Göta hovrätt referat RH 2009:25

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 2009:25
Målnummer
Ö3203-08
Avdelning
3
Avgörandedatum
2009-06-25
Rubrik
Fråga om ersättning för arbete utfört samma dag, men innan ansökan om rättshjälp gavs in till tingsrätten. Tillika fråga om ersättning för tidsspillan och tillägg i tiden före det ansökan om rättshjälp gavs in till tingsrätten.
Lagrum
27 § rättshjälpslagen (1996:1619)
Rättsfall
NJA 2007 s. 323

Eksjö tingsrätt

L.S. förordnades av Eksjö tingsrätt den 20 oktober 2008 till rättshjälpsbiträde för M.S. i ett mål om vårdnad. Rättshjälpsansökan hade getts in till tingsrätten samma dag. Huvudförhandling i målet hölls den 21 oktober 2008 varvid L.S., i enlighet med ingiven kostnadsräkning, begärde ersättning för arbete under 36 timmar och 30 minuter. Av tiden avsåg sju timmar och 30 minuter arbete vid huvudförhandlingen och därefter, åtta timmar och 30 minuter arbete utfört den 20 oktober 2008 medan resterande del avsåg arbete utfört dessförinnan. L.S. uppgav vid huvudförhandlingen att tre timmar av arbetet dagen före huvudförhandlingen utfördes före det att rättshjälpsansökan gavs in till tingsrätten. L.S. yrkade även ersättning för tidsspillan och utlägg både för tiden före och efter det att rättshjälpsansökan ingavs.

Tingsrätten (rådmannen Erik Handmark jämte nämndemän) fastställde ersättning enligt rättshjälpslagen till L.S. för arbete för tiden efter rättshjälpsansökan ingavs, totalt 13 timmar, samt ersättning för sex timmars arbete utfört före det att ansökan ingavs. Vidare fastställdes ersättning för tidsspillan, med viss justering för felräkning i kostnadsräkningen, och utlägg för tiden efter det att ansökan ingavs. Tingsrätten angav som skäl till beslutet att ersättning för arbete utfört före det att rättshjälpsansökan inges endast kan omfatta sex timmar samt att tidsspillan och utlägg före det att rättshjälpsansökan inges inte är ersättningsgillt.

Göta hovrätt

L.S. yrkade att han skulle tillerkännas vid tingsrätten begärd ersättning.

Justitiekanslern avgav yttrande i målet.

Hovrätten meddelade prövningstillstånd den 14 april 2009.

SKÄL

L.S. har som grund för sitt yrkande anfört i huvudsak följande. Med tiden "före ansökan" i 27 § rättshjälpslagen, bör avses tiden fram till dagen för ansökan och inte vid vilket klockslag ansökan inkom till tingsrätten. Rättshjälpsansökan har av tingsrätten endast stämplats med datum, inte med tid. Ersättning bör därför i vart fall utgå för ytterligare tre timmars arbete. Begränsningen i 27 § andra stycket rättshjälpslagen gäller enbart för arbete för tiden före ansökan. Detta bör motsatsvis innebära att tidspillan och utlägg som hänför sig till den rättsliga angelägenheten för vilken rättshjälp beviljats ska ersättas fullt ut, dvs. även för tiden före ansökan om rättshjälp gavs in.

Hovrätten (hovrättsråden Hans Träff, referent, Ann Ganelind och Henrik Jonsson) anförde i beslut den 25 juni 2009 följande.

Enligt 27 § första stycket rättshjälpslagen (1996:1619) har ett rättshjälpsbiträde rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt. Ersättning för arbete ska bestämmas med utgångspunkt i den tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning. Enligt andra stycket i samma bestämmelse kan ersättning för arbete före ansökan endast avse arbete som varit av mindre omfattning eller av brådskande art. Enligt 1972 års rättshjälpslag krävdes att rättshjälpsansökan gjordes utan väsentligt dröjsmål, vilket ansågs innebära högst någon månad, för att arbete som utförts före ansökan skulle ersättas. Den nya rättshjälpslagen uppställer dock inte något sådant krav, vilket innebär att ersättning för arbete i och för sig kan utgå även om arbetet har utförts mer än en månad före ansökan (jfr NJA 2007 s. 323). Med arbete av mindre omfattning avses dock enligt praxis och förarbeten (se t.ex. NJA 2007 s. 323 och prop. 1996/97:9 s. 218) arbete motsvarande högst vad en advokat kan debitera under en dag, dvs. sex timmar.

Hovrätten finner lika med tingsrätten att retroaktiv ersättning för arbete kan utgå med vad som mest motsvarar ett belopp om sex timmas arbete.

Fråga är då om de tre arbetstimmarna som har utförts tidigare samma dag som rättshjälpsansökan gavs in ska ersättas enligt 27 § första stycket rättshjälpslagen, som L.S. anser, eller enligt bestämmelsens andra stycke, såsom tingsrätten ansett.

Ersättningar inom rättshjälpssystemet utgår i princip av allmänna medel och reglerna har utformats bland annat med hänsyn till att i möjligaste mån hålla dessa kostnader nere (jfr prop. 1996/97:9 s. 82). Ersättningsreglerna får ses i belysning härav och en extensiv tolkning till förmån för den ersättningsberättigade bör inte komma ifråga med mindre starkt vägande skäl talar för det.

I förevarande fall är det klarlagt att tre timmars arbete utförts den 20 oktober 2008 före den tidpunkt på dagen när ansökan om rättshjälp ingavs till tingsrätten. En tolkning av ordalydelsen av bestämmelserna i 27 § rättshjälpslagen ger till resultat att arbetet endast kan ersättas inom ramen för andra stycket i paragrafen, med andra ord på det sätt som tingsrätten kommit fram till. Den tolkning som L.S. vill ge bestämmelsen innebär att allt arbete som utförts samma dag som en ansökan ges in ska vara ersättningsgillt enligt första stycket i aktuell bestämmelse. En sådan extensiv tolkning är inte förenlig med vare sig ordalydelsen eller syftet bakom bestämmelsen i fråga. Ersättning för arbete utöver vad tingsrätten bestämt ska därför inte utgå.

Justitiekanslern har i sitt yttrande ansett att 27 § rättshjälpslagen ger utrymme för ersättning för utlägg och tidsspillan i tiden före rättshjälpsansökan men ställt sig tveksam till om begränsningarna i andra stycket – mindre omfattning eller brådskande art – även gäller för dessa poster. Om så bedöms vara fallet har Justitiekanslern angett att utgiftsposterna får anses ha varit av mindre omfattning och motiverade av uppdraget men uppkommit i samband med icke ersättningsgillt arbete sex månader innan ansökan gavs in till rätten. Justitiekanslern har därför bestritt att ersättning ska utgå.

Hovrätten finner, i likhet med vad Justitiekanslern angett (jfr NJA 1985 s. 592), att 27 § rättshjälpslagen i princip ger utrymme för ersättning för utlägg och tidsspillan före rättshjälpsansökan. Med hänsyn till vad som tidigare anförts om det syfte som ersättningsreglerna har, bland annat att i möjligast mån begränsa det allmännas kostnader, bör begränsningsreglerna i andra stycket vara tillämpliga även på dessa poster. Av samma skäl bör det också krävas att utgiftsposterna för utlägg och tidsspillan före rättshjälpsansökan är hänförliga till ersättningsgillt arbete.

I förevarande fall har kostnaderna för tidsspillan och utlägg uppkommit i samband med en muntlig förberedelse i målet den 30 april 2008 och är inte hänförliga till arbete som är ersättningsgillt. Ersättning för utlägg och tidsspillan utöver vad tingsrätten bestämt ska därför inte utgå.

Sammantaget ska överklagandet lämnas utan bifall.

BESLUT

Hovrätten lämnar överklagandet utan bifall.

Hovrättens beslut meddelat: den 25 juni 2009.

Mål nr: Ö 3203-08.

Lagrum: 27 § rättshjälpslagen (1996:1619).

Rättsfall: NJA 2007 s. 323.

Litteratur: Prop. 1996/97:9 s. 218.