Göta hovrätt referat RH 1994:146

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 1994:146
Målnummer
B1301-93
Avgörandedatum
1994-03-11
Rubrik
Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 6 av totalt 18 hovrättsdomar som meddelats under år 1994 (referat RH 1994:141-158). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av hovrätten bestämda påföljden. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning i frågan om påföljdsvalet har de egentliga skälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: K.J. har under åren 1990, 1991 och fram till den 9 september 1992, då han försattes i konkurs, i Gislaved bedrivit näringsverksamhet genom försäljning av begagnade bilar. Han har därvid uppsåtligen systematiskt åsidosatt sin bokföringsskyldighet genom att helt underlåta att bokföra affärshändelserna och bevara verifikationer. Till följd härav har inte rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

Rubricering: bokföringsbrott (11 kap. 5 § BrB).

Påföljd: fängelse tre månader (avser även överträdelse av myndighets bud).