Göta hovrätt referat RH 1993:56

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 1993:56
Målnummer
B257-93
Avgörandedatum
1993-04-28
Rubrik
För stöld (återfall) och skadegörelse har påföljden bestämts till skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst.
Lagrum
•  1 § lagen (1989:928) om samhällstjänst
•  30 kap. 9 § brottsbalken

Åklagaren yrkade ansvar på H.F. född 1972, för stöld, brott mot lagen om explosiva och brandfarliga varor och skadegörelse enligt följande:

1. H.F. har under tiden 11-27 maj 1992 under sin värnpliktstjänstgöring vid Ing 2 i Eksjö stulit sprängdeg, pentylstubin, krutstubin, sprängkapsel och lös ammunition till AK 5. H.F. har utan tillstånd innehaft de explosiva varorna i bl. a. Lidköping under juni månad 1992.

2. H.F. har under tiden den 21-25 maj 1992 i Lidköping i skogen vid Esplanadens förlängning uppsåtligen skadat två träd genom att ha sprängt sönder dessa.

3. H.F. har natten till den 8 juni 1992 med dynamit uppsåtligen skadat ett träd tillhörigt Lidköpings kommun i skogen söder om Esplanadens förlängning i Lidköping.

H.F. erkände gärningarna.

Lidköpings tingsrätt (1993-02-01, t.f. hovrättsassessorn Ulf Ljungdahl samt nämndemännen Gunnar Blom, Britta Freij och Johan Gezelius) fann åtalet styrkt och bestämde påföljden till fängelse en månad. Tingsrätten uttalade i påföljdsfrågan följande:

Den nu aktuella brottsligheten har ett så högt straffvärde att annan påföljd än fängelse kan komma ifråga endast om starka skäl talar härför. H.F. dömdes i november 1990 för stöld till villkorlig dom och har således begått nya brott under pågående prövotid. Om hans person har framkommit att han lever under socialt välordnade förhållanden. Något övervakarbehov torde därför inte föreligga. Med beaktande av det sagda finner tingsrätten att H.F. oaktat hans låga ålder, bör dömas till ett kort fängelsestraff.

H.F. fullföljde talan och yrkade att hovrätten skulle bestämma påföljden till skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst. Åklagaren bestred ändring.

Göta hovrätt (1993-04-28, hovrättslagmannen Sven Larsson, hovrättsrådet Klas Mogren, t.f. hovrättsassessorn Linda Ring, referent, samt nämndemännen Sewon Ekberg och Frank Isaksson) ändrade tingsrättens dom på det sätt att påföljden bestämdes till skyddstillsyn. Vidare bestämdes att H.F. i samband med verkställigheten skulle utföra oavlönat arbete i 40 timmar enligt en arbetsplan som upprättats av frivårdsmyndigheten. I domskälen uttalade hovrätten följande:

Utredningen rörande H.F:s personliga förhållanden visar att han för närvarande är arbetslös men att han i övrigt lever under socialt ordnade förhållanden. Med beaktande av hans omogenhet och den instabilitet som arbetslösheten trots allt innebär får det dock anses att det alltjämt föreligger risk att han kan komma att återfalla i brott.

H.F. har återfallit i likartad brottslighet under pågående prövotid. Skyddstillsyn förenad med samhällstjänst är, enligt förarbetena till lagen om samhällstjänst (prop 1989/90:7 s. 19), avsedd bl.a. för den grupp som ådöms frihetsstraff efter återfall i inte alltför allvarliga förmögenhetsbrott. H.F. som vid tiden för brottet precis fyllt 20 år, tillhör den grupp av yngre lagöverträdare som skyddstillsyn med samhällstjänst främst är avsedd för. Mot bakgrund härav och då H.F. förklarat sig villig att följa föreskrift om samhällstjänst skall påföljden bestämmas till skyddstillsyn med föreskrift att utföra oavlönat arbete. För den händelse fängelse hade ådömts skulle straffets längd ha bestämts till fängelse en månad. Med beaktande härav bör tiden för det oavlönade arbetet bestämmas till 40 timmar.

Målnummer B 257/93