Göta hovrätt referat RH 1993:176

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 1993:176
Målnummer
B789-92
Avgörandedatum
1993-02-24
Rubrik
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 11 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Den tidigare domen: S.O. dömdes den 29 oktober 1991 för förmögenhetsbrott till fängelse tio månader. Han frigavs villkorligt den 11 mars 1992 med en återstående strafftid om sex månader femton dagar.

Den nya domen: S.O. dömdes för

1. (häleri) S.O. har på morgonen den 17 juli 1992 i en av honom disponerad bil transporterat tre telefonapparater från Hovertorp i Laxå kommun till Laxå, oaktat han insett att telefonerna en stund tidigare tillgripits vid ett inbrott i Askersund. Hans befattning med stöldgodset har varit ägnat att försvåra dess återställande till ägaren.

2. (olovlig körning, grovt brott) S.O., som saknar körkort, har fört en lätt lastbil dels den 16 juli 1992 på länsväg 205 från Askersund till Laxå dels natten mellan den 16-17 juli 1992 på gator och vägar från Örebro till Laxå och vidare mot Askersund. S.O:s körkort har varit återkallat.

Påföljd: fängelse två månader. Villkorligt medgiven frihet förklarades förverkad till en tid av två månader.