Göta hovrätt referat RH 2009:73

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 2009:73
Målnummer
T389-09
Avdelning
2
Avgörandedatum
2009-05-07
Rubrik
Vid tingsrätten väckt talan, som föranlett dom och överklagande av densamma, har ansetts utgöra processhinder (lis pendens) beträffande ny talan, detta med hänsyn till att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft vare sig när den nya talan väcktes eller när tingsrätten avvisade denna talan på grund av lis pendens.
Lagrum
13 kap. 6 § och 34 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740)

Växjö tingsrätt meddelade den 28 november 2008 dom i mål mellan V.S. och M.S. angående vårdnad och umgänge angående parternas dottern S. V.S. överklagade tingsrättens dom till hovrätten. Hovrätten beslutade den 26 januari 2009 att inte meddela prövningstillstånd. Beslutet blev inte överklagat och tingsrättens dom vann alltså laga kraft.

Växjö tingsrätt

V.S. ansökte den 28 januari 2009 om stämning vid tingsrätten på M.S. och framställde yrkanden om vårdnad, boende och umgänge beträffande dottern S.

Tingsrätten (tingsfiskalen Carolina Gustavsson) anförde i beslut den 9 februari 2009 följande.

Då det i allmän domstol pågår mål mellan parterna om bl.a. vårdnad finner tingsrätten att hinder mot att ta upp V.S:s talan föreligger. V.S:s talan avvisas.

Göta hovrätt

V.S. överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten skulle undanröja tingsrättens avvisningsbeslut och återförvisa målet till tingsrätten för fortsatt handläggning.

Hovrätten (hovrättsråden Carl-Gustav Ohlson, Carina Tolke, referent, och Niklas Rundberg) anförde i beslut följande.

SKÄL

När V.S. väckte talan mot M.S. den 28 januari 2009 hade tingsrättens dom av den 28 november 2008 blivit överklagad och ännu inte vunnit laga kraft. Det förelåg därmed hinder mot att ta upp V.S:s ansökan om stämning till prövning. Förhållandena var desamma när tingsrätten meddelade beslutet att avvisa hans talan. Tingsrättens beslut var således riktigt.

Tingsrättens dom av den 28 november 2008 har visserligen numera vunnit laga kraft. Det förhållandet medför emellertid inte att V.S:s talan vid tingsrätten nu ska tas upp till prövning. Tingsrättens avvisningsbeslut ska således stå fast.

V.S. överklagande av tingsrättens avvisningsbeslut ska följaktligen avslås.

HOVRÄTTENS AVGÖRANDE

Hovrätten meddelar prövningstillstånd. Hovrätten avslår V.S:s överklagande.

Hovrättens beslut meddelat: den 7 maj 2009.

Mål nr: T 389-09.

Lagrum:13 kap. 6 § och 34 kap. 1 § rättegångsbalken.

Litteratur: Per Olof Ekelöf, Rättegång II, åttonde upplagan, 1996, s. 16 ff.: Peter Fitger, Rättegångsbalken – En kommentar på Internet – kommentarer till 13 kap. 6 § (uppdaterad mars 2002) och inledningen till 34 kap. (uppdaterad april 1997); Roberth Nordh, Praktisk process V, Rättegångshinder, 2008, s. 137 ff.