Göta hovrätt referat RH 1994:141

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 1994:141
Målnummer
B1282-93
Avgörandedatum
1994-02-15
Rubrik
Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 1 av totalt 18 hovrättsdomar som meddelats under år 1994 (referat RH 1994:141-158). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av hovrätten bestämda påföljden. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning i frågan om påföljdsvalet har de egentliga skälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: T.N. har såsom bolagsman i P:s Grillstuga HB, Linköping, uppsåtligen åsidosatt bolagets åvilande bokföringsskyldighet genom att underlåta att tillse att grund- och huvudbokföring skett under tiden september 1991 fram till den 18 juni 1992, då bolaget försattes i konkurs. Härigenom har rörelsens förlopp, ekonomiska resultat och ställning ej i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföring.

Rubricering: bokföringsbrott (11 kap 5 § BrB)

Påföljd: fängelse en månad (avser även brott mot livsmedelslagen).