Göta hovrätt referat RH 2009:100

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 2009:100
Målnummer
B3362-08
Avgörandedatum
2009-01-23
Rubrik
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
Lagrum
8 kap. 8 §, 11 §, 12 § och 13 § utlänningslagen (2005:716)

Brott: Grov stöld

Påföljd: Fängelse 10 månader

Utvisning: 5 år

I likhet med tingsrätten anser hovrätten att det finns risk för att C (medborgare i Mexiko) kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet här i landet. Då även övriga förutsättningar enligt 8 kap. 8 § utlänningslagen är för handen bör C utvisas ur Sverige, om inte hans anknytning till det svenska samhället eller bestämmelsen i 8 kap. 17 § utlänningslagen föranleder någon annan bedömning.

C har först i hovrätten redogjort för sitt förhållande till A. Någon rimlig förklaring till att han inte redan vid tingsrätten berättat om sin svenska flickvän har han inte lämnat. Under alla omständigheter gör hovrätten bedömningen att C:s relation till A inte är av sådant slag att utvisning bör underlåtas med hänsyn till hans anknytning till det svenska samhället.

Vid prövningen av utvisningsfrågan har hovrätten även att beakta bestämmelsen i 8 kap. 17 § utlänningslagen. Enligt denna ska domstolen ta hänsyn till om det föreligger hinder mot att beslutet om utvisning verkställs. C får i hovrätten anses ha gjort gällande att det finns ett sådant hinder. De omständigheter han har åberopat till stöd härför är emellertid inte så underbyggda att det kan anses föreligga ett sådant verkställighetshinder som ska beaktas vid prövningen av frågan om utvisning.

Beslutet att utvisa C ska följaktligen stå fast. Som tingsrätten funnit bör förbudet att återvända till Sverige gälla för en tid om fem år.