Göta hovrätt referat RH 2002:100

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 2002:100
Målnummer
B3588-02
Avdelning
3
Avgörandedatum
2002-09-04
Rubrik
Sluten ungdomsvård. - Referat nr 16 av totalt 21 hovrättsdomar som har meddelats under 2002 (referat RH 2002:85-105). Under år 2002 har hovrätterna för summariska referat skickat in domar som avser brott mot alkohollagen och domar där påföljden bestämts till sluten ungdomsvård. Redovisningen upptar inte alla domar inom de angivna ämnesområdena utan får närmast ses som en exemplifiering av rättstillämpningen. Domstolarnas motiveringar återges inte ordagrant utan redovisas i de flesta fallen i sammanfattning. Samtliga domar har vunnit laga kraft. Skiljaktiga meningar redovisas inte.

Gärningarna: Den 30 april 2002 angrep M.S. och en kvinna en tredje person genom slå på denne med flaskor. Därefter höll den en av dem fast målsäganden, medan den andra slog honom i ansiktet, möjligen med en flaska. Sedan målsäganden fallit omkull fortsatte misshandeln med sparkar och slag mot kroppen och ansiktet. Den misshandlade förlorade medvetandet och M.S. avlägsnade sig. Efter en kort stund återvände han emellertid och sparkade målsäganden flera gånger på huvudet. M.S. hotade en tillskyndande person med misshandel, om denne skulle berätta för polisen om händelsen. I samband härmed sparkade M.S. honom på ena handen.

Personliga förhållanden: M.S. är född år 1984.

Tingsrätten dömde M.S. för grov misshandel, misshandel och övergrepp i rättssak till sluten ungdomsvård i åtta månader. – Tingsrätten ansåg med hänsyn till brottens art och straffvärde att skäl i och för sig fanns för fängelse, i M.S:s fall i ett år.

Hovrätten fastställde tingsrättens dom.