem i någon arbetsgivarorganisation men att det däremot var bundet av hängavtal med Unionen. Efter yrkande av bolaget beslutade tingsrätten den 29 juni 2015 att överlämna målet till Arbetsdomstolen.

Bolaget har härefter försatts i konkurs. Konkursförvaltaren har förklarat att konkursboet inte övertar wickdesigns Kommanditbolags i konkurs (bolaget) talan.

Skäl

Bolaget är inte medlem i någon arbetsgivarorganisation, men har slutit ett så kallat hängavtal med Unionen. T.K. är medlem i Unionen och sysselsätts i arbete som avses med kollektivavtalet med Unionen.

Tvisten mellan bolaget och T.K. är en arbetstvist. Eftersom bolaget självt slutit kollektivavtal och T.K. sysselsätts i arbete som avses med kollektivavtalet skulle Arbetsdomstolen enligt 2 kap. 1 § arbetstvistlagen ha varit behörig att som första domstol ta upp och avgöra tvisten, om bolaget väckt talan vid Arbetsdomstolen. I en sådan tvist skulle, förutom T.K., även Unionen ha stämts in i enlighet med 4 kap. 5 § andra stycket arbetstvistlagen. Om talan hade väckts direkt vid tingsrätten, hade denna inte varit behörig att handlägga tvisten, om det inte förelegat ett sådan s.k. prorogationsavtal som anges i 10 kap. 16 § rättegångsbalken (se 4 kap. 2 § andra stycket arbetstvistlagen). Om talan hade väckts vid tingsrätten, skulle det ha ålegat tingsrätten att på yrkande av part överlämna målet till Arbetsdomstolen (se 2 kap. 5 § andra stycket arbetstvistlagen).

Av 1 § lagen (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister och fordringar som skall prövas av Statens va-nämnd (fordringslagen) framgår att ansökan om betalningsföreläggande får göras hos Kronofogdemyndigheten trots att tvist om anspråket ska handläggas enligt arbetstvistlagen.

Om svaranden i ett mål om betalningsföreläggande bestrider ansökningen ska Kronofogdemyndigheten, om sökanden begär det, överlämna målet till en tingsrätt som enligt vad handlingarna visar är behörig att handlägga målet, se 36 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.

Av 2 § fordringslagen följer dock att kronofogdemyndigheten i vissa fall ska överlämna mål till Arbetsdomstolen i stället för till tingsrätt. Så är enligt lagtexten fallet om den sökande är medlem i en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation och organisationen förklarar att den vill föra talan vid Arbetsdomstolen. Av rättspraxis och förarbetena till fordringslagen följer att motsvarande gäller om ansökan görs av en arbetsgivare som själv slutit kollektivavtal. Om den sökande själv – i de fall denne är en arbetsgivare som själv slutit kollektivavtal – eller den sökandes organisation inte begär att målet ska överlämnas till Arbetsdomstolen, ska detta, på yrkande, i stället överlämnas till tingsrätt. Tingsrätten är i så fall behörig att ta upp och avgöra målet, även om tvisten är sådan att den enligt 2 kap. 1 § och 2 kap. 2 § arbetstvistlagen skulle ha upptagits och avgjorts av Arbetsdomstolen (se AD 1978 nr 158, AD 1995 nr 54, NJA 2009 s. 230 och prop. 1990/91:126 s. 61). Arbetsdomstolen bortser här från frågan om vilken tingsrätt som är behörig att handlägga målet.

I 2 kap. 5 § arbetstvistlagen finns regler om tingsrättens möjlighet att överlämna mål till Arbetsdomstolen. Reglerna är tillämpliga om talan väckts vid tingsrätt. Enligt ordalydelsen avser bestämmelsen mål som väckts vid tingsrätt och alltså inte mål som väckts genom betalningsföreläggande vid Kronofogdemyndigheten. I AD 1979 nr 33 ansåg domstolen inte att det fanns skäl att frångå bestämmelsens ordalydelse i en situation där ena parten, i mål som inletts genom en ansökan om betalningsföreläggande, begärde att tingsrätten skulle överlämna målet till Arbetsdomstolen, trots att målet var sådant att det skulle ha tagits upp och avgjorts av Arbetsdomstolen om talan väckts genom ansökan om stämning.

I den aktuella tvisten har bolaget begärt att Kronofogdemyndigheten skulle överlämna målet till tingsrätt. Tingsrätten är behörig att ta upp och avgöra målet. Mot bakgrund härav fanns det inte skäl för tingsrätten att med frångående av ordalydelsen i 2 kap. 5 § arbetstvistlagen överlämna målet till Arbetsdomstolen.

Sammanfattningsvis finner Arbetsdomstolen att tingsrätten skulle ha prövat målet i sak och inte överlämnat det till Arbetsdomstolen. Tingsrättens beslut att överlämna målet till Arbetsdomstolen ska därför undanröjas och målet återförvisas till tingsrätten.

Arbetsdomstolens ställningstagande

Arbetsdomstolen undanröjer Helsingborgs tingsrätts beslut den 29 juni 2015 i mål T 149-15 och återförvisar målet till tingsrätten för fortsatt handläggning.

Beslut 2015-11-11, målnummer A-100-2015

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Karin Renman, referent, och Pontus Woxner. Enhälligt.

Rättssekreterare: Märta Lindberg