Göta hovrätt referat RH 1993:166

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 1993:166
Målnummer
B1252-92
Avgörandedatum
1993-01-28
Rubrik
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 1 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Den tidigare domen: R.B. dömdes i maj 1992 till fängelse ett år för grov stöld. Han frigavs villkorligt den 27 september 1992 med en återstående strafftid om sex månader.

Den nya domen: R.B. dömdes för

1. (tillgrepp av fortskaffningsmedel) R.B. och annan har under tiden den 17 till 18 november 1992 gemensamt och i samråd i Jönköping olovligen tagit och brukat en T.K. tillhörig personbil.

2. (stöld) R.B. och annan har den 18 november 1992 tillsammans och i samråd medelst inbrott berett sig tillträde till en golfklubbs lokaler och där olovligen med tillägnelseuppsåt tillgripit gods till ett sammanlagt värde av 112 700 kr.

Påföljd: fängelse åtta månader. Den villkorligt medgivna friheten förklarades helt förverkad.