Göta hovrätt referat RH 1994:147

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 1994:147
Målnummer
B1436-93
Avgörandedatum
1994-03-16
Rubrik
Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 7 av totalt 18 hovrättsdomar som meddelats under år 1994 (referat RH 1994:141-158). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av hovrätten bestämda påföljden. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning i frågan om påföljdsvalet har de egentliga skälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: G.K. har i egenskap av firmatecknare och ansvarig för bokföringen i Karlskogabuss Handelsbolag i Karlskoga under tiden den 1 november 1990 – 10 maj 1991 uppsåtligen åsidosatt bokföringsskyldigheten genom att icke bokföra affärshändelserna, varigenom rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning i huvudsak icke kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

Rubricering: bokföringsbrott (11 kap. 5 § BrB).

Påföljd: villkorlig dom jämte 70 dagsböter.