Göta hovrätt referat RH 2005:63

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 2005:63
Målnummer
Ö2195-05
Avdelning
12
Avgörandedatum
2005-12-28
Rubrik
I ett mål om klagan över ett godkänt föreläggande av ordningsbot har begäran om muntlig förhandling avslagits.
Lagrum
•  52 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740)
•  Artikel 6 europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (1994:1219)
Rättsfall
•  Europadomstolens dom den 17 januari 1970 i målet Delcourt mot Belgien, p. 25 och 26, Publication Serie A nr 11
•  Europadomstolens dom den 22 februari 1984 i målet Sutter mot Schweiz, p. 29 och 30, Publication Serie A nr 74
•  Europadomstolens dom den 2 mars 1987 i målet Monell och Morris mot Storbritannien, Publication Serie A nr 115
•  Europadomstolens dom den 29 juli 2004 i målet San Leonard Band Club mot Malta, p. 42

K.A. godkände den 27 april 2005 ett föreläggande av ordningsbot för att hon med personbil inte hade iakttagit väjningsplikt vid ett övergångsställe på Kyrkogatan i Jönköping. I en ansökan till Jönköpings tingsrätt yrkade K.A. att föreläggandet skulle undanröjas.

Jönköpings tingsrätt (2005-08-04, rådmannen Kjell Björklund), som inte höll muntlig förhandling, lämnade ansökan utan bifall.

K.A. överklagade till Göta hovrätt och vidhöll sitt yrkande. Hon begärde att hovrätten skulle hålla muntlig förhandling för att sålunda få framföra sina synpunkter i målet.

Göta hovrätt (2005-12-28, hovrättslagmannen Tomas Stahre, hovrättsråden Carl-Gustav Ohlson, referent, och Lars Holm) lämnade på anförda skäl överklagandet utan bifall. I frågan om muntlig förhandling yttrade hovrätten följande.

Enligt 52 kap. 11 § rättegångsbalken, som är tillämplig i mål av förevarande slag, får rätten besluta att en part eller annan hörs muntligen om det är nödvändigt för utredningen i målet. K.A. har inte åberopat någon muntlig bevisning i hovrätten. En annan sak är om det är påkallat att K.A. hörs muntligen för att sålunda framlägga sin sak. Bestämmelsen i rättegångsbalken skall därvid tillämpas i överensstämmelse med artikel 6 i den Europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). Artikeln innebär som huvudregel att en muntlig förhandling skall hållas när det är fråga om att ta ställning till en persons civila rättigheter och skyldigheter eller till anklagelser mot någon för brott. Enligt 48 kap. 3 § rättegångsbalken gäller ett godkänt föreläggande av ordningsbot som en lagakraftägande dom. En klagan över ett godkänt föreläggande av ordningsbot är därför i princip att se som ett extraordinärt rättsmedel och är sålunda inte att jämställa med ett ordinärt rättsmedel. Bestämmelsen i Europakonventionen anses i normalfallet inte vara tillämplig när det gäller extraordinära rättsmedel. Vidare skall beaktas att den som har godkänt ett föreläggande om ordningsbot i princip får anses genom denna åtgärd ha avstått från att ta i anspråk ett domstolsförfarande som inkluderar muntlig förhandling. – Mot bakgrund av det anförda och den prövning som äger rum i målet finner hovrätten att någon muntlig förhandling inte skall hållas i målet.

Målnummer Ö 2195-05