Göta hovrätt referat RH 1995:163

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 1995:163
Målnummer
B397-95
Avgörandedatum
1995-09-13
Rubrik
Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 9 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärningar: 1. M.O., som saknar körkort, har den 30 juni 1994 på bl.a. Lärarvägen i Degerfors fört en J.O. tillhörig personbil efter att ha förtärt alkohol i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hennes utandningsluft under eller efter färden uppgått till 0,51 milligram per liter. J.O. har tillåtit M.O. att föra hans personbil trots att han känt till att hon var avsevärt påverkad av alkohol och trots att hon saknade körkort.

2. M.O., som saknar körkort, har den 8 september 1994 på bl.a. Klaravägen i Karlskoga fört en J.O. tillhörig personbil efter att ha förtärt alkohol i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hennes utandningsluft under eller efter färden uppgått till 0,42 milligram per liter. J.O. har tillåtit M.O. att föra hans personbil trots att han känt till att hon var avsevärt påverkad av alkohol och trots att hon saknade körkort

Personliga förhållanden: J.O. dömdes senast den 3 november 1994 för snatteri och olovlig körning till fängelse en månad.

Yrkanden i hovrätten: J.O. yrkade i första hand att de aktuella brotten skulle omfattas av tidigare dom och i andra hand skyddstillsyn. M.O. yrkade skyddstillsyn.

Rubricering: J.O.: tillåtande av olovlig körning (3 § 1 st 1 p och 3 st trafikbrottslagen), medhjälp till rattfylleri (4 § 1 st trafikbrottslagen och 23 kap. 4 § brottsbalken) och medhjälp till grovt rattfylleri (4 a § 1 st 1 p trafikbrottslagen och 23 kap. 4 § brottsbalken.)

M.O.: olovlig körning (3 § 1 st 1 p trafikbrottslagen), rattfylleri ( 4 § 1 st trafikbrottslagen) och grovt rattfylleri (4 a § trafikbrottslagen).

Påföljd: J.O.: skyddstillsyn (avser även snatteri).

M.O.: skyddstillsyn (avser även snatteri).

Skäl: Hovrätten har inhämtat kompletterande yttranden från Frivårdsmyndigheten i Karlskoga. Av dessa yttranden och de vid tingsrätten inhämtade yttrandena framgår bl.a. följande. J.O. och M.O. blev efter egen ansökan intagna på Åsbrohemmet i september 1994. De har vistats där till och med april 1995. Från och med maj 1995 har de haft eget boende strax intill Åsbrohemmet och varit föremål för Åsbrohemmets eftervårdsprogram. Detta skall pågå till och med oktober. – Beträffande M.O. har frivårdsmyndigheten lagt fram förslag till särskild behandlingsplan i överensstämmelse med eftervårdsprogrammet för nämnda tid men med möjlighet till revidering efter augusti. Enligt företrädare för Åsbrohemmet kan revideringen komma att ske i september och med tanke på det goda behandlingsresultatet innebära att eftervårdsbehandlingen då avslutas. M.O. har godtagit nämnda behandlingsplan medan J.O. förklarat att han liksom hittills vill genomföra behandlingen frivilligt och därför inte vill vara underkastad en föreskrift om behandlingsplan. – Med hänsyn till arten av den trafikbrottslighet som J.O. gjort sig skyldig till föreligger det inte synnerliga skäl att låta de nya brotten omfattas av tidigare ådömda fängelsestraff. För såväl J.O. som M.O. gäller att det finns anledning att anta att en skyddstillsynspåföljd kan bidra till att de avhåller sig från fortsatt brottslighet. De brott som J.O. och M.O. gjort sig skyldiga till har uppenbarligen samband med deras missbruksproblem. Av personutredningen i målet framgår att de har undergått en omfattande behandling för missbruket och att det skett en påtaglig förbättring av deras personliga och sociala situation i detta hänseende. Med hänsyn härtill föreligger särskilda skäl att trots brottens art bestämma påföljden till skyddstillsyn.