Göta hovrätt referat RH 2009:118

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 2009:118
Målnummer
B807-09
Avgörandedatum
2009-05-18
Rubrik
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
Lagrum
8 kap. 8 §, 11 §, 12 § och 13 § utlänningslagen (2005:716)

Brott: Grov fridskränkning

Påföljd: Fängelse 9 månader

Utvisning: Ej utvisning (tingsrätten: 10 år)

Av 8 kap. 8 § utlänningslagen framgår att en utlänning, som döms för brott som kan leda till fängelse, får utvisas om gärningen är av sådant slag och övriga omständigheter är sådana att det kan antas att han eller hon kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet här i landet, eller om brottet med hänsyn till den skada, fara eller kränkning som det har inneburit för enskilda eller allmänna intressen är så allvarlig att han eller hon inte bör få stanna kvar. Enligt förarbetena måste det i normalfallet krävas att det av registerutdrag eller på annat sätt framgår att utlänningen dömts för brott, godkänt strafföreläggande eller fått åtalsunderlåtelse vid minst ett tidigare tillfälle för att det ska kunna antas att det föreligger risk för fortsatt brottslighet (prop. 1993/94:159 s. 12 och 33). Beträffande utvisning på grund av brottets allvar gäller som en allmän riktlinje att brottet bör ha ett straffvärde om minst ett år (a. prop. s. 13, jfr NJA 2001 s. 464). C (medborgare i Nigeria) är, såvitt framkommit, tidigare ostraffad. Relationen med E är numera bruten och omständigheterna kring gärningen ger inte i sig anledning att anta att hon skulle göra sig skyldig till fortsatt brottslighet här i landet. Brottet som C gjort sig skyldig till har ett straffvärde som understiger ett år och vad som i övrigt framkommit utgör inte skäl för att trots detta besluta om utvisning.