Göta hovrätt referat RH 2007:74

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 2007:74
Målnummer
Ö886-07
Avdelning
2
Avgörandedatum
2007-11-30
Rubrik
Sedan nyttjanderättshavare beviljats inskrivning av nyttjanderätten har länsstyrelse överklagat beslutet. Fråga om länsstyrelsen haft talerätt, tillika fråga om ansökan om inskrivning av nyttjanderätten skulle avslås.
Lagrum
19 kap. 32 § och 23 kap. 2 § första stycket 3 jordabalken (1970:994)
Rättsfall
NJA 1964 s. 210

Inskrivningsmyndigheten i Eksjö, Östergötlands län

Inskrivningsmyndigheten i Eksjö, Östergötlands län, beviljade genom beslut den 5 mars 2007, nr 8100, inskrivning av nyttjanderätt i fastigheten Valdemarsvik Gusum 6:156.

Göta hovrätt

Länsstyrelsen i Östergötlands län överklagade inskrivningsmyndighetens beslut och yrkade att beslutet skulle upphävas.

S.J. yrkade att hovrätten skulle avvisa länsstyrelsens överklagande och i vart fall bestreds ändringsyrkandet. S.J. yrkade ersättning för sina rättegångskostnader i hovrätten.

Hovrätten (hovrättsråden Toni Radtke och Hans Träff, referent) anförde i beslut den 30 november 2007 följande.

SKÄL

Inledning

Länsstyrelsen i Östergötlands län har genom beslut den 7 april 2006, med stöd av i beslutet närmare angivna bestämmelser i miljöbalken, förelagt Västra Projekt AB i bolagets egenskap av fastighetsägare, att genom behörig firmatecknare utföra undersökningar och utredningar vid ett förorenat område på och i anslutning till fastigheterna Gusum 6:156 och Gusum 5:253 (gamla Gusums Bruks industriområde) inom Valdemarsviks kommun. Bolaget har därvid förbjudits att överlåta fastigheterna tills undersökningar och inventeringar är slutförda och resultaten inlämnade till länsstyrelsen, som även ska ha godkänt att undersökningarna och inventeringarna är slutförda. Föreläggandet och överlåtelseförbudet är förenat med ett vite. Genom ett nytt beslut den 17 november 2006 upprepade länsstyrelsen i stort sett sitt tidigare beslut. Tidsfristen för föreläggandena utgick den 1 mars 2007.

I fastighetsregistret har beträffande fastigheten Valdemarsvik Gusum 6:156 nu nämnda beslut antecknats dels den 11 april 2006 aktnr 12807-12808, dels den 21 november 2006 aktnr 43094-43095.

Genom upplåtelseavtal av mark mellan Västra Projekt AB och S.J., daterat den 26 januari 2007, har S.J. fått nyttjanderätten till marken på bland annat fastigheten Gusum 6:156, tillåtelse att bebygga fastigheten, rätt att såsom ställföreträdare för Västra Projekt AB agera i företagets namn samt i övrigt rätt att nyttja markområdet på fastigheten såsom han finner lämpligt för från tid till annan rådande verksamhetsutövning. Av avtalet framgår vidare att S.J. är medveten om att området är starkt förorenat men att han inte är ansvarig för de undersökningar och eventuella saneringar som ålagts Västra Projekt AB.

I en till inskrivningsmyndigheten den 5 mars 2007 inkommen handling har S.J. ansökt om inskrivning av nyttjanderätt och därvid bifogat nyss nämnda avtal. Genom beslut i inskrivningsärende samma dag har ansökan beviljats och anteckning gjorts i fastighetsregistrets inskrivningsdel under ärendenummer 8100.

Frågan om talerätt

Som skäl för sin klagorätt har länsstyrelsen anfört följande. Den inskrivna upplåtelsen står i strid med ett av länsstyrelsen utfärdat förbud för fastighetsägaren att överlåta fastigheten, som är förorenad av tidigare bedriven industriverksamhet, till dess vissa förelagda undersökningar och inventeringar är slutförda och resultaten inlämnade till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har enligt miljöbalken ansvar för att tillse att det förorenade området saneras och därmed ett av rättsordningen skyddat intresse att bevaka att saneringskraven inte kringgås.

S.J. har anfört följande. En nyttjanderättsupplåtelse står inte i strid med det överlåtelseförbud som åberopats av länsstyrelsen för sin talerätt. Länsstyrelsen är därför inte berörd av beslutet på sådant sätt som förutsätts för att talerätt ska förekomma enligt 19 kap. 32 § jordabalken.

Hovrätten gör följande bedömning.

Av 19 kap. 32 § jordabalken framgår att ett beslut av inskrivningsmyndigheten i ett inskrivningsärende får överklagas till hovrätten av den som beslutet rör, om det har gått honom eller henne emot.

Besvärsrätt tillkommer inte enbart sökanden. Även annan rättsägare som anser sig lida förfång av beslutet har rätt att anföra besvär antingen han varit hörd i ärendet eller ej (jfr NJA 1964 s. 210). För denne står emellertid också en annan utväg öppen. Han kan väcka talan vid domstol mot den som fått inskrivningen beviljad eller vilandeförklarad med yrkande om att inskrivningen på materiella grunder ska undanröjas eller förklaras vara utan verkan. Besvärsrätten för tredje man har dock behållits eftersom det ansetts vara av värde för denne att det snabbare och mindre kostnadskrävande besvärsförfarandet står till förfogande (se NJA II 1972 s. 464 f).

Länsstyrelsen har genom sina beslut ett uppenbart intresse att bevaka att fastigheten i fråga blir undersökt och sanerad från föroreningar och som ett led däri förhindra att fastigheten överlåts i enlighet med överlåtelseförbudet. För att ge publicitet åt föreläggandena och överlåtelseförbudet gentemot eventuella intressenter av fastigheten har detta därför, med stöd av 26 kap. 15 § miljöbalken, skrivits in i fastighetsregistret.

Nyttjanderättsavtalet har ett sådant innehåll att en inskrivning av det måste anses röra länsstyrelsen och ha gått emot länsstyrelsen. Länsstyrelsen får därför anses ha besvärsrätt och överklagandet ska tas upp till prövning i sak.

Prövning i sak

Länsstyrelsen har åberopat vad som inledningsvis anförts och hänvisat till länsstyrelsens förelägganden och beslut i miljöärendet samt till upplåtelseavtalet mellan bolaget och S.J.

S.J. har anfört i huvudsak följande. Nyttjanderättsupplåtelsen strider inte mot överlåtelseförbudet och hinder mot inskrivningen har därför inte förekommit enligt 23 kap. 2 § 3 och 10 jordabalken.

Hovrätten gör följande bedömning.

Av 23 kap. 2 § första stycket 3 jordabalken framgår att en ansökan om inskrivning ska avslås om upplåtelsen står i strid med en mot upplåtaren gällande inskränkning i hans rätt att förfoga över egendomen och, om lagfart var beviljad för upplåtaren när upplåtelsen skedde, ärende om anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel av inskränkningen var upptaget på inskrivningsdag.

Lagfart för fastigheten Valdemarsvik Gusum 6:156 har beviljats Västra Projekt AB genom beslut den 19 mars 2004, ärendenr 8153. Inskränkningen i ägarens rätt att förfoga över fastigheten har antecknats i fastighetsregistrets inskrivningsdel den 11 april 2006 och den 21 november 2006. Upplåtelsen skedde den 26 januari 2007.

Det är uppenbart att upplåtelseavtalet mellan Västra Projekt AB och S.J. är ett försök att kringgå de beslut om undersökning och inventering samt överlåtelseförbud som länsstyrelsen fattat. Upplåtelsen står därmed i strid mot de gällande inskränkningarna i bolagets rätt att förfoga över fastigheten. Ansökan om inskrivning ska därför avslås.

SLUT

Med ändring av inskrivningsmyndighetens beslut den 5 mars 2007, nr 8100, avslår hovrätten ansökan om inskrivning. Anteckningen ska därmed avföras ur registret.

Vid denna utgång ska S.J. stå sina egna rättegångskostnader i hovrätten.

Det ankommer på inskrivningsmyndigheten att vidta de åtgärder som hovrättens beslut föranleder.

Hovrättslagmannen Jan Carrick var skiljaktig och anförde.

Enligt 19 kap. 32 § första stycket jordabalken får ett beslut av inskrivningsmyndigheten i ett inskrivningsärende överklagas till hovrätten av den som beslutet rör, om det har gått honom eller henne emot.

Upplåtelseavtalet mellan Västra Projekt AB och S.J. utgör enligt min mening inget hinder för länsstyrelsen att kräva att bolaget följer de beslut länsstyrelsen fattat eller i en framtid kommer att fatta rörande den i målet aktuella fastigheten. Inskrivningen av upplåtelseavtalet har därför enligt min mening inte gått länsstyrelsen emot i den mening som avses i 19 kap. 32 § jordabalken. Överröstad i denna fråga är jag i övrigt ense med majoriteten.

Hovrättens beslut meddelat: den 30 november 2007.

Mål nr: Ö 886-07.

Lagrum: 19 kap. 32 § och 23 kap. 2 § första stycket 3 jordabalken.

Rättsfall: NJA 1964 s. 210.

Litteratur: NJA II 1972 s. 464 f.