Göta hovrätt referat RH 2008:91

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 2008:91
Målnummer
ÖÄ2504-07
Avgörandedatum
2008-02-13
Rubrik
Skuldsanering.
Lagrum
Skuldsaneringslagen (2006:548)

Kronofogdemyndigheten beviljade skuldsanering för C. Beslutet överklagades och tingsrätten avslog C:s ansökan med följande motivering:

C är utbildad behandlingsassistent. Det får bedömas som att hon, med bl.a. beaktande av hennes ålder och hälsa, har möjlighet att arbeta som detta, vilket hon också tidvis har gjort om än utan fast anställning. Under skuldsaneringsförfarandets gång har C emellertid påbörjat en treårig utbildning till behandlingspedagog. Hon uppbär numera studiebidrag och tar studielån. Själv har C uppskattat att hon efter avslutade studier som behandlingspedagog kommer att uppbära en lön om 19 000 kr. Hon har också haft inkomst om 4 700 kr för arbete som stödfamilj. Med beaktande av detta och skuldernas storlek föreligger enligt tingsrättens mening sådana svårigheter att göra en någorlunda säker prognos avseende C:s förmåga att inom överskådlig tid betala sina skulder att förutsättningar saknas att bevilja henne skuldsanering.

I ett skuldsaneringsärende krävs bl.a. vidare av gäldenären att han eller hon försöker göra rätt för sig. I detta innefattas en förpliktelse för gäldenären att aktivt söka arbete och stå till arbetsmarknadens förfogande (jfr RH 1996:34). C är utbildad behandlingsassistent och får, som tidigare konstaterats, bedömas, att utifrån sin ålder och hälsa ha möjlighet att arbeta som detta, vilket hon också periodvis gjort. Trots detta har hon, efter det att skuldsaneringsförfarandet inletts, valt att återbetala sin tidigare förfallna skuld till CSN, börja studera på heltid för en tid av tre år och i samband med det på nytt ta upp studielån och därmed skuldsätta sig ytterligare. Tingsrätten finner att C därmed inte på ett erforderligt sätt försökt att göra rätt för sig i förhållande till borgenärerna. Med beaktande av detta finner tingsrätten att det inte är skäligt att bevilja C skuldsanering och att förutsättningarna även i detta avseende brister för att hon skall beviljas skuldsanering.

Hovrätten avslog C:s överklagande och anförde följande.

C har angående sina förhållanden tillagt bl.a. följande. Hon födde ett barn i oktober 2007. För närvarande uppbär hon föräldrapenning med 10 040 kr brutto i månaden. Vidare uppbär hon kommunal lön med 5 701 kr brutto och ersättning för omkostnader med 4 030 kr i månaden då hennes familj är stödfamilj för två utomstående barn. Uppdraget att vara stödfamilj gäller sex månader i taget. Hon vet inte om det blir förlängning. Hon ska eventuellt påbörja sina studier i februari 2008. Det beror på vad skolan beslutar. När hon återupptar studierna får hon studiemedel med 8 620 kr i månaden.

En av förutsättningarna för att skuldsanering ska beviljas är att gäldenären är på obestånd och så skuldsatt att han eller hon inte kan antas ha förmåga att betala sina skulder inom överskådlig tid.

C:s skulder uppgår till drygt 500 000 kr. Med hänsyn härtill och vad som i övrigt framkommit om hennes ekonomiska förhållanden får hon anses vara på obestånd. Vad sedan gäller frågan om hon inom överskådlig tid kan antas sakna förmåga att betala sina skulder kan följande framhållas.

C är 44 år. Enligt vad utredningen visar är hon fullt frisk och har ingen nedsatt arbetsförmåga. Hon har alltså ganska många yrkesverksamma år framför sig. Vidare har C efter Kronofogdemyndighetens handläggning av hennes ansökan visat prov på förmåga att skaffa sig nya inkomster av inte obetydlig storlek. Härtill ska läggas att det kan antas att hon efter avslutade studier kan få en anställning som ger henne en inte försumbar inkomstökning.

Med hänsyn till det anförda och skuldernas storlek finner hovrätten att det för närvarande föreligger sådana svårigheter att göra en någorlunda säker prognos av C:s förmåga att inom överskådlig tid betala sina skulder att förutsättningar saknas för att bevilja henne skuldsanering. Redan vid angivna förhållande kan C:s ansökan om skuldsanering inte bifallas.