Göta hovrätt referat RH 2008:5

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 2008:5
Målnummer
B1580-07
Avdelning
2
Avgörandedatum
2008-02-05
Rubrik
Tingsrätten har handlagt en begäran om undanröjande av skyddstillsyn och ett åtal för nytt brott. Målen har företagits till gemensam handläggning och avgjorts genom dom. Hovrätten har ansett grovt rättegångsfel därmed föreligga och återförvisat målet till tingsrätten.
Lagrum
•  38 kap. 8 § första stycket brottsbalken (1962:700)
•  51 kap. 28 § rättegångsbalken (1942:740)

Växjö tingsrätt

Åklagaren inkom den 22 november 2006 till Växjö tingsrätt med en framställan om att tingsrätten skulle undanröja en dom på skyddstillsyn, som tidigare ådömts P. L. och bestämma en annan påföljd. Tingsrätten förelade P.L. att inom viss tid yttra sig över denna ansökan. P.L. avhördes inte. Åklagaren inkom den 7 mars 2007 med en ansökan om stämning mot P.L., avseende ringa narkotikabrott. Tingsrätten lät stämningsansökan ingå i det sedan tidigare upplagda målet om undanröjande av skyddstillsyn. Tingsrätten utfärdade stämning med kallelse till huvudförhandling. Den 25 april 2007 höll tingsrätten en huvudförhandling vid vilken såväl frågan om undanröjandet av skyddstillsyn på grund av misskötsamhet som frågan om P.L. skulle dömas för brott behandlades.

P.L. erkände det ringa narkotikabrottet.

Tingsrätten (f.d. chefsrådmannen Kjell Bülund samt nämndemännen Jan Erik Björn, Birgitta Johansson och Juan Soto) fällde i dom den 9 maj 2007 P.L. till ansvar för ringa narkotikabrott, undanröjde den tidigare meddelade skyddstillsynen och bestämde en gemensam påföljd om fängelse fyra månader.

Göta hovrätt

P.L. överklagade tingsrättens dom och yrkade att hovrätten skulle bestämma påföljden till skyddstillsyn.

Åklagaren bestred ändring.

Hovrätten (hovrättsråden Carl-Gustav Ohlson och Lena Egelin, referent, samt adjungerade ledamoten kammaråklagaren Catharina Linné) anförde i beslut den 5 februari 2008 bl.a. följande.

SKÄL

I 38 kap. 8 § första stycket brottsbalken anges bl.a. att rättens avgörande i fråga om åtgärd mot den dömde på grund av misskötsamhet av skyddstillsyn ska avgöras genom beslut. Denna ordning får till följd bl.a. att hovrätten vid ett överklagande av beslutet ska ha en annan sammansättning än vid avgörandet av ett överklagande av frågan om ansvar för brott, som avgörs genom dom. Vidare kan nämnas att ett överklagande i ett brottmål kan förfalla i hovrätten om parten inte inställer sig till förhandlingen medan ett överprövat mål beträffande frågan om undanröjande av skyddstillsyn prövas även om parten inte inställer sig. Slutligen bör noteras att en bötespåföljd för exempelvis ett ringa narkotikabrott medför krav på prövningstillstånd för att ett överklagande ska prövas av hovrätten. Däremot krävs inte prövningstillstånd vad gäller möjligheten till överprövning av beslut om undanröjande av skyddstillsyn på grund av misskötsamhet.

Tingsrättens förfarande, att handlägga åklagarens yrkanden gemensamt och avgöra frågorna genom dom, har inneburit ett sådant fel som kan antas ha inverkat på målets utgång och felet kan inte avhjälpas i hovrätten. Skäl föreligger därmed att undanröja den överklagade domen i dess helhet, utom vad avser ersättningen till den offentlige försvararen, och återförvisa målet till tingsrätten för fortsatt behandling.

SLUT

Med undanröjande av tingrättens dom återförvisar hovrätten målet till tingrätten för fortsatt behandling.

Hovrättens beslut meddelat: den 5 februari 2008.

Mål nr:  B 1580-07.

Lagrum: 38 kap. 8 § första stycket brottsbalken; 51 kap. 28 § rättegångsbalken.