Göta hovrätt referat RH 1994:120

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 1994:120
Målnummer
B284-94
Avdelning
3
Avgörandedatum
1994-12-21
Rubrik
Lagen (1974:191) om bevakningsföretag har inte ansetts tillämplig vid utförande av obevakad värdetransport.
Lagrum
1 § första stycket och 14 § lagen (1974:191) om bevakningsföretag

Åklagaren yrkade vid Karlskoga tingsrätt ansvar å S.T. för brott mot lagen om bevakningsföretag enligt följande.

S.T. har under tiden februari – början av juni 1992 i Degerfors uppsåtligen utfört värdetransporter åt Konsum, Nya Brogatan, och Konsum, Skogalundsvägen, utan att ha tillstånd (auktorisation) härför.

S.T. förnekade gärningen och gjorde gällande att de uppdrag han haft endast gällt allmän godsbefordran som inte omfattas av reglerna i bevakningslagen.

Karlskoga tingsrätt (1994-02-17, tingsfiskalen Helena Larsson samt nämndemännen Arne Piscator, Henry Johansson och Åke Axelsson) dömde S.T. för brott mot lagen om bevakningsföretag till femtio dagsböter. I sina domskäl anförde tingsrätten:

S.T. har uppgett: Han hade tidigare ett bolag, Länsbevakning i S-T län AB, som enligt avtal transporterade Konsums dagskassor i Degerfors till posten. Bolaget hade tillstånd för sin verksamhet. Detta bolag gick emellertid i konkurs och auktorisationen att bedriva bevakningsverksamhet försvann i och med detta. Konsum undrade om han inte kunde fortsätta verksamheten. Han tog kontakt med länsstyrelsen i Malmöhus län som gav honom beskedet att om uppdraget gällde allmän godsbefordran erfordrades inget tillstånd. Ett nytt avtal träffades därför med Konsum om godsbefordran med tyngden lagd på vad godsets värde skulle vara. Han utförde själv transporterna. Detta hade han gjort huvudsakligen även tidigare. Det fanns emellertid skillnader; tidigare hade transportören varit uniformerad och haft ett speciellt fordon och kommunikationssystem. Enligt det nya avtalet gick transporterna som tidigare till posten eller till andra butiker men på lite andra tider.

På åklagarens begäran har vittnesförhör hållits med butiksföreståndare L.L.. Denne har uppgett att S.T. tidigare hämtade penningkassetter som han kvitterade och transporterade till posten. Någon gång tog denne även med någon vara som han lämnade i en annan butik. Detta ingick inte i avtalet och debiterades inte. Efter att S.T:s bolag gått i konkurs kontaktade Konsum denne och man kom överens om att verksamheten skulle fortsätta i annat namn. S.T. sade att han hade ett annat bolag, "Brand och Lås". Denne tecknade också en försäkring för ändamålet. – Det var ingen skillnad på S.T:s uppdrag. Om det nya avtalet innehöll ordet godstransporter minns han inte; det var i vart fall inte det huvudsakliga syftet. S.T. hämtade dagskassorna och förde dem till posten. Liksom förut var denne snäll och tog då och då med varor till en annan butik men han fick inte något betalt för detta. Transporterna utfördes med samma frekvens och samma tider som förut. S.T. var civilklädd men det var han även tidigare.

Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat bevakningsavtal av den 16 augusti 1988 mellan Länsbevakning i S-T län AB och Konsumentföreningen Örebro samt beslut om återkallelse av auktorisation av bevakningsföretag.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Av det av åklagaren åberopade avtalet, som rubricerats bevakningsavtal, framgår under rubriken bevakningsspecifikation att Länsbevakning i S-T län AB skulle hämta dagskassorna hos två Konsumbutiker i Degerfors för transport till Postkontoret 1 i Degerfors. Transporten skulle utföras en gång per måndag till lördag mellan kl 09.00 och 11.00 och dagskassan skulle vara maximerad till 100 000 kr per butik och transporttillfälle.

Med hänsyn till ordalydelsen i avtalet och uppdraget i sig, penningtransporter, finner tingsrätten klarlagt att uppdraget innefattat bevakning. Genom vittnet L.L:s uppgifter är utrett att S.T., efter att hans bolag försatts i konkurs, fortsatt verksamheten på samma sätt och att han praktiskt taget uteslutande utfört värdetransporter. S.T. har bedrivit verksamheten yrkesmässigt. Han har varit medveten om att han saknat auktorisation för bevakning. Att han trott att han inte behövt något tillstånd fritar honom inte från ansvar. Åtalet är således styrkt. Påföljden bör bestämmas till böter.

S.T. överklagade domen och yrkade att hovrätten skulle ogilla åtalet. Åklagaren bestred ändring.

Göta hovrätt (1994-12-21, hovrättslagmannen Sven Larsson, hovrättsrådet Klas Mogren och t.f. hovrättsassessorn Lars Bjurstam, referent) ogillade åtalet. I domskälen yttrade hovrätten bland annat följande.

Lika med tingsrätten finner hovrätten utrett att S.T., utan auktorisation av länsstyrelsen, yrkesmässigt utfört värdetransporter åt två Konsumbutiker i Degerfors under den med åtalet avsedda tiden.

Enligt 1 § 1 st. i lagen (1974:191) om bevakningsföretag, avses med bevakningsföretag den som "yrkesmässigt åtar sig att för annans räkning bevaka fastighet, anläggning, viss verksamhet, offentlig tillställning eller något annat sådant eller också att bevaka enskild person för dennes skydd". I lagens 2 § anges att bevakningsföretag inte får driva verksamhet som avses i 1 § 1 st. utan tillstånd. Av 14 § framgår att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet driver verksamhet som avses i 1 § 1 st. utan auktorisation skall dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Av lagtextens ordalydelse framgår inte att utförande av obevakad värdetransport skulle vara omfattat av auktorisationstvånget. Inte heller har frågan om värdetransporter omfattas av auktorisationskravet behandlats i lagens förarbeten. På grund härav och med beaktande av den försiktighet som är påkallad av hänsyn till legalitetsprincipen kan vad som lagts S.T. till last inte medföra ansvar enligt lagen om bevakningsföretag.

Målnummer B 284/94