Göta hovrätt referat RH 1994:19

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 1994:19
Målnummer
B719-93
Avdelning
1
Avgörandedatum
1993-10-15
Rubrik
Fråga om påföljd - fängelse eller skyddstillsyn med särskild föreskrift om samhällstjänst - för en 30-årig man som under pågående prövotid gjort sig skyldig till misshandel och olaga hot m.m.
Lagrum
•  1 § lagen (1989:928) om samhällstjänst
•  30 kap. 9 § brottsbalken

Åklagaren yrkade ansvar å T.R., född 1963, för misshandel, olaga hot, tillgrepp av fortskaffningsmedel, häleri, skadegörelse, vårdslöshet i trafik, olovlig körning och narkotikabrott.

T.R. förnekade olaga hot och skadegörelse och gjorde gällande att misshandeln skulle bedömas som ringa brott men erkände vad som i övrigt lades honom till last.

Värnamo tingsrätt (1993-05-04, tingsfiskalen Carina Crantz samt nämndemännen Sune Gustafsson, Sven-Erik Petersson och Folke Axelsson) dömde T.R. för samtliga åtalade gärningar till fängelse tio månader.

I påföljdsfrågan yttrade tingsrätten bl.a. följande: T.R. förekommer i kriminalregistret under sex avsnitt. Han dömdes senast av Göta hovrätt den 24 januari 1991 för stöld, bedrägeri, bedrägligt beteende, urkundsförfalskning, olovlig körning och försök till varusmuggling. Göta hovrätt förordnade att en tidigare ådömd skyddstillsyn från 1988 skulle avse även de nya brotten samt förlängde prövotiden till fem år och ställde T.R. på nytt under övervakning. Frivårdsmyndigheten har i yttrande uppgett att förutsättningar för en meningsfull kriminalvård i frihet ej synes föreligga. Den brottslighet som T.R. gjort sig skyldig till är omfattande och såvitt avser misshandel, olaga hot och narkotikabrott av allvarlig beskaffenhet. Annan påföljd än fängelse kan – med hänsyn till T.R:s tidigare brottslighet och att merparten av gärningarna förövats under prövotid – komma ifråga endast om särskilda skäl beträffande T.R:s personliga förhållanden talar härför. Det har inte framkommit omständigheter som ger anledning tro att en skyddstillsyn kan bidraga till att T.R. framdeles avhåller sig från fortsatt brottslighet. T.R. bör därför ådömas fängelse.

T.R. fullföljde talan och yrkade att hovrätten skulle bestämma påföljden till skyddstillsyn med särskild föreskrift om samhällstjänst eller i vart fall sätta ned fängelsestraffet.

Åklagaren bestred ändring.

Göta hovrätt (1993-10-15, hovrättsråden Lennart A:son Sjögreen och Jan Ström, t.f. hovrättsassessorn Jan Lindgren, referent, samt nämndemannen Sven Wilander) bestämde påföljden till fängelse åtta månader och uttalade i domskälen följande: Som tingsrätten funnit skall T.R. dömas för de åtalade gärningarna.

Brottens straffvärde är sådant att påföljden normalt skall bestämmas till fängelse. Endast om särskilda skäl föreligger med avseende på T.R:s personliga förhållanden kan annan påföljd komma ifråga.

Frivårdsmyndigheten har i yttrande förordat att T.R. döms till skyddstillsyn med särskild föreskrift om samhällstjänst och anfört bl.a. följande: T.R. har en omfattande social och kriminell belastning där kriminaliteten har betydande inslag av olaga hot och misshandel. Flera referenter har omvittnat att T.R. mognat under senare år och att hans familjesituation med sambo och två barn gjort honom mera ansvarskännande och med ett avklingande narkotikamissbruk. T.R. är mycket rädd för fängelse och det är uppenbart att ett fängelsestraff får socialt mycket negativa konsekvenser för såväl honom själv som, framförallt, hans familj.

T.R. har, i en till frivårdsmyndighetens yttrande fogad utredning för samhällstjänst, samtyckt till att han ådöms samhällstjänst på de villkor som anges i utredningen.

T.R. har bl.a. uppgett: För närvarande är han arbetslös men söker aktivt arbete eller utbildningsplats. Hans sambo studerar och han sköter hushållet. Förhållandet till sambon fungerar idag mycket bra och deras två barn betyder mycket för honom. Sedan brotten begicks har hon mognat avsevärt och han använder nu överhuvudtaget inte narkotika.

Den kategori som främst bör komma ifråga för skyddstillsyn med särskild föreskrift om samhällstjänst är yngre lagöverträdare. Samhällstjänst är vidare avsedd för huvudsakligen två grupper av brottslingar, dels den grupp som ådöms fängelsestraff efter återfall i inte alltför allvarliga förmögenhets- eller våldsbrott, dels den grupp som med hänsyn till brottslighetens art ådöms kortare fängelsestraff.

T.R. är 30 år gammal och har ett relativt omfattande kriminellt förflutet. De nu aktuella brotten har han begått under prövotid. Även om personutredningen utvisar omständigheter – främst av social natur – som i och för sig talar för samhällstjänst, finner hovrätten, med beaktande av T.R:s ålder samt brottens art och omfattning, att förutsättningar att bestämma påföljden till skyddstillsyn med särskild föreskrift om samhällstjänst inte föreligger. T.R. skall därför dömas till fängelse. Fängelsestraffet bör dock sättas ned.

Nämndemannen Elias Zethsson var skiljaktig och anförde följande: Brottens straffvärde och T.R:s ålder utgör inte hinder mot att bestämma påföljden till skyddstillsyn med samhällstjänst. På grund härav och då personutredningen i målet utvisar att starka sociala skäl talar härför, bestämmer jag påföljden till skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst.

Målnummer B 719/93