Göta hovrätt referat RH 1993:8

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 1993:8
Målnummer
B84-92
Avgörandedatum
1992-12-03
Rubrik
Reparation av bil har inte ansetts utgöra en sådan tjänst som avses i 9 kap. 2 § 2 st. brottsbalken.
Lagrum
9 kap. 2 § andra stycket brottsbalken

Åklagaren yrkade vid Falköpings tingsrätt ansvar på V.G. för bland annat bedrägligt beteende och anförde i denna del: V.G. har den 31 augusti 1990 i Falköping, under förutsättning av kontant betalning, lämnat sin bil hos målsäganden för reparation. Sedan reparationen utförts har V.G., sedan han nekats kredit, tagit bilen utan att betala reparationen med begärda 1227 kr. V.G:s vilseledande har medfört vinning för honom och skada för målsäganden.

V.G. bestred åtalet.

Falköpings tingsrätt (1991-12-13, rådmannen Kjell Björklund samt nämndemännen Arne Johansson, Kerstin Johansson och Åke Avedal) dömde V.G. enligt 9 kap. 2 § andra stycket brottsbalken för bedrägligt beteende och yttrade i domskälen: Utredningen visar att V.G. lämnat sin bil till målsäganden för felsökning. Sådant arbete har från målsägandens sida tillhandahållits endast under förutsättning av kontant betalning. Uppgift om detta har enligt vad kamreraren R.A. som vittne berättat funnits i lokalen och sådana betalningsvillkor torde vara de gängse förekommande inom branschen. Det är uppenbart att V.G. redan när han beställde felsökning av fordonet förstått att han inte skulle få ta det med sig från företaget om han inte dessförinnan betalade kostnaderna eller träffade annan uppgörelse med målsäganden. Något avtal om kredit ingicks inte utan V.G. lämnade platsen utan att göra rätt för sig. Han kan därför inte undgå ansvar för bedrägligt beteende.

V.G. vädjade mot domen och yrkade att åtalet skulle ogillas. Åklagaren bestred ändring.

Göta hovrätt (1992-12-03, hovrättslagmannen Sven Larsson, hovrättsrådet Toni Radtke och t.f. hovrättsassessorn Mats Åhrling, referent) ogillade åtalet. I domskälen anförde hovrätten: Begagnar sig någon av husrum, förtäring, transport, tillträde till föreställning eller annat dylikt, som tillhandahålles under förutsättning av kontant betalning, och gör han ej rätt för sig, kan han, vare sig han vilseleder någon eller ej, enligt 9 kap. 2 § 2 st. brottsbalken dömas för bedrägligt beteende.

Lagens uppräkning har avseende på tjänster och nyttigheter som i normala fall tillhandahålls allmänheten utan åtskillnad på person. Det är vidare fråga om ett begagnande som har direkt anknytning till personen som sådan. Mot bakgrund härav och då fråga är om tolkning av en straffbestämmelse skall enligt hovrättens mening uttrycket "annat dylikt" inte uppfattas så att därunder rymmes reparation av bil. Åtalet för bedrägligt beteende kan därför inte bifallas.

Målnummer: B 84/92