Göta hovrätt referat RH 2007:100

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 2007:100
Målnummer
B697-07
Avgörandedatum
2007-05-21
Rubrik
Påföljdsval för unga lagöverträdare.

Brott: Grovt rån m.m.

Tingsrätten: Sluten ungdomsvård 2 år 6 månader.

Hovrätten: Sluten ungdomsvård 1 år 2 månader.

Hovrätten: Straffvärdet på den brottslighet som L har gjort sig skyldig till kan beräknas uppgå till fängelse i vart fall 5 år. Det föreligger därför synnerliga skäl att bestämma påföljden till fängelse. Har någon begått brott före fyllda 18 år och rätten finner att påföljden bör bestämmas till fängelse, skall den i stället bestämma påföljden till sluten ungdomsvård under viss tid. Eftersom L inte hade fyllt 18 år då han begick brotten skall han i stället för fängelse ådömas sluten ungdomsvård. Vid bestämmande av tiden för denna vård skall följande beaktas.

Enligt 29 kap. 7 § brottsbalken skall, då någon begått brott innan han fyllt 21 år, hans ungdom beaktas särskilt vid straffmätningen. Ju yngre lagöverträdaren är desto större blir straffnedsättningen. De brott L skall dömas för har han begått under en period från några dagar före det han fyllde 16 år till några månader före sin 17-årsdag. I förevarande fall skulle ett fängelsestraff för L:s del ha satts ned till omkring en fjärdedel av vad som skulle ha dömts ut för en vuxen person. Vid bestämmande av tiden för ungdomsvård skall vidare beaktas att den som ådömts denna påföljd inte kommer i åtnjutande av villkorlig frigivning. Mot bakgrund av dessa omständigheter skall tiden för den slutna ungdomsvården sättas betydligt lägre än vad tingsrätten har bestämt.