Göta hovrätt referat RH 1994:144

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 1994:144
Målnummer
B1072-93
Avgörandedatum
1994-03-08
Rubrik
Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 4 av totalt 18 hovrättsdomar som meddelats under år 1994 (referat RH 1994:141-158). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av hovrätten bestämda påföljden. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning i frågan om påföljdsvalet har de egentliga skälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: B.N. har från den 11 mars 1992 till den 6 april 1993 drivit rörelse under enskild firma B N Emballage med driftställe i Jönköpings kommun. B.N. har uppsåtligen helt åsidosatt bokföringsskyldigheten för ovannämnda rörelse. B.N. har sålunda underlåtit att a) löpande bokföra affärshändelserna b) tillse att verifikationer funnits till affärshändelserna c) upprätta huvudbokföring. Till följd av den åsidosatta bokföringsskyldigheten har rörelsens huvudsakliga resultat eller ställning inte kunnat bedömas med ledning av bokföringen. Vidare har den åsidosatta bokföringsskyldigheten medfört att myndighets kontrollverksamhet allvarligt försvårats vid beräkning eller uppbörd av skatt.

Rubricering: bokföringsbrott (11 kap. 5 § BrB).

Påföljd: fängelse två månader.